Sprawozdanie z całkowitych dochodów

2015 2014 PDF
Nota 8.2.2 (Strata) / zysk netto (2 788) 2 414
Nota 8.2.2 Wycena instrumentów zabezpieczających po uwzględnieniu efektu podatkowego (362) (247)
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży po uwzględnieniu efektu podatkowego (107) 101
Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku (469) (146)
Nota 8.2.2 Zyski / (straty) aktuarialne po uwzględnieniu efektu podatkowego 59 (289)
Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku 59 (289)
Razem pozostałe całkowite dochody netto (410) (435)
ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY (3 198) 1 979