Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

2015 2014
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
(Strata) / zysk przed opodatkowaniem (5 122) 3 098
Nota 4.1   Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym 1 943 1 635
Nota 6.1   Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności 4 457 252
Nota 6.1   Odpis z tytułu utraty wartości udziałów we wspólnym przedsięwzięciu 671 15
Nota 6.2   Odsetki od pożyczki dla wspólnych przedsięwzięć (466) (282)
  Odsetki i prowizje od zadłużenia 201 142
Część 3   Pozostałe odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych 2 970 66
Nota 12.9   Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem (132) 272
Razem wyłączenia przychodów i kosztów 9 644 2 100
Nota 5.1 Podatek dochodowy zapłacony (925) (868)
Nota 10.4 Zmiany stanu kapitału obrotowego 566 519
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 163 4 849
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Nota 9.1.3   Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi (3 553) (3 112)
  Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe (386) (322)
Nota 6.3   Płatności z tytułu pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom - (1 628)
Nota 6.1   Objęcie udziałów we wspólnym przedsięwzięciu (928) (502)
  Pozostałe płatności (114) (61)
Razem płatności (4 981) (5 625)
Wpływy 75 81
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 906) (5 544)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Nota 8.4.2   Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia 4 988 2 641
  Pozostałe wpływy 33 37
Razem wpływy 5 021 2 678
Nota 8.4.2   Płatności z tytułu zadłużenia (3 096) (1 240)
Nota 8.4.2   Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Jednostki Dominującej (800) (1 000)
  Odsetki zapłacone (232) (136)
  Pozostałe (29) (54)
Razem płatności (4 157) (2 430)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 864 248
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 121 (447)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (14) (389)
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu 475 864
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (135) 58
Nota 8.5 Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu 461 475