Stabilność finansowa

W 2015 r. warunki rynkowe skutkowały koniecznością zrównoważonego podejścia do zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Nadrzędnym celem realizowanej polityki zarządzania płynnością było zapewnienie finansowania zarówno w krótkim oraz średnim, jak i długim horyzoncie czasowym w taki sposób, aby zabezpieczona była ciągłość działania oraz realizacja strategii Grupy, w szczególności w obszarze planowanych inwestycji.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej

Kluczowe dane finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)
* EBITDA skorygowana o odpisy z tytuły utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności w kwocie 6,798 mln PLN
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r.

80 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej generowanych jest przez KGHM Polska Miedź S.A., który zanotował spadek przychodów z16663mlnPLNw2014r.do15939mlnPLN w 2015 r., czyli o 694 mln PLN (4 proc.), głównie z tytułu:

 1. spadku cen miedzi i srebra wyrażonych w złotych,
 2. zabezpieczeń notowań i kursu walutowego,
 3. niższego wolumenu sprzedaży miedzi o dwa tys. ton,

przy korzystnym wpływie:

 1. wzrostu wartości sprzedaży pozostałych wyrobów o 48 mln zł (w tym ołowiu rafinowanego i kwasu siarkowego) i srebra o 17 ton,
 2. wyższego wolumenu sprzedaży złota o 130 kg przy jednocześnie wyższych o 9 proc. uzyskanych cenach.

Wyniki sprzedażowe KGHM Polska Miedź S.A.

Ogółem przychody ze sprzedaży produktów KGHM Polska Miedź S.A. w 2015 r. osiągnęły poziom 15 790 mln PLN i były niższe o ponad 4 proc. od uzyskanych w 2014 r. (16 492 mln PLN), głównie w efekcie mniejszego o ok. 2 tys. ton wolumenu sprzedaży miedzi oraz spadku cen metali wyrażonych w polskich złotych. W zakresie sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi odnotowano spadek przychodów o ponad 5 proc.

Struktura sprzedaży podstawowych produktów KGHM Polska Miedź w 2015 r. (mln zł)
Źródło: KGHM
Wolumen sprzedaży podstawowych produktów z miedzi w 2015 roku (w tys. ton) – KGHM Polska Miedź S.A.
Źródło: KGHM

80%
przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej generowanych jest przez KGHM Polska Miedź S.A.

15,8 mld zł
przychodów ze sprzedaży produktów KGHM Polska Miedź S.A.

 • Miedź
 • Srebro
 • Złoto
 1. Wolumen sprzedaży katod z miedzi elektrolitycznej i wyrobów z miedzi na rynek krajowy stanowił ok. 24,5 proc. całkowitej sprzedaży tych produktów.
 2. Na eksport oraz na rynki krajów Unii Europejskiej trafiło ok. 75,5 proc. miedzi.
 3. Największymi zagranicznymi odbiorcami były: Niemcy, Chiny, Czechy i Węgry.
Sprzedaż srebra wyniosła 1 tys. 245,3 t i była niższa o 1,4 proc. (17 t) od roku 2014.
 1. Sprzedaż srebra na eksport i na rynki krajów Unii Europejskiej wyniosła ok. 99,5 proc., sprzedaż na rynek krajowy stanowiła ok. 0,5 proc.
 2. Największymi odbiorcami zagranicznymi srebra były: Wielka Brytania, USA i Australia.

Przychody ze sprzedaży srebra wyniosły 2,39 mln PLN i w porównaniu z ich poziomem w 2014 r. (2,47 mln PLN) były niższe o ponad 3 proc.

2,4
mld PLN

Sprzedaż złota wyniosła 2 tys. 660 kg i była wyższa o 5 proc. (130 kg) w porównaniu z rokiem poprzednim.

Przychody ze sprzedaży złota wyniosły 373 mln PLN i były wyższe o ponad 14 proc. od osiągniętych w 2014 r. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży tego produktu spowodowane było zarówno zwyżką cen metalu wyrażonych w polskich złotych, jak i wzrostem wolumenu sprzedaży.

2,7
tys. kg

373
mln PLN

Wyniki sprzedażowe KGHM International Ltd.

Ogółem przychody ze sprzedaży KGHM International Ltd. w 2015 r. sięgnęły 679,3 mln USD i były niższe o ponad 5 proc. od osiągniętych w 2014 r. (717,1 mln USD), głównie w efekcie niższych notowań miedzi.

 1. Wolumen sprzedaży miedzi wyniósł 98,9 tys. ton i był większy o 23,5 proc. od wyniku sprzedażowego w 2014 r. (80,1 tys. ton).
 2. Wolumen sprzedaży niklu wyniósł 2,2 tys. ton i był mniejszy o ponad 31 proc. od wyniku sprzedażowego w 2014 r. (3,2 tys. ton).
 3. Wolumen sprzedaży metali szlachetnych (złota, platyny i palladu) wyniósł 97 tys. uncji i był większy o 46 proc. od wyniku sprzedażowego w 2014 r. (66,5 tys. uncji).
 4. Wolumen sprzedaży molibdenu wyniósł 834,3 tys. Ibs. i był większy o prawie 7 proc. od wyniku sprzedażowego w 2014 r. (781,9 tys. Ibs.).
Struktura przychodów KGHM International Ltd. w 2015 r. (mln USD)
Źródło: KGHM
679,3mln USD

przychodów ze sprzedaży produktów KGHM International Ltd.

= 2 577mln zł

Przeliczone wg średniego kursu: 1 USD/3,7928 PLN

Pozycja kosztowa (koszty C1)

Koszt C1 Grupy Kapitałowej w 2015 r. był niższy o 16 proc. z uwagi na zwiększenie produkcji miedzi i metali towarzyszących oraz zmianę czynników makroekonomicznych. Spadek kosztu C1 w KGHM Polska Miedź S.A. wynikał głównie z osłabienia złotego w stosunku do dolara amerykańskiego. Niższy koszt C1 w KGHM International Ltd. to skutek wyższej o 24 proc. sprzedaży miedzi płatnej, głównie w kopalni Robinson oraz zdecydowanych działań redukujących koszty operacyjne. Opóźnienie w dochodzeniu do pełnych zdolności produkcyjnych kopalni Sierra Gorda S.C.M. nie pozostało bez wpływu na poziom kosztu gotówkowego produkcji miedzi C1, który w drugiej połowie 2015 r. wyniósł 2,58 USD/Ibs. Niekorzystny wpływ na C1 miały także ceny towarzyszących metali, w tym przede wszystkim molibdenu, które spadły o 32,9 proc. w relacji do pierwszego półrocza 2015 r. Sierra Gorda rozpoczęła produkcję komercyjną w lipcu 2015 r., stąd koszt jednostkowy za 2015 r. dotyczy drugiego półrocza.

Pozycja kosztowa (koszty C1) w KGHM Polska Miedź S.A. (USD/Ibs.) 2015 2014 Zmiana Zmiana procentowa (%)
Koszty produkcji miedzi C1 Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. (włączając Sierra Gorda S.C.M.) 1,59 1,89 (0,30) (15,9)
Koszty produkcji miedzi C1 KGHM Polska Miedź S.A. 1,47 1,82 (0,35) (19,2)
Koszty produkcji miedzi C1 KGHM International Ltd. (bez Sierra Gorda S.C.M.) 1,87 2,26 (0,39) (17,3)

EBITDA i wynik netto

Zmniejszenie wskaźnika EBITDA Grupy o 180 mln PLN wynika przede wszystkim z pogorszenia warunków makroekonomicznych, zwłaszcza z niższych notowań metali, częściowo zrekompensowanych wyższymi notowaniami kursu walutowego USD/PLN oraz korzystnym wpływem wzrostu wolumenów produkcji oraz sprzedaży w KGHM International Ltd. i utrzymania dyscypliny kosztowej. Dodatkowo negatywny wpływ na wynik EBITDA miał trwający rozruch kopalni Sierra Gorda S.C.M. oraz związane z tym wyzwania produkcyjne i efektywnościowe.

Skonsolidowany wynik netto w 2015 roku wyniósł -5,009 mld PLN, na co wpływ miały przede wszystkim odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych Grupy Kapitałowej w łącznej kwocie 6,9 mld PLN. Po wyłączeniu skutków odpisów wynik netto wyniósłby 1,9 mld PLN i byłby o 24 proc. niższy niż w 2014 r. Główną przyczyną pogorszenia wyniku, oprócz spadku cen surowców, była strata zrealizowana na poziomie Sierra Gorda S.C.M., która obciążyła wynik Grupy kwotą ok. 0,6 mld PLN.

Inwestycje

Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne w Grupie Kapitałowej w 2015 r. wyniosły 3 909 mln PLN i były wyższe o 505 mln PLN (14,7 proc.) od wydatków poniesionych w 2014 r. Wzrost wydatków inwestycyjnych miał miejsce we wszystkich segmentach oprócz Sierra Gorda S.C.M. Środki wydatkowane w 2015 r. na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne w ramach tego segmentu były znacznie niższe w stosunku do 2014 r. z uwagi na zakończenie w 2015 r. fazy inwestycyjnej i uruchomienie produkcji komercyjnej. Udział Grupy KGHM w wydatkach 2015 roku na kopalnię Sierra Gorda S.C.M. (55 proc.) wyniósł 1 119 mln PLN (w 2014 r. 2 745 mln PLN), co oznacza spadek w stosunku do 2014 roku o 1 626 mln PLN (59 proc.).

Nakłady inwestycyjne (rzeczowe) w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wg segmentów operacyjnych (mln PLN) 2015 2014 Zmiana Zmiana procentowa (%)
KGHM Polska Miedź S.A. 2 481 2 203 278 13
KGHM International Ltd. 1 101 924 177 19
Pozostałe segmenty 327 275 52 19
SUMA 3 909 3 402 507 15

Zadłużenie

W 2015 r. Grupa Kapitałowa miała otwarte linie kredytowe na łączną kwotę dostępnego finansowania w wysokości ok. 16 mld PLN, w ramach którego na dzień 31 grudnia 2015 r. wykorzystano 6,98 mld PLN.

Finansowanie w długiej perspektywie zabezpieczone zostało kredytem konsorcjalnym w wysokości 2,5 mld USD, tj. 9,753 mld PLN, oraz pożyczką inwestycyjną udzieloną przez Europejski Bank Inwestycyjny w kwocie 2 mld PLN. W krótkiej i średniej perspektywie bieżąca płynność oraz efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym wspierane są bilateralnymi kredytami bankowymi, których wykorzystanie przez Grupę, w ramach dostępnych ponad 4 mld PLN, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło 2,672 mld PLN.

Grupa Kapitałowa konsekwentnie realizowała strategię konsolidacji finansowania zewnętrznego na poziomie KGHM Polska Miedź S.A., dzięki której w latach 2015-2019 możliwe będzie uzyskanie istotnych oszczędności z tytułu obniżenia kosztów obsługi zadłużenia oraz uporządkowanie struktury finansowania zewnętrznego.

W 2015 r. podjęto wiele działań mających służyć wspieraniu bieżącej płynności, m. in. w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym, w obszarach należności, zapasów, jak i zobowiązań, wprowadzono wydłużone terminy płatności za dostawy lub świadczone usługi, zgodnie z tendencją obserwowaną w branży wydobywczej.

Najważniejszymi wydarzeniami w obszarze finansowym w 2015 r. były:

1. Refinansowanie kredytu w kwocie 200 mln USD i obligacji na sumę 500 mln USD.

W I półroczu 2015 r. KGHM Polska Miedź S.A. zaciągnął zobowiązanie w ramach odnawialnego kredytu konsorcjalnego na łączną kwotę 700 mln USD z przeznaczeniem na zrefinansowanie zadłużenia zewnętrznego KGHM International Ltd., tj. kredytu w kwocie 200 mln USD oraz wyemitowanych obligacji na sumę 500 mln USD. Konsolidacja finansowania zewnętrznego Grupy Kapitałowej na poziomie KGHM Polska Miedź S.A. wpisuje się w podstawowe założenia Strategii finansowej, której jednym z priorytetów jest optymalizacja kosztów finansowania zewnętrznego oraz koordynacja przepływów pieniężnych w Grupie Kapitałowej. Praktyka ta jest zgodna z najlepszymi standardami rynkowymi dla dużych grup kapitałowych.

2. Wydłużenie dostępności niezabezpieczonego odnawialnego kredytu konsorcjalnego o rok.

Umowa niezabezpieczonego odnawialnego kredytu konsorcjalnego na kwotę 2,5 mld USD została zawarta w 2014 r. z konsorcjum banków na 5 lat, z opcją przedłużenia łącznie o kolejne 2 lata. W 2015 r. Spółka KGHM Polska Miedź S.A. uzyskała zgodę banków będących uczestnikami konsorcjum na wydłużenie terminu zapadalności kredytu o rok w pełnej kwocie. Zgoda udzielona przez banki na przedłużenie terminu dostępności finansowania świadczy o pozytywnej ocenie wiarygodności kredytowej Grupy Kapitałowej. Obecny termin zapadalności upływa 10 lipca 2020 r.

Ogólne zadłużenie Grupy Kapitałowej z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz dłużnych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło 6,98 mld PLN i wzrosło w stosunku do 2014 r. o 2 213 mln PLN (wzrost o 46 proc.). Jednocześnie zmianie uległa struktura zobowiązań z tytułu finansowania zewnętrznego wskutek zastąpienia kredytu i obligacji KGHM International Ltd. kredytem konsorcjalnym KGHM Polska Miedź S.A. o istotnie niższym oprocentowaniu.

 

Zadłużenie Grupy Kapitałowej z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych źródeł finansowania (mln PLN) 2015 2014 Zmiana Zmiana procentowa (%)
Zobowiązania długoterminowe 4 850 2 969 1 881 63
Kredyty bankowe 3 674 143 3 531 2 469
Pożyczki 1 176 1 057 119 11
Dłużne papiery wartościowe 0 1 769 (1 769) (100)
Zobowiązania krótkoterminowe 2 130 1 798 332 18
Kredyty bankowe 2 124 1 782 342 19
Pożyczki 6 10 (4) (40)
Dłużne papiery wartościowe (odsetki) 0 6 (6) (100)
Ogółem 6 980 4 767 2 213 46

W celu utrzymania płynności finansowej i zdolności kredytowej na bezpiecznym poziomie, Grupa zakłada w długim okresie utrzymanie wskaźnika kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 0,5, natomiast wskaźnika dług netto/ EBITDA na poziomie do 2,0.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wskaźnik dług netto/ EBITDA dla Grupy Kapitałowej KGHM kształtował się na poziomie 1,4. Świadczy to o utrzymywaniu się zadłużenia Grupy na bezpiecznym poziomie oraz pozytywnie wyróżnia Grupę Kapitałową KGHM na tle branży wydobywczej.

Przewidywana sytuacja w 2016 roku

KGHM Polska Miedź S.A. zamierza w 2016 r. utrzymać stabilną produkcję miedzi w koncentracie. W związku z planowanym, czteromiesięcznym przestojem w HM Głogów I, związanym ze zmianą technologii z pieca szybowego na piec zawiesinowy, Spółka zakłada zmniejszenie produkcji miedzi elektrolitycznej w 2016 roku o ok. 9 proc.

Wolumen sprzedaży miedzi i srebra w 2016 r. obejmuje planowaną przez Spółkę sprzedaż 215 tys. ton koncentratu (47 tys. ton Cu płatnej i 106 ton Ag płatnego), który nie zostanie wykorzystany przez KGHM Polska Miedź S.A. ze względu na postój hutniczy.

Wysoki poziom nakładów inwestycyjnych w 2016 r. (rzeczowych w kwocie 2,53 mld PLN oraz kapitałowych w kwocie 1,48 mld PLN) wynika w dużej mierze z konieczności zakończenia inwestycji związanych ze zmianą technologii w hutnictwie, a także wsparcia w formie pożyczki właścicielskiej działalności operacyjnej Sierra Gorda S.C.M. i aktywów górniczych KGHM International Ltd. w obliczu niekorzystnych warunków makroekonomicznych.