Wpływ ekonomiczny

Jesteśmy największym pracodawcą na Dolnym Śląsku. Dzięki naszym zakładom dziesiątki tysięcy osób ma pracę, a kolejne tysiące mogą rozwijać swój biznes, kooperując z KGHM Polska Miedź S.A.

W każdym kraju na świecie, w którym rozwinięta jest branża wydobywcza, ma ona duży i kompleksowy wpływ na gospodarkę oraz społeczeństwo. Pomaga zaspokoić zapotrzebowanie na energię, materiały budowlane i inne produkty stanowiące podstawę przemysłu. Pośrednio i bezpośrednio wpływa na poziom zatrudnienia i jakość życia wszystkich mieszkańców – nie tylko osób zatrudnionych w kopalniach i hutach, lecz także olbrzymiej liczby mniejszych i większych kooperantów oraz podwykonawców. Konieczność opra- cowywania innowacyjnych metod wydobywczych i współpraca z instytutami badawczymi pozwala na rozwój nauki, zapewniając finansowanie ba- dań i specjalistycznego szkolnictwa.

  • Wpływ lokalny
  • Wpływ ogólnokrajowy
  • Wpływ KGHM International Ltd.

Dzięki KGHM Polska Miedź S.A. Zagłębie Miedziowe, gdzie ponad 55 lat temu rozpoczęto budowę ośrodka przemysłowego, to obecnie najzamożniejsza część Dolnego Śląska. Liczba ludności w wielu miejscach wzrosła w tym czasie nawet dziesięciokrotnie. Jesteśmy największym pracodawcą w regionie oraz ośrodkiem napędzającym jego rozwój gospodarczy i społeczny. W różnych spółkach należących do KGHM Polska Miedź S.A. pracuje około 34 tys. osób.

Ekonomiczna skala wpływu KGHM Polska Miedź S.A. w 2015 roku w liczbach
200 mln PLN

trafiło do jednostek samorządowych tytułem podatku CIT

135 mln PLN

zapłaciliśmy samorządom w zaliczkach na poczet PIT

136 mln PLN

to wniesiony podatek od nieruchomości

65 mln PLN

trafiło do samorządów z tytułu opłat eksploatacyjnych

8,7 mln PLN

zapłaciliśmy jako opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów

8,2 mln PLN

to opłata dla samorządów za ochronę środowiska

2,6 mln PLN

wpłynęło do samorządów jako opłaty za składowanie odpadów

KGHM Polska Miedź S.A. współpracuje z różnego rodzaju dostawcami: kontrahentami, pośrednikami, hurtownikami. Są wśród nich dostawcy surowców, podzespołów, producenci końcowi, dystrybutorzy. Dodatkowo w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. korzysta z usług operatora logistycznego – wyspecjalizowanych spółek realizujących funkcje zaopatrzeniowe.

Nasza działalność pozwala również na stabilny rozwój naszych dostawców. W 2015 r. współpracowały z nami 4 tys. polskich firm różnej wielkości. 1 800 z nich pochodziło z województwa dol- nośląskiego, w tym 1 122 z powiatów Zagłębia. W skali kraju zakupiliśmy od polskich przedsiębiorców różnego rodzaju usługi i towary warte blisko 9,5 mld PLN. Z tej kwoty prawie 6,5 mld PLN tra- fiło do firm z Zagłębia Miedziowego.

Liczba dostawców KGHM Polska Miedź S.A. wg stanu na 31 grudnia 2015 r. Aktywnych w bazie Z obrotami w 2015 r.
Cały kraj 23 100 4 034
w tym: z województwa dolnośląskiego 9 574 1 803
w tym: z powiatów Zagłębia Miedziowego 6 513 1 122
Zagraniczni 1 061 164
Wolumen zakupionych dóbr/wydanych środków KGHM Polska Miedź S.A. w 2015 r. (mln zł) Procentowy udział w ogólnych przychodach
Cały kraj 9 489 83,4
w tym: z województwa dolnośląskiego 6 586 57,9
w tym: z powiatów Zagłębia Miedziowego 6 315 55,5
Zagranica 1 890 16,6
Razem (kraj + zagranica) 11 379 100

Dbamy o dobrą współpracę z samorządami i podejmujemy działania zmierzające do wypracowania z nimi wspólnej strategii rozwoju regionu. Przykładem jest Forum Zagłębia Miedziowego w Polsce, podczas którego prowadzony jest dialog na temat działań wspierających wzrost gospodarczy i społeczny obszaru działania KGHM Polska Miedź S.A. Podejmowane inicjatywy odnoszą się do doskonalenia infrastruktury komunikacyjnej i rekreacyjnej, do edukacji młodych ludzi oraz do ochrony zdrowia, lecznictwa i rehabilitacji.

O oddziaływaniu KGHM Polska Miedź S.A. na gospodarkę w skali ogólnopolskiej najlepiej świadczy fakt, że jesteśmy jednym z największych płatników CIT w Polsce – w 2015 r. zapłaciliśmy go blisko 800 mln PLN – to ponad 4,6 proc. łącznych dochodów państwa z tego tytułu.

Tylko te dwie opłaty to w sumie ponad 2,2 mld PLN – w jednym roku zapłaciliśmy więc więcej, niż kosztowała budowa Stadionu Narodo- wego w Warszawie, i porównywalnie z całkowitym kosztem budowy Gazoportu w Świnoujściu. Na wysokość naszego podatku ma również wpływ odpowiedzialna społecznie polityka podatkowa prowadzona w KGHM Polska Miedź S.A.

Liczba dostawców KGHM International Ltd. i Sierra Gorda S.C.M. wg stanu na 31 grudnia 2015 r.
Dostawcy aktywni w bazie 11 055
Dostawcy nieaktywni w bazie 1 695
Wolumen zakupionych dóbr/wydanych środków KGHM International Ltd. i Sierra Gorda S.C.M. w 2015 r. (mln PLN)
USA 861
Chile 4 344
Canada 496
Razem 5 701

Bezpośrednim skutkiem ekonomicznym naszych zagranicznych inwestycji są, obok zakupów, generowane lokalnie miejsca pracy. Przykładem może być kopalnia Sierra Gorda S.C.M bezpośrednio dająca zatrudnienie po- nad 1 200 pracownikom. Z kolei kopalnia Robinson w USA jest największym praco- dawcą w mieście Ely w stanie Nevada – zatrudnia ponad 10 proc. mieszkaców miasta. O dobre relacje z lokalnymi przedsiębiorcami za- dbano, tworząc tam program Vendor Scorecard, który pozwala na bieżąco oceniać – i w razie konieczności podejmować działania naprawcze – relacje z każdym z lokalnych kontrahentów.

KGHM International Ltd. oferuje również programy edukacyjne dla młodzieży oraz stypendia na naukę w dziedzinach związanych z sektorem górniczym.

Wpływ na lokalną ludność mają również działania prospołeczne i filantropijne.

Uruchomiono też Globalny Program Wolontariatu – projekt, którego zadaniem jest promowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych w całej organizacji. Dzięki udziałowi w projekcie pracownicy zakładów KGHM International Ltd. mogą lepiej zrozumieć potrzeby lokalnych społeczności, a jednocześnie przekazać na zewnątrz wartości, jakimi kieruje się Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Pomoc dla przedsiębiorców w chile

W Chile przeprowadzono sesje dialogowe z gminami zagłębia miedziowego Sierra Gorda. Związane były one z przedłużeniem koncesji wy- dobywczych dla firmy i minimalizowaniem negatywnego wpływu inwestycji na życie i zdrowie okolicznych mieszkańców. Opracowaliśmy również program skierowany do lokalnych chilijskich przedsiębiorców, który umożliwia im bezpośrednią współpracę z firmami wydobywczymi i tym samym rozwój ich biznesu.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Aby mieć pewność, że w naszej działalności będziemy brali pod uwagę wszystkie przedoperacyjne i operacyjne czynniki ryzyka zagrażające ludziom lub środowisku, do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (Health, Safety and Environment Management System, HSEMS) wprowadziliśmy następujące wymogi, które obowiązują każdą jednostkę organizacyjną:

  1. definiujemy i na bieżąco aktualizujemy pro- cedury umożliwiające aktywne wykrywanie i ocenę znaczących zagrożeń w obszarze BHP i środowiska naturalnego, które mogłyby spowodować poważne szkody lub przynieść potencjalnie katastrofalne skutki dla operacji lub projektu,
  2. dokonujemy oceny zadań i obszarów oddziałujących na ludzi w miejscu pracy, w tym rutynowych i nierutynowych czynności, produktów i usług do planowanych i bieżących operacji,
  3. dbamy, aby szeregowi pracownicy szeregowi na bieżąco oceniali warunki istniejące w terenie lub na stanowisku pod kątem ewentualnych zagrożeń i uwzględniali je w podejmo- wanych decyzjach.