Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
Kapitał akcyjny Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych Zakumulowane pozostałe całkowite dochody Zyski zatrzymane Ogółem Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
Stan na 1 stycznia 2014 r. 2 000 522 (399) 20 718 22 841 223 23 064
Nota 12.2   Dywidenda - - - (1 000) (1 000) - (1 000)
  Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi - - 4 16 20 (2) 18
Transakcje z właścicielami - - 4 (984) (980) (2) (982)
  Zysk netto - - - 2 450 2 450 1 2 451
Nota 8.2.2   Pozostałe   całkowite dochody - (145) 1 136 - 991 6 997
Łączne całkowite dochody - (145) 1 136 2 450 3 441 7 3 448
Stan na 31 grudnia 2014 r. 2 000 377 741 22 184 25 302 228 25 530
Nota 12.2   Dywidenda - - - (800) (800) - (800)
  Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi - - - 35 35 (28) 7
Transakcje z właścicielami - - - (765) (765) (28) (793)
  Strata netto - - - (5 012) (5 012) 3 (5 009)
Nota 8.2.2   Pozostałe całkowite   dochody - (441) 1 127 - 686 - 686
Łączne całkowite dochody - (441) 1 127 (5 012) (4 326) 3 (4 323)
Stan na 31 grudnia 2015 r. 2 000 (64) 1 868 16 407 20 211 203 20 414