Sprawozdanie z wyniku

2015 2014 PDF
Część 2 Przychody ze sprzedaży 15 939 16 333
Nota 4.1 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (11 809) (12 265)
Zysk brutto ze sprzedaży 4 130 4 368
Nota 4.1 Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu (846) (855)
Zysk netto ze sprzedaży 3 284 3 513
Nota 4.2 Pozostałe przychody i koszty operacyjne (5 064) 32
Nota 4.3 Koszty finansowe (158) (183)
(Strata) / zysk przed opodatkowaniem (1 938) 3 362
Nota 5.1 Podatek dochodowy (850) (948)
(STRATA) / ZYSK NETTO (2 788) 2 414
Średnioważona liczba akcji zwykłych (w mln szt.) 200 200
(Strata) / zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN) (13,94) 12,07