Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym

Nasza pozycja rynkowa wynika między innymi z umiejętności skutecznego zarządzania ryzykiem.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. definiuje ryzyko jako niepewność będącą integralną częścią prowadzonej działalności i mogącą skutkować zarówno szansami, jak i zagrożeniami dla osiągania celów biznesowych. Oceniany jest aktualny i przyszły, faktyczny oraz potencjalny wpływ ryzyka na działalność Grupy. Na podstawie przeprowadzonej oceny dokonuje się weryfikacji i dostosowuje praktyki zarządcze do poszczególnych ryzyk.

W ramach zatwierdzonej w 2013 r. polityki i procedury zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz regulaminu Komitetu Ryzyka Korporacyjnego konsekwentnie realizowany jest proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej. W spółkach Grupy Kapitałowej wdrożono dokumenty regulujące zarządzanie ryzykiem korporacyjnym spójne z obowiązującym w Jednostce Dominującej. KGHM Polska Miedź S.A. sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej.

Na bieżąco identyfikowane, oceniane i analizowane w kontekście możliwości ich ograniczania są ryzyka w różnych obszarach działalności Grupy Kapitałowej.

Ryzyka kluczowe są przedmiotem pogłębionej analizy w celu wypracowania planu odpowiedzi na ryzyko i działań dostosowawczych. Pozostałe ryzyka są poddane stałemu monitoringowi ze strony Departamentu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodności, a w zakresie ryzyk finansowych – ze strony Dyrektora Naczelnego ds. Finansów oraz Departamentu Zarządzania Ryzykiem Rynkowym i Kredytowym.

Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem w KGHM Polska Miedź. Podział uprawnień i odpowiedzialności uwzględnia zasady dobrych praktyk ładu korporacyjnego i powszechnie uznany model trzech linii ob
Źródło: KGHM

Narzędziem wykorzystywanym w procesie identyfikacji zagrożeń jest model ryzyk. Jego budowa opiera się na źródłach ryzyka i uwzględnia 5 kategorii: technologiczne, łańcucha wartości, rynkowe, zewnętrzne oraz wewnętrzne. Na kolejnym poziomie wyróżnionych i zdefiniowanych jest kilkadziesiąt podkategorii odpowiadających poszczególnym obszarom działalności lub zarządzania.

Poniżej przedstawiono kluczowe czynniki ryzyka Grupy Kapitałowej KGHM. (Szczegółowy opis ryzyk i działań mitygujących można znaleźć w ogólnie dostępnym internetowym serwisie informacyjnym www.kghm.com w dokumencie „Skonsolidowany Raport roczny RS 2015”).

Kompleksowe podejście do analizy ryzyk obejmuje również identyfikację ryzyk związanych z osiąganiem zakładanych celów strategicznych (więcej w podrozdziale 2.9. Ryzyka strategiczne).

Kluczowe czynniki ryzyka Grupy Kapitałowej KGHM

 1. Bezpieczeństwo pracy
 2. Bezpieczeństwo informacyjne
 3. Tworzenie globalnej organizacji
 4. Społeczna zgoda na prowadzenie działalności
 5. Efektywność zarządzania kapitałem ludzkim
 6. Zapewnienie bezpieczeństwa IT
 7. Operacyjne zarządzanie projektami
 1. Ceny metali i kursy walut
 2. Ryzyko kredytowe
 3. Ryzyko płynności
 4. Utrata wartości aktywów
 5. Zwrot z inwestycji kapitałowych
 1. Technologie eksploatacji złóż
 1. Postępowania administracyjne
 2. Zagrożenia naturalne
 3. Oddziaływanie na środowisko naturalne
 4. Zmienność przepisów prawa
 5. Niekorzystne zmiany regulacji podatkowych
 1. Założenia makroekonomiczne i produkcyjne
 2. Rozpoznanie złóż
 3. Dostępność mediów
 4. Płynność dostaw surowców i materiałów
 5. Awaryjność infrastruktury
 6. Zarządzanie odpadami
 7. Efektywność kosztowa