Wybrane dane do sprawozdania skonsolidowanego

w mln PLN
w mln EUR
 
 
2015
2014
2015
2014
I.
Przychody ze sprzedaży
 20 008
 20 492
 4 781
 4 892
II.
Zysk netto ze sprzedaży
  506
 3 353
  121
  800
III.
(Strata) / Zysk przed opodatkowaniem
(5 122)
 3 098
(1 224)
  740
IV.
(Strata) / Zysk netto
(5 009)
 2 451
(1 197)
  585
V.
(Strata) / Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
(5 012)
 2 450
(1 198)
585
VI.
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące
  3
  1
  1
-
VII.
Pozostałe całkowite dochody
  686
  997
  164
  238
VIII.
Łączne całkowite dochody
(4 323)
 3 448
(1 033)
  823
IX.
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej
(4 326)
 3 441
(1 034)
  821
X.
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom na udziały niekontrolujące
  3
  7
  1
  2
XI.
Ilość akcji (w szt.)
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
XII.
(Strata) / Zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
(25,06)
12,25
(5,99)
2,92
XIII.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
 4 163
 4 849
  995
 1 157
XIV.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(4 906)
(5 544)
(1 172)
(1 323)
XV.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
  864
  248
  206
  59
XVI.
Przepływy pieniężne netto razem
  121
(447)
  29
(107)
XVII.
Aktywa trwałe
 30 448
 33 569
 7 145
 7 876
XVIII.
Aktywa obrotowe
 6 316
 6 805
 1 482
 1 597
XIX.
Aktywa razem
 36 764
 40 374
 8 627
 9 473
XX.
Zobowiązania długoterminowe
 10 153
 9 292
 2 382
 2 180
XXI.
Zobowiązania krótkoterminowe
 6 197
 5 552
 1 454
 1 303
XXII.
Kapitał własny
 20 414
 25 530
 4 791
 5 990
XXIII.
Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
 20 211
 25 302
 4 743
 5 937
XXIV.
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące
  203
  228
  48
  53