Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Zakres odpowiedzialności naszego Zarządu dotyczy wszystkich aspektów działalności Spółki, z wyjątkiem zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statucie Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Szczegółowo zakres odpowiedzialności i obowiązków oraz tryb postępowania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu.

Obecnie w skład Zarządu Spółki wchodzi pięciu członków powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która powołuje i odwołuje Prezesa, a na jego wniosek powołuje i odwołuje pozostałych członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących wyboru lub odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników. Członkowie Zarządu, w tym wybrani przez pracowników, mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, co nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu. Wynik wyborów członka Zarządu wybieranego przez pracowników lub wynik głosowania w sprawie jego odwołania jest wiążący dla Rady Nadzorczej, o ile w głosowaniu nad wyborem lub odwołaniem wzięło udział co najmniej 50 proc. pracowników Spółki. Wybór i odwołanie członka Zarządu wybieranego przez pracowników wymaga bezwzględnej większości oddanych głosów.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. Od lewej: Jacek Rawecki, Piotr Walczak, Krzysztof Skóra, Mirosław Biliński, Stefan Świątkowski
Źródło: KGHM

Zarząd działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Dokumenty korporacyjne dostępne są publicznie w serwisie informacyjnym www.kghm.com.

Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Szczegółowy wykaz spraw wymagających uchwał Zarządu zawarty jest w Regulaminie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

W 2015 r. w skład Zarządu wchodzili:

 1. Herbert Wirth, Prezes Zarządu
 2. Jarosław Romanowski, I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 3. Marcin Chmielewski, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
 4. Jacek Kardela, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
 5. Mirosław Laskowski, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji (w lutym 2015 r. zastąpił Wojciecha Kędzię)

Zarząd odbył w ubiegłym roku 42 protokołowane posiedzenia, na których podjął 154 uchwały. Do najważniejszych decyzji należały:

 1. przyjęcie Polityki Zarządzania Kredytowym Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,

 2. przyjęcie globalnej Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015–2020,

 3. przyjęcie Kodeksu etyki w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,

 4. zatwierdzenie „Zintegrowanego planu audytu i kontroli wewnętrznej KGHM Polska Miedź S.A. na 2016 rok”.

Informacja dodatkowa

3 lutego 2016 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. podjęła uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. W skład nowego Zarządu weszli:

 1. Krzysztof Skóra, Prezes Zarządu
 2. Mirosław Biliński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
 3. Mirosław Laskowski, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji,
 4. Jacek Rawecki, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Następnie Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu 15 marca 2016 r. odwołała ze składu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Wiceprezesa Zarządu Mirosława Laskowskiego. Jednocześnie powołała w skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Piotra Walczaka na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. na posiedzeniu 23 lutego 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania w skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Stefana Świątkowskiego na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Ponadto, Rada Nadzorcza zmieniła oznaczenie spraw podlegających powołanemu dnia 3 lutego 2016 r. na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych Jackowi Raweckiemu, ze spraw “Korporacyjnych” na sprawy “Zarządza Łańcuchem Dostaw”.

Obecnie w skład nowego zarządu wchodzą:

 1. Krzysztof Skóra, Prezes Zarządu
 2. Jacek Rawecki, I Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw (powołany na stanowisko I Wiceprezesa w dniu 17 maja 2016 r.)
 3. Stefan Świątkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 4. Mirosław Biliński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
 5. Piotr Walczak, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji.