Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

2015 2014 PDF
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
(Strata) / zysk przed opodatkowaniem (1 938) 3 362
  Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym 875 818
  Odsetki i prowizje od zadłużenia 85 29
Część 3   Odpis/odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych 5 272 32
Nota 12.9 Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem (430) 390
Razem wyłączenia przychodów i kosztów 5 802 1 269
Nota 5.1 Podatek dochodowy zapłacony (880) (853)
Nota 10.4 Zmiany stanu kapitału obrotowego 295 222
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 279 4 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Wpływy 50 65
Nota 9.1.2   Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi (2 442) (2 179)
  Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe (39) (24)
Nota 6.2   Płatności z tytułu udzielonych pożyczek (4 245) (1 597)
  Pozostałe płatności (196) (93)
Razem płatności (6 922) (3 893)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 872) (3 828)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Nota 8.4.2 Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia 4 956 1 974
Nota 8.4.2   Płatności z tytułu zadłużenia (375) (1 135)
Nota 12.2   Dywidendy wypłacone (800) (1 000)
  Odsetki zapłacone (75) (21)
  Pozostałe płatności (23) (40)
  Razem płatności (1 273) (2 196)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 683 (222)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 90 (50)
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu 85 123
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych i ekwiwalentów (17) 12
Nota 8.5 Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu 158 85