Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał akcyjny Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych Zakumulowane pozostałe całkowite dochody Zyski zatrzymane Razem kapitał własny
Stan na 1 stycznia 2014 r. 2 000 512 (112) 20 898 23 298
Nota 12.2 Dywidenda - - - (1 000) (1 000)
  Zysk netto - - - 2 414 2 414
Nota 8.2.2   Pozostałe całkowite   dochody - (146) (289) - (435)
Łączne całkowite dochody - (146) (289) 2 414 1 979
Stan na 31 grudnia 2014 r. 2 000 366 (401) 22 312 24 277
Dywidenda - - - (800) (800)
Strata netto - - - (2 788) (2 788)
Nota 8.2.2   Pozostałe całkowite   dochody - (469) 59 - (410)
Łączne całkowite dochody - (469) 59 (2 788) (3 198)
Stan na 31 grudnia 2015 r. 2 000 (103) (342) 18 724 20 279