Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

2015 2014
Nota 8.2.2 (Strata) / zysk netto (5 009) 2 451
Nota 8.2.2   Wycena instrumentów zabezpieczających po uwzględnieniu efektu podatkowego (362) (246)
  Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży po uwzględnieniu efektu podatkowego (79) 101
Nota 8.2.2   Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych 1 070 1 444
Pozostałe całkowite dochody (z uwzględnieniem efektu podatkowego) podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku 629 1 299
  Zyski / (straty) aktuarialne po uwzględnieniu efektu podatkowego 57 (302)
Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku 57 (302)
Razem pozostałe całkowite dochody netto 686 997
ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY (4 323) 3 448
Łączne całkowite dochody przypadające:
  Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (4 326) 3 441
  Na udziały niekontrolujące 3 7