Strategia Spółki – sytuacja bieżąca

W związku z wyzwaniami sektora wydobywczego KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi działania związane z weryfikacją założeń portfela inwestycyjnego celem zabezpieczenia stabilności długoterminowego wzrostu wartości Spółki dla jej interesariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa jej działalności w wymagającym otoczeniu makroekonomicznym.

Przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki Strategia na lata 2015–2020 z perspektywą do 2040 roku ukierunkowana była w średniookresowym terminie na osiągnięcie przez KGHM Polska Miedź S.A. zdolności produkcyjnych na poziomie 1 mln ton miedzi ekwiwalentnej. Podstawowymi czynnikami determinującymi osiągnięcie celu średniookresowego był przewidywany portfel projektów inwestycyjnych zwiększających zdolności wytwórcze KGHM Polska Miedź S.A. Realizacja założeń inwestycyjnych Strategii obejmowała wykonanie projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 27 mld PLN. Finansowanie wskazanego programu inwestycyjnego oparte było na środkach własnych KGHM Polska Miedź S.A. oraz finansowaniu dłużnym.

W ciągu 2015 r. branża wydobywcza obserwowała znaczące obniżki cen surowców. Za dominujące przesłanki tego trendu uznać należy globalną niepewność dotyczącą trwałości wzrostu gospodarczego, w szczególności w odniesieniu do gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej, będącej głównym konsumentem surowców. Czynnikiem wspierającym deprecjację wartości większości surowców był również silny spadek cen ropy naftowej, z którą mocno skorelowana jest wartość portfela surowcowego. Znacząca obniżka notowań podstawowych produktów handlowych KGHM Polska Miedź S.A. i niepewność dotycząca krótkooraz średniookresowej perspektywy kształtowania się rynku surowcowego istotnie ograniczają zdolność KGHM Polska Miedź S.A. do generowania wolnych przepływów pieniężnych. Dodatkowo polityka finansowa Spółki nie zakłada agresywnej ekspozycji na rynek dłużny, w związku z czym KGHM Polska Miedź S.A. nie przewiduje gwałtownego zwiększania zadłużenia. Mając na względzie otoczenie makroekonomiczne jak również prowadzoną w 2016 r. weryfikację portfela inwestycyjnego Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. postanowił o podjęciu prac nad rewizją strategii Spółki. W procesie rewizji strategii Zarząd w szczególności będzie koncentrował się na dostosowaniu planów inwestycyjnych spółki do przewidywanych możliwości finansowych z uwzględnieniem warunków rynkowych i konieczności optymalizacji kosztów.