Społeczna odpowiedzialność biznesu

Doskonalenie współpracy ze społecznościami lokalnymi to jeden z priorytetów naszej Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Chcemy być dobrym sąsiadem dla społeczności wszędzie tam, gdzie prowadzimy naszą działalność.

Nasza strategia

Wzmacnianie pozycji globalnego lidera dbającego o dobro wspólne – to główny cel Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) Grupy KGHM. Zgodnie z przyjętymi założeniami nowa Strategia ma zasięg globalny - obejmuje: KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM International Ltd. Dokument powstał na podstawie naszych doświadczeń, zasad Global Compact, wytycznych Międzynarodowej Rady ds. Górnictwa i Metali i koresponduje z wytycznymi Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI G4).

G4

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Inicjatywy strategiczne.

CEL GŁÓWNY: Wzmacnianie pozycji stablinego, rozwijającego się, globalnego lidera dbającego o dobro wspólne 

Globalizacja obszaru CSR

Inicjatywy

1. Standaryzacja podejścia do CSR w skali globalnej

2. Opracowanie procedur niezbędnych do raportowania zgodnie z odpowiednimi ramami i ustalenie zasad raportowania w oparciu o przyjęte standardy

3. Powołanie w KGHM międzynarodowego zespołu ds. CSR działającego w oparciu o wspólne cele strategiczne

Doskonalenie współpracy ze społecznościami lokalnymi

Inicjatywy

1. Standaryzacja podejścia do dialogu ze społecznościami lokalnymi

2. Wsparcie w kontaktach z interesariuszami w zakresie wdrażania strategicznych projektów

3. Stworzenie procedur mających na celu poznanie i zrozumienie potrzeb interesariuszy, a także reagowanie na ich obawy

4. Stworzenie międzynarodowego programu wolontariatu w KGHM

Ugruntowanie pozycji zaufanego i stabilnego partnera biznesowego

Inicjatywy

1. Wzmocnienie relacji z partnerami biznesowymi

2. Stworzenie systemu weryfikacji zgodności zasad postępowania dostawców i klientów KGHM z Kodeksem Etycznym KGHM

3. Komunikowanie oczekiwań względem dostawców KGHM w celu dostosowania ich działalności do wartości korporacyjnych i zasad postępowania KGHM

4. Wprowadzenie strategii „Poznaj swojego klienta”

5. Zapobieganie ograniczania konkurencji, m.in. w oparciu o szkolenia dla pracowników

6. Realizacja dobrowolnych zobowiązań względem organizacji branżowych

Wypracowanie i utrzymanie pozycji odpowiedzialnego pracodawcy

Inicjatywy

1. Wzmacnianie wewnętrznej i zewnętrznej pozycji KGHM jako odpowiedzialnego pracodawcy i budowanie pozycji lidera w obszarze bezpieczeństwa pracy

2. Pozyskanie od pracowników kluczowych informacji m.in. nt. poziomu ich satysfakcji z pracy

Budowa wizerunku spółki przyjaznej środowisku

Inicjatywy

1. Większa skuteczność komunikacji poprzez otwartość w relacjach z partnerami na tematy środowiskowe oraz promowanie KGHM jako firmy dbającej o środowisko

2. Stworzenie systemu zarządzania energią, pozwalającego na redukcję jej zużycia i emisji gazów cieplarnianych

3. Stała poprawa wyników w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, stworzenie planów rekultywacji terenów po zamykanych kopalniach

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest oparta na pięciu kluczowych filarach. Pierwszy dotyczy globalizacji obszaru CSR. Jako przedsiębiorstwo działające na arenie międzynarodowej chcemy ujednolicić procedury i programy dotyczące CSR. Standaryzacja działań obejmie także drugi filar, tj. doskonalenie współpracy ze społecznościami lokalnymi.

Trzecim filarem działań CSR jest ugruntowanie pozycji zaufanego i stabilnego partnera biznesowego. Przyjęcie strategii „Poznaj swojego klienta” ma być jednym ze sposobów poprawy komunikacji i zacieśniania relacji z kontrahentami. Aspekt komunikacyjny ma także fundamentalne znaczenie w przypadku filaru czwartego – wypracowania i utrzymania pozycji odpowiedzialnego pracodawcy. Chcemy skuteczniej pozyskiwać od pracowników kluczowe informacje, m.in. dotyczące poziomu ich satysfakcji z pracy. Niezmiennie jednym z priorytetów będzie także budowanie pozycji lidera w obszarze bezpieczeństwa pracy.

Ostatni, piąty filar działań CSR to budowa wizerunku Spółki przyjaznej środowisku. Kluczową inicjatywą będzie w jego przypadku stworzenie systemu zarządzania energią pozwalającego na redukcję jej zużycia i emisji gazów cieplarnianych. Jesteśmy przekonani, że nowa strategia pomoże całej Grupie KGHM skutecznie realizować działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu w skali globalnej.

Postrzeganie KGHM Polska Miedź S.A. w społeczności lokalnej.
Źródło: Ewaluacja programu EKO-Zdrowie, 2016

Programy CSR

Realizacji strategii służą m.in. programy CSR. Część z nich wdrażana jest bezpośrednio przez KGHM Polska Miedź S.A., pozostałymi zajmuje się Fundacja KGHM Polska Miedź.

Miedziane Serce

Miedziane Serce to program wolontariatu pracowniczego, dzięki któremu pracownicy KGHM włączają się w działania wspierające lokalną społeczność, osoby potrzebujące pomocy oraz promujące przedsięwzięcia proekologiczne.

Wybrane liczby: 

Ponad 1000 zarejestrownaych potencjalnych dawców szpiku,

2400 dzieci uczestniczyło w różnych zajęciach edukacyjnych,

50 tys. zł zostało zebrane z przeznaczeniem na leczenie konkretnych osób będących mieszkańcami okręgu miedziowego.

Ponad 700 wolontariuszy-pracowników KGHM wzięło udział w realizowanych akcjach wolontariackich.

W 2015 roku zorganizowano blisko 60 wolontariackich akcji. W spółce bardzo dobrze rozwija się wolontariat kompetencyjny.

Eko-Zdrowie

EKO-Zdrowie to projekt, w którym zachęcamy mieszkańców regionu do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych i badaniach medycznych. Program promuje profilaktykę zdrowotną, a konkretne propozycje kierowane są do jak największej liczby osób w różnym przedziale wiekowym.

Strefa Innowacji

Strefa Innowacji to platforma wymiany doświadczeń. W ramach programu KGHM Polska Miedź S.A. dzieli się wiedzą i doświadczeniem z biznesem, mediami oraz organami państwowymi wspierającymi międzynarodową ekspansję polskich firm. W ramach programu odbyły się warsztaty skierowane do właścicieli i kadry zarządzającej spółek, które chcą stać się globalnymi graczami na rynku. 3 września 2015 r. zainaugurowaliśmy współpracę Grupy KGHM oraz inicjatywy sekretarza generalnego ONZ – Global Compact w Polsce (Global Compact Network Poland) w ramach programu „Innowacje – Biznes i nauka 2015–2020”.

Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym

W 2015 r. kontynuowany był w Spółce Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym. Skierowany jest on głównie do dzieci w wieku do 16. roku życia, zamieszkujących okolice hut należących do Spółki. Obejmuje m.in. badanie krwi na zawartość ołowiu, wyjazdy na „zielone szkoły”, zajęcia na basenach czy też edukację ekologiczno-zdrowotną (więcej w sekcji 4.7. Zarządzanie wpływem na środowisko naturalne).

Działania Fundacji KGHM Polska Miedź

Fundacja KGHM Polska MiedźJednym z narzędzi realizowanej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu w KGHM Polska Miedź S.A. jest działalność Fundacji KGHM Polska Miedź, która została powołana w 2003 r. Fundacja stanowi spójny element prowadzonej przez firmę polityki społecznie odpowiedzialnego biznesu. Kontynuuje dobroczynne i charytatywne działania prowadzone przez Spółkę od początków istnienia przemysłu miedziowego na Dolnym Śląsku. Wspiera ważne inicjatywy lokalne i regionalne, ale angażuje się także w projekty o skali ogólnopolskiej.

KGHM po raz pierwszy zwyciężył w konkursie „Liderzy Filantropii”. Nasza spółka w minionym roku przekazała najwięcej środków na cele społeczne wśród polskich firm.

Kluczowe dane na temat darowizn Fundacji KGHM Polska Miedź
Odbiorcy darowizn   Liczba darowizn   Łączna kwota przyznanych darowizn (PLN)
Instytucje   478   20 129 854
Osoby fizyczne   334   1 083 043
Suma   812   21 212 897

2015 to rok wielu zmian na lepsze w Fundacji KGHM Polska Miedź, która od 13 lat wspiera mieszkańców Zagłębia Miedziowego i region Dolnego Śląska. Przeprowadzony został rebranding korporacyjnej Fundacji, której nazwę rozszerzono o „KGHM”, oraz dokonano aktualizacji identyfikacji wizualnej. Stworzono stronę internetową Fundacji, dzięki której zainteresowani jej działaniami lub uzyskaniem wsparcia mają dostęp do aktualnych informacji. Trwają prace nad wprowadzeniem systemu rejestracji i obsługi wniosków składanych do Fundacji KGHM Polska Miedź, który ma na celu uproszczenie procedury składania i rozpatrywania wniosków. Ponadto powołana została Komisja Opiniująca Wnioski Osób Fizycznych, złożona z lekarzy specjalistów oraz liderów społecznych. Jej opinie pozwalają na przyznanie wsparcia w kwocie optymalnej wobec potrzeby wnioskującego.

Korzystając z dotychczasowych doświadczeń, podjęto decyzję o wzmocnieniu wsparcia dla obszarów kluczowych z perspektywy regionu i jego mieszkańców. Aktywnie i na partnerskich zasadach wspierane są inicjatywy w czterech obszarach: zdrowie i bezpieczeństwo, sport i rekreacja, nauka i edukacja oraz kultura i tradycje. W 2015 r. Fundacja przyznała 478 darowizn dla instytucji na kwotę ponad 20,1 mln PLN oraz 334 darowizny dla osób fizycznych na kwotę ponad 1 mln PLN. Szczegółowy wykaz darowizn dla instytucji znajduje się na stronie internetowej Fundacji (http://fundacjakghm.pl/documents/10180/11439/Darowizny_2015.pdf).

W 2015 r., w celu zwiększenia wpływu działalności Fundacji na otoczenie, realizowano projekty flagowe Twoje Pięć Minut oraz Ratujemy Zabytki. Prowadzone były, także prace przygotowawcze do realizacji projektów w pozostałych obszarach.

“Twoje Pięć Minut” to projekt, dzięki któremu młodzież uczyła się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia dla prawie 400 uczniów przeprowadziły zespoły składające się z ratowników Jednostki Ratownictwa Górniczo- Hutniczego KGHM Polska Miedź S.A. oraz pielęgniarek z Miedziowego Centrum Zdrowia S.A.

Projekt “Ratujemy zabytki” zakłada ochronę dóbr dziedzictwa narodowego w regionie i w Polsce. Znakomitymi przykładami zaangażowania Fundacji są: zespoły pocysterskie w Krzeszowie i w Lubiążu, Kolegiata w Głogowie, Mauzoleum Piastów w Legnicy czy Łazienki Królewskie w Warszawie.

Projekt “Miedziana szkoła matematyczna” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. We współpracy z uczelniami wyższymi, ośrodkami metodycznymi, a także z organizacjami matematycznymi wypracowywane są zasady i metody dodatkowego nauczania matematyki.

“Piłka nożna dla każdego” to projekt, który został zaplanowany w celu promocji aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku od 5 do 10 lat i obejmuje swoim obszarem cały region Zagłębia Miedziowego.

W 2015 r. kontynuowano inicjatywę wydawania kwartalnika „Miedziorysy. Ludzie i tradycje Polskiej Miedzi”. Jego celem jest przybliżanie losów ludzi, którzy przez wiele lat swego życia zawodowego byli związani z KGHM Polska Miedź S.A. Dzięki inicjatywie Fundacji utrwalono już blisko 200 biografii.

Dobre sąsiedztwo

Dobre, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu relacje z interesariuszami mają dla nas pierwszorzędne znaczenie. Szczególną uwagę zwracamy na politykę dobrego sąsiedztwa, która przejawia się w podejmowanych inicjatywach na rzecz spełniania oczekiwań i zaspokajania potrzeb mieszkańców regionu.

Podejmujemy dialog z lokalnymi społecznościami. Przykładem może być kwestia Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most. Wraz z rozwojem naszych kopalni stała się konieczna rozbudowa obiektu o ponad 600 ha. Tak duża inwestycja nie mogła powstać bez zgody społeczności lokalnych, dlatego przeprowadziliśmy ok. 20 sesji konsultacyjnych, których wynikiem było podpisanie porozumienia z Gminą Polkowice dotyczącego pięciu miejscowości. Dokument obejmował szerokie spektrum zobowiązań, m.in. organizowania wypoczynku dla dzieci oraz opieki zdrowotnej i badań mieszkańców. Zgodnie z ustaleniami współpracowaliśmy także w podnoszeniu wiedzy i umiejętności zawodowych mieszkańców. Prezentowane były m.in. umiejętności konieczne do zatrudnienia w strukturach KGHM Polska Miedź S.A. i możliwości ich zdobycia. Podpisane porozumienie pozwoliło Spółce podjąć działania na rzecz rozbudowy Zbiornika OUOW Żelazny Most.

Wkład KGHM Polska Miedź S.A. w rozwój infrastruktury wyniósł 1 023 mln PLN. Fundusze przeznaczono m.in. na: dofinansowanie prac modernizacyjnych Małkowickiego Centrum Opieki Medycznej Caritas, dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Nielubi, budowy Domu Pomocy Społecznej – Ośrodka Całodobowego w Lubinie i boiska sportowego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, utworzenie szkolnych pracowni górniczych w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu.

Zaangażowanie społeczne KGHM International Ltd.

KGHM International Ltd. podejmuje szereg działań w zakresie budowy silnych i trwałych partnerstw ze społecznościami lokalnymi. W każdej lokalizacji Spółka prowadzi programy skierowane do społeczności, m.in. warsztaty, dni otwarte, wycieczki do kopalni itd. Ponadto KGHM International Ltd. wspiera finansowo wydarzenia lokalne, inicjatywy kulturalne, kluby sportowe, lokalne małe przedsiębiorstwa, grupy oddolne, organizacje pozarządowe.

Jako członek Kanadyjskiego Stowarzyszenia Górniczego (Mining Association of Canada – MAC) KGHM International Ltd. zobowiązał się do przestrzegania zasad zrównoważonego górnictwa (Towards Sustainable Mining – TSM). Jego ważnym elementem są kwestie dotyczące ludności rdzennej i zaangażowania społecznego. W związku z tym, w 2015 r. należące do Spółki zakłady górnicze w regionie Sudbury, we współpracy ze studentami z Uniwersytetu Waterloo, opracowały plan zwiększenia społecznej odpowiedzialności wobec rdzennej ludności. Zakłada on rozwinięcie systemu identyfikacji interesariuszy, a także metod efektywnej z nimi współpracy. Dodatkowo opracowano system wewnętrznego i zewnętrznego raportowania. Zasady przyjęte w Sudbury zostaną wdrożone we wszystkich kanadyjskich przedsięwzięciach KGHM International Ltd.

Jednym z filarów Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Kopalni Sierra Gorda w Chile jest współpraca z lokalną społecznością. Szczególny nacisk kładziony jest na trzy aspekty – „relacje”, „rozwój” i „jakość życia”. W obszarze „relacje” ważne jest budowanie zaufania i dobra komunikacja ze społecznością lokalną. W 2015 r. uruchomiono program wizyt w zakładzie połączony z edukacją w zakresie BHP i ochrony środowiska. Głównym celem aspektu „rozwój” jest wspieranie rozwoju ekonomicznego społeczności lokalnej poprzez możliwość zatrudnienia, realizacji zleceń, staży zawodowych. W 2015 r. rozwinięto program wspierania lokalnych przedsiębiorców, którego rezultatem było nawiązanie relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami a zakładem Sierra Gorda. Celem obszaru „jakość życia” jest podnoszenie poziomu życia lokalnych społeczności. W 2015 r. zrealizowano kilka inicjatyw na rzecz społeczności miasteczka Sierra Gorda, bezpośrednio bądź w partnerstwie z władzami lokalnymi lub organizacjami pozarządowymi.

Jednym z najciekawszych przykładów współpracy z lokalną społecznością jest wkład KGHM International Ltd. w budowę Budynku Nauk o Ziemi (Earth Sciences Building) na terenie kampusu Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w kanadyjskim Vancouver. Gmach, zbudowany głównie z drewna, przez wielu specjalistów uznawany jest za jeden z najdoskonalszych i najpiękniejszych przykładów zrównoważonej architektury. Jego funkcjonalność i innowacyjne rozwiązania zostały docenione w wielu prestiżowych, międzynarodowych konkursach architektonicznych.

Wzniesienie Budynku Nauk o Ziemi nie byłoby możliwe bez sponsorów, a jednym z wiodących był KGHM International Ltd. Trwająca pięć lat umowa sponsorska z uniwersytetem zakończyła się w pierwszych miesiącach 2015 r. Wkład KGHM International Ltd. został upamiętniony nadaniem jednej z sal nazwy firmy.

Departament KGHM International Ltd. odpowiedzialny za podziemne operacje jest aktywnym uczestnikiem corocznych zawodów w ratownictwie w kopalniach. Nasz zespół inwestuje ogromną ilośc czasu w trening upewniający nas, że w sytuacji zagrożenia będziemy na nie przygotowani. W 2016 roku Kanada po raz pierwszy w historii będzie gospodarzem Międzynarodowych Zawodów w Ratownictwie w Kopalniach (International Mine Rescue Competition). Celem wydarzenia jest promowanie wymiany wiedzy i planów treningowych dla różnych scenariuszy zdarzeń w kopalniach oraz sposobów wykorzystania oprzyrządowania technicznego. KGHM International Ltd. jest dumny zostania Srebrnym Sponsorem tego wydarzenia.

Działania w bezpośrednim sąsiedztwie społecznosci Indian Kanadyjskich (First Nations)

KGHM International Ltd. aktywnie współpracuje z społecznościami aborygeńskimi, których ziemie i prawa potwierdzone układami (treaty rights) mogą być poddane wpływowi naszych projektów lub które nieprzerwanie korzystają z ziemii w tradycyjny sposób.

Trwający dialog i formalne zaangażowanie zaowocowało w 2015 roku pięcioma formalnymi porozumieniami między KGHM International Ltd. a nastepującymi stronami:

• dla projektu Ajax zawarte zostały dwa porozumienia z społecznościami Tk’emlups te Secwepemc Indian Band oraz Skeetchestn Indian Band: Additional Capacity Funding for Cultural Heritage Work (wrzesień 2015), Further Capacity Funding Agreement (grudzień 2015); jedno porozumienie z Lower Nicola Indian Band - Capacity Funding Agreement (czerwiec 2015); jedno porozumienie z Whispering Pines-Clinton Indian Band - Capacity Funding Agreement (maj 2015);

• dla projektu Victoria zawarte zostało jedno porozumienie z Metis Nation of Ontario, Region 5 - Advanced Exploration Project Engagement Agreement (kwiecień 2015).