Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku

2015 2014
Nota 2.3 Przychody ze sprzedaży 20 008 20 492
Nota 4.1 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (18 159) (15 751)
Zysk brutto ze sprzedaży 1 849 4 741
Nota 4.1 Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu (1 343) (1 388)
Zysk netto ze sprzedaży 506 3 353
Nota 6.1   Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności (4 457) (252)
Nota 6.1   Odpis z tytułu utraty wartości udziałów we wspólnym przedsięwzięciu (671) (15)
Nota 6.2   Przychody odsetkowe od pożyczki dla wspólnych przedsięwzięć 466 282
Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia (4 662) 15
Nota 4.2 Pozostałe przychody i koszty operacyjne (660) 56
Nota 4.3 Koszty finansowe (306) (326)
(Strata) / zysk przed opodatkowaniem (5 122) 3 098
Nota 5.1 Podatek dochodowy 113 (647)
(STRATA) / ZYSK NETTO (5 009) 2 451
(Strata)/ Zysk netto przypadający:
  Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (5 012) 2 450
  Na udziały niekontrolujące 3 1
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) 200 200
(Strata) / zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN) (25,06) 12,25