Wybrane dane do sprawozdania jednostkowego

 w mln PLN
w mln EUR
 
 
2015
2014
2015
2014
I.
Przychody ze sprzedaży
15 939
 16 633
 3 809
 3 970
II.
Zysk netto ze sprzedaży
3 284
3 513
785
839
III.
(Strata) / zysk przed opodatkowaniem
(1 938)
 3 362
(463)
  803
IV.
(Strata) / zysk netto
(2 788)
 2 414
(666)
  576
V.
Pozostałe całkowite dochody
(410)
(435)
(98)
(104)
VI.
Łączne całkowite dochody
(3 198)
 1 979
(764)
  472
VII.
Ilość akcji (w szt.)
200 000 000
200 000 000
200 000 000
200 000 000
VIII.
(Strata) / zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)
(13,94)
12,07
(3,33)
2,88
IX.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
 3 279
 4 000
  784
  955
X.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(6 872)
(3 828)
(1 642)
(914)
XI.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
 3 683
(222)
  880
(53)
XII.
Przepływy pieniężne netto razem
  90
(50)
  22
(12)
XIII.
Aktywa trwałe
28 406
 27 439
 6 666
 6 438
XIV.
Aktywa obrotowe
 4 714
 4 873
 1 106
 1 143
XV.
Aktywa razem
33 120
 32 312
7 772
 7 581
XVI.
Zobowiązania długoterminowe
 7 756
 4 195
 1 821
  984
XVII.
Zobowiązania krótkoterminowe
 5 085
 3 840
 1 193
  901
XVIII.
Kapitał własny
 20 279
 24 277
4 758
 5 696