Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Wersja HTML Wersja Interaktywna
2015 2014
(5 009) 2 451
(362) (246)
(79) 101
1 070 1 444
629 1 299
57 (302)
57 (302)
686 997
(4 323) 3 448
Łączne całkowite dochody przypadające:
(4 326) 3 441
3 7