Ryzyka strategiczne

Osiągnięcie zakładanych celów oraz realizacja przyjętych założeń produkcyjno-ekonomicznych w Strategii z perspektywą do 2020 r. dla Grupy Kapitałowej wiąże się z szeregiem zidentyfikowanych i ocenionych ryzyk.

Grupa KGHM dokonuje analizy ryzyk na wszystkich szczeblach organizacji. Kompleksowe podejście do analizy zagrożeń obejmuje zarówno identyfikację ryzyk związanych z realizacją zakładanych celów strategicznych, jak i ryzyk korporacyjnych (więcej w rozdziale 4.2. Zarządzanie ryzykiem biznesowym).

Proces analizy ryzyk związanych z realizacją zakładanych celów strategicznych jest podstawą do weryfikacji przyjętego kształtu Strategii, zwiększając tym samym szansę osiągnięcia założonych celów. Zgodnie z przyjętą w KGHM Polska Miedź S.A. procedurą zarządzania strategicznego aktualizacja map ryzyk strategii wykonawczych i wspierających dokonywana jest corocznie.

 

Najważniejsze ryzyka strategiczne
Źródło: KGHM