Struktura organizacyjna

Ramy ładu korporacyjnego naszej Grupy tworzą regulacje prawne, Statut Spółki oraz Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarząd Spółki KGHM Polska Miedź S.A. jest zaangażowany na rzecz stosowania dobrych praktyk ładu korporacyjnego.

Przez ostatnie lata wypracowaliśmy skuteczne metody organizacji ładu korporacyjnego. Przedmiotem naszej szczególnej troski w tym procesie było uzyskanie zbieżności długoterminowych interesów akcjonariuszy i Spółki.

Filarami ładu są:

  1. Walne Zgromadzenie;
  2. Rada Nadzorcza wraz ze wspierającymi ją komitetami;
  3. Zarząd Spółki.

Struktura ładu korporacyjnego KGHM

KGHM Polska Miedź S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i podlegała w 2015 r. zasadom ładu korporacyjnego określonym w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” (dalej: Dobre Praktyki) (załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z 21 listopada 2012 r.).

W 2015 r. odstąpiliśmy od stosowania rekomendacji z rozdziału I pkt 12 „Dobrych praktyk” mówiącej o zapewnieniu akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie stosowaliśmy również zasady zawartej w rozdziale IV pkt 10 „Dobrych praktyk” dotyczącej zapewnienia przez Spółkę możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na: transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

W naszej ocenie wprowadzenie możliwości udziału w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może nieść ryzyko natury prawno-technicznej prowadzące do zaburzenia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, a w konsekwencji do ewentualnego podważenia podjętych uchwał. Uważamy również, że zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach KGHM Polska Miedź S.A. umożliwiają realizację praw wynikających z akcji oraz zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. Spółka rozważa przeprowadzenie procesu wdrożenia powyższej zasady i rekomendacji w sytuacji, gdy ich prawno-techniczny aspekt przestanie budzić wątpliwości i będzie to uzasadnione realną potrzebą tej formy komunikacji ze strony akcjonariuszy. 18 stycznia 2016 r. Spółka przeprowadziła transmisję z obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Od 2016 r. Spółka podlega zasadom przyjętym 13 października 2015 r. przez Radę Giełdy, uchwałą nr 26/1413/2015 w sprawie przyję- cia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016” (dalej: Dobre Praktyki 2016).

Informacja na temat stanu stosowania przez nas rekomendacji i zasad Dobrych Praktyk opublikowana została na stronie internetowej KGHM w sekcji dotyczącej ładu korporacyjnego: http://kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/stosowanie-ladu-korporacyjnego.