Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

2015 2014
AKTYWA
  Rzeczowe aktywa trwałe - górnicze i hutnicze 14 273 14 876
  Aktywa niematerialne - górnicze i hutnicze 3 130 2 700
Nota 9.1 Rzeczowe i niematerialne aktywa - górnicze i hutnicze 17 403 17 576
  Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 2 653 2 745
  Pozostałe aktywa niematerialne 241 218
Nota 9.2 Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne 2 894 2 963
Nota 6.1   Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 562 4 363
Nota 6.2   Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 7 504 6 231
Łączne zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia 8 066 10 594
Nota 7.1   Pochodne instrumenty finansowe 117 214
Nota 7.1   Inne instrumenty finansowe wyceniane w
  wartości godziwej
579 931
Nota 7.4   Pozostałe aktywa finansowe 735 627
Instrumenty finansowe razem 1 431 1 772
Nota 5.1.1   Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 557 535
Nota 12.3   Pozostałe aktywa 97 129
Aktywa trwałe 30 448 33 569
Nota 10.1 Zapasy 3 382 3 362
Nota 10.2 Należności od odbiorców 1 541 1 890
Nota 5.2 Należności z tytułu podatków 542 445
Nota 7.1 Pochodne instrumenty finansowe 7 277
Nota 12.3 Pozostałe aktywa 383 356
Nota 8.5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 461 475
Aktywa obrotowe 6 316 6 805
36 764 40 374
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Nota 8.2.1   Kapitał akcyjny 2 000 2 000
Nota 8.2.2   Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych (64) 377
Nota 8.2.2   Zakumulowane pozostałe całkowite dochody 1 868 741
Nota 8.2.2   Zyski zatrzymane 16 407 22 184
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 20 211 25 302
Kapitał udziałowców niekontrolujących 203 228
Kapitał własny 20 414 25 530
Nota 8.4.1   Zobowiązania z tytułu zadłużenia 4 870 2 997
Nota 7.1   Pochodne instrumenty finansowe 159 123
Nota 11.1   Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 979 2 011
Nota 9.4   Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów 1 466 1 466
Nota 5.1.1   Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 714 1 676
Nota 12.4   Pozostałe zobowiązania 965 1 019
Zobowiązania długoterminowe 10 153 9 292
Nota 8.4.1   Zobowiązania z tytułu zadłużenia 2 145 1 813
Nota 7.1   Pochodne instrumenty finansowe 48 37
Nota 10.3   Zobowiązania wobec dostawców 1 418 1 209
Nota 11.1   Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 760 765
Nota 5.3   Zobowiązania podatkowe 762 751
Nota 12.4   Pozostałe zobowiązania 1 064 977
Zobowiązania krótkoterminowe 6 197 5 552
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe 16 350 14 844
36 764 40 374