Sprawozdanie z sytuacji finansowej

2015 2014 PDF
AKTYWA
  Rzeczowe aktywa trwałe - górnicze i hutnicze 12 845 11 335
  Aktywa niematerialne - górnicze i hutnicze 541 490
Nota 9.1 Rzeczowe i niematerialne aktywa - górnicze i hutnicze 13 386 11 825
  Rzeczowe aktywa trwałe - pozostałe 233 227
  Aktywa niematerialne - pozostałe 24 21
Nota 9.2 Rzeczowe i niematerialne aktywa - pozostałe 257 248
Nota 6.1 Inwestycje w jednostki zależne 6 858 11 778
Nota 6.2   Pożyczki udzielone 6 750 2 042
Nota 7.2   Pochodne instrumenty finansowe 117 190
Nota 7.3   Inne instrumenty finansowe wyceniane w
  wartości godziwej
579 931
Nota 7.4   Pozostałe aktywa finansowe 291 266
Instrumenty finansowe razem 7 737 3 429
Pozostałe aktywa niefinansowe 27 48
Nota 5.1.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 141 111
Aktywa trwałe 28 406 27 439
Nota 10.1 Zapasy 2 601 2 377
Nota 10.2 Należności od odbiorców 1 000 1 407
Nota 5.3 Należności z tytułu podatków 412 312
Nota 7.2 Pochodne instrumenty finansowe 6 267
Nota 12.3 Pozostałe aktywa 537 425
Nota 8.5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 158 85
Aktywa obrotowe 4 714 4 873
33 120 32 312
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Nota 8.2.1 Kapitał akcyjny 2 000 2 000
Nota 8.2.2 Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych (103) 366
Nota 8.2.2 Zakumulowane pozostałe całkowite dochody (342) (401)
Nota 8.2.2 Zyski zatrzymane 18 724 22 312
Kapitał własny 20 279 24 277
Nota 8.4.1   Zobowiązania z tytułu zadłużenia 4 724 1 052
Nota 7.2   Pochodne instrumenty finansowe 158 122
Nota 11.1   Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 803 1 842
Nota 9.4   Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów 873 992
Nota 12.4   Pozostałe zobowiązania 198 187
Zobowiązania długoterminowe 7 756 4 195
Nota 8.4.1   Zobowiązania z tytułu zadłużenia 2 098 1 056
Nota 7.2   Pochodne instrumenty finansowe 48 36
Nota 10.3   Zobowiązania wobec dostawców 1 318 1 109
Nota 11.1   Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 577 584
Nota 5.3   Zobowiązania podatkowe 450 522
Nota 12.4   Pozostałe zobowiązania 594 533
Zobowiązania krótkoterminowe 5 085 3 840
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe 12 841 8 035
33 120 32 312