Rozwój kompetencji i bezpieczeństwo pracowników

Kluczowym elementem naszej Strategii biznesowej jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału pracowników. To załoga decyduje o globalnym znaczeniu firmy, umożliwiając osiąganie kolejnych sukcesów i podejmowanie coraz śmielszych wyzwań biznesowych. Zmniejszenie liczby wypadków to nasz priorytet.

Bezpieczeństwo, współdziałanie, odpowiedzialność, odwaga naszych pracowników przekładają się na wyniki i pozycję Spółki. W trosce o zapewnienie optymalnego środowiska pracy stale inwestujemy w rozwój zawodowy pracowników oraz dobrą atmosferę w naszych zakładach. Jesteśmy dumni z budowania długofalowej relacji z pracownikami, która znajduje odzwierciedlenie w wysokiej przeciętnej długości zatrudnienia.

Za rozwój pracowników i poprawę efektywności pracy odpowiada obszar Zarządzania Kapitałem Ludzkim, przekształcony w ostatnich latach z miejsca realizacji funkcji czysto administracyjnych (kadrowych) w nowoczesne i skuteczne biuro gotowe do osiągania strategicznych celów.

W 2015 r. zatrudnienie w Grupie Kapitałowej KGHM zmniejszyło się w porównaniu z 2014 r. o 499 etatów (1,5 proc.). Największy spadek zatrudnienia odnotowaliśmy w KGHM International Ltd. (226 etatów, czyli ok. 10 proc.) – to efekt koniecznej obniżki kosztów ze względu na znaczny spadek cen miedzi. Redukcja związana jest m.in. ze wstrzymaniem działalności produkcyjnej kopalni McCreedy West ze względu na zbyt niską rentowność wydobycia przy obecnych cenach surowców.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej KGHM (etaty)   2015   2014   Dynamika
2014=100%
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych   10 285   10 190   100,9
Pracownicy na stanowiskach robotniczych   23 313   23 907   97,5
Razem   33 598   34 097   98,5
Struktura zatrudnienia w 2015 r.
* W skład segmentu wchodzą pozostałe spółki Grupy, realizujące następujące rodzaje działalności: wsparcie głównego ciągu technologicznego; Działalność uzdrowiskowa, usługi hotelarskie; fundusze inwestycyjne, działalność finansowa; pozostała działalność. Więcej informacji można znaleźć w skonsolidowanym raporcie rocznym RS 2015
** Zatrudnienie proporcjonalne do udziału w Spółce (55%)
Źródło: KGHM

Rozwój umiejętności pracowniczych

Przewaga konkurencyjna oraz sukces KGHM na międzynarodowym rynku zależą od potencjału naszych pracowników. By wspierać ich rozwój, firma organizuje szkolenia zawodowe, dofinansowuje edukację akademicką, a także zachęca do wymiany wiedzy eksperckiej. W ostatnich latach, ze względu na globalizację działań, intensywnie inwestuje w podniesienie kwalifikacji językowych oraz długofalowe programy rozwoju dla kadr eksperckich i menedżerskich na wszystkich szczeblach organizacji.

Globalny sukces KGHM zależy dziś od innowacyjności, zaangażowania i współdziałania wielu tysięcy pracowników posiadających różnorodną wiedzę i doświadczenie. Identyfikowanie talentów i budowanie ich indywidualnych, dopasowanych do możliwości i potrzeb organizacji, ścieżek kariery to klucz do dalszego dynamicznego rozwoju całej firmy. Z tego m.in. powodu w 2015 r. został przyjęty do powszechnej realizacji w Grupie Globalny Proces Zarządzania Talentami, którego celem jest ujednolicenie systemu zarządzania talentami w naszej firmie. W ubiegłym roku rozpoczęto też prace nad jednolitym systemem ocen pracowników Spółki w ramach procesu zarządzania wynikami.

Inwestycje kształtujące potencjał kadr mają w KGHM długą tradycję. Liczba pracowników KGHM Polska Miedź S.A. biorących udział w różnych działaniach rozwojowych sięga dziesiątek tysięcy.

Równolegle z tradycyjnymi szkoleniami i wsparciem edukacji akademickiej KGHM intensywnie realizuje długofalowe programy rozwoju kadr eksperckich i kierowniczych. Menedżerowie mogą skorzystać z wielu programów zgodnych z biznesowymi priorytetami firmy.

W KGHM tworzymy środowisko i miejsca pracy wolne od dyskryminacji, które oferują pracownikom możliwości wykorzystania ich kompetencji i potencjału. Działamy wśród różnych kultur i narodowości, co bierzemy pod uwagę planując wspólną pracę. Doceniamy to, że nasza różnorodność przyczynia się do sukcesu KGHM i pozwala budować naszą markę.

Wybrane szkolenia przeprowadzone w 2015 r.

40 naszych menedżerów wzięło udział w zakończonym w 2015 r. programie KGHM Executive Academy. To międzynarodowy program, realizowany w języku angielskim, który został zorganizowany we współpracy ze znaną szkołą biznesu IMD oraz uczelnią górniczą Colorado School of Mines. Zajęcia zostały dopasowane do potrzeb KGHM, a celem było przygotowanie uczestników do globalnych wyzwań stojących przed Spółką. Wraz z zakończeniem programu rozpoczęto przygotowania do kolejnego programu, pod nazwą Akademia Liderów, adresowanego do osób zajmujących kluczowe stanowiska w naszej organizacji i ich sukcesorów.

Po zakończeniu na początku 2015 r. programu „Studium przywództwa – rozwój kompetencji menedżerskich w oddziałach hutniczych” jesienią rozpoczęto kolejną edycję, tym razem adresowaną do kierujących pracownikami osób zatrudnionych w zakładach górniczych. Celem tego kompleksowego programu jest wyrównanie kompetencji menedżerskich w Spółce i ewolucyjna zmiana dominującego stylu przywództwa wspierająca zmianę kultury organizacyjnej. Planuje się, że w latach 2015–2016 programem zostanie objętych tysiąc pracowników; w samym 2015 r. skorzystało z niego 287 osób.

W 2015 r. zakończono też kompleksowy program rozwoju w zakresie zarządzania projektami. Szkolenia dotyczyły zarówno przyjętej w Spółce metodologii, jak i harmonogramowania projektów oraz obsługi oprogramowania przeznaczonego do zarządzania projektami. W szkoleniach organizowanych w ubiegłym roku uczestniczyły 484 osoby.

87 pracowników KGHM i Spółek Grupy wzięło udział w jednej z największych na świecie, zaawansowanych symulacji biznesowowych – Global Management Challenge Poland, objętej patronatem Giełdy Papierów Wartościowych oraz Narodowego Banku Polskiego. Udział w grze stworzył uczestnikom okazję do zarządzania wirtualną spółką na konkurencyjnym międzynarodowym rynku. KGHM został w 2015 r. partnerem strategicznym konkursu.

W jednym z zakładów górniczych wprowadzono pilotażowy program przygotowujący 37 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej i dozoru wyższego do roli mentora i trenera indywidualnego rozwoju mniej doświadczonych kolegów. W ramach programu uczestnicy brali udział w warsztatach i indywidualnych konsultacjach poprzedzonych prowadzeniem sesji mentoringu i treningu indywidualnego.

Przeprowadzono program rozwojowy z zakresu metod uczenia osób dorosłych adresowany do przyszłych trenerów wewnętrznych Spółki, a ponadto stworzono ramy merytoryczne i organizacyjne dla realizacji szkoleń wewnętrznych. Celem projektu jest poszerzenie dostępności szkoleń oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pracowników zatrudnionych w Spółce. W 2015 r. w ramach Akademii Trenera prowadzono szkolenia wewnętrzne z wartości „Jeden KGHM” oraz z zakresu Lean Management.

Kopalnia talentów

Dbając o najwyższy poziom przyszłych kadr, organizujemy cyklicznie program Kopalnia Talentów, skierowany do studentów i absolwentów uczelni technicznych. W 2015 r. do kilkuetapowego procesu rekrutacji zgłosiło się 199 osób, z których wyłoniono 8 uczestników. Kopalnia Talentów to unikalny, trwający 18 miesięcy program, którego uczestnicy mają możliwość poznania różnych obszarów biznesowych Spółki (od obszaru strategicznego przez produkcyjny po finansowy) oraz udziału w bogatym programie rozwojowym. Najlepsi absolwenci programu otrzymują ofertę stałej pracy w Spółce. Spośród 16 uczestników II edycji aż 15 znalazło u nas zatrudnienie! 

Dla menedżerów i ekspertów branżowych Grupy KGHM przygotowano proces International Mobility, który z jednej strony pozwala na rozwój kompetencji pracownika, a z drugiej zwiększa wartość biznesową zakładów Grupy KGHM w świecie. Proces zakłada możliwość delegowania pracowników kluczowych dla zarządzania projektami lub zapewnienia sprawnej produkcji do lokalnych zakładów w strukturze KGHM International Ltd.

Liczba godzin szkolenio-wych w podziale na płeć   2015   2014
  Kobiety   Mężczyźni   Ogółem   Kobiety   Mężczyźni   Ogółem
Łączna liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć   36 584   533 736   570 320   34 232   519 584   553 816
Liczba pracowników (war-tości tożsame z danymi ze wskaźnika G4-10)   1 325   16 901   18 226   1 327   16 841   18 168
Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć   27,61   31,58   31,29   25,79   30,85   30,48
Liczba godzin szkolenio-wych w roku przypada-jących na pracownika według struktury zatrudnienia   Łączna liczba godzin szkoleniowych wg struktury zatrudnienia   Łączna liczba pracowników wg struktury zatrudnienia
  2015   2014   2015   2014
Zarząd   400   476   5   5
Najwyższa kadra zarządzająca   5 384   4 200   50   50
Kadra kierownicza   51 744   30 024   944   560
Stanowiska nierobotnicze   135 344   130 084   3 742   4 096
Stanowiska robotnicze   377 448   389 032   13 457   13 485

Lean Management w KGHM Polska Miedź S.A.

W wybranych odziałach od lat, a od 2015 roku we wszystkich oddziałach wdrażamy koncepcję Lean Management, która zakłada działania nastawione na jak największą redukcję kosztów, braków i niepotrzebnej pracy, ale z uwzględnieniem szacunku do ludzi. Jedną z głównych zalet systemu jest oszczędność – nie tylko pieniędzy, ale również energii pracowników i czasu poświęcanego przez nich na wykonywanie poszczególnych czynności. Celem wdrożenia jest wzrost produktywności przez eliminację zbędnych procesów i ulepszenie istniejących.

Stopniowo wprowadzamy lean management do każdego z naszych zakładów, a szczególnie ważne jest dostosowanie specyfiki rozwiązań do każdej z jednostek. Kluczowi pracownicy są szkoleni przez zewnętrznych ekspertów, a później – w ramach szkoleń wewnętrznych – przekazują nabytą wiedzę reszcie załogi. Całość koordynuje centrala KGHM.

Wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe

W 2015 r. średnia płaca bez dodatkowej nagrody rocznej za wypracowanie zysku w KGHM Polska Miedź S.A. wyniosła 8 177 zł (wzrost o 2,1 proc. w porównaniu z 2014 r.).

Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom KGHM Polska Miedź S.A.:

świadczenia finansowane z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
składki na pracowniczy program emerytalny (PPE)
abonament medyczny dla pracowników i współmałżonków finansowany przez pracodawcę,
ubezpieczenia pracowników,
dopłaty do przewozów pracowniczych

W KGHM Polska Miedź S.A. nie ma zróżnicowania świadczeń dodatkowych pomiędzy pracownikami pełnoetatowymi a pracownikami czasowymi lub pracującymi w niepełnym wymiarze godzin.

KGHM International Ltd. oferuje pracownikom w USA, Kanadzie, Chile ubezpieczenie na życie, prywatne ubezpieczenie medyczne i stomatologiczne, dofinansowanie opieki okulistycznej. Świadczenia dodatkowe nieznacznie różnią się pomiędzy zakładami. Przykładowo, pracownicy zakładu Franke korzystają dodatkowo z bonusów: w przypadku urodzenia dziecka, zawarcia małżeństwa, świąt oraz dofinansowania dojazdów do pracy, kształcenia itd. Jest to związane także z różnicami w obowiązującym prawie w każdym z tych krajów.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem - KGHM Polska Miedź S.A. (PLN)   2015   2014   2013
Kopalnie   9 937   9 831   9 735
Huty   8 050   8 081   7 742
Centrala   9 617   9 522   9 380
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji w KGHM Polska Miedź S.A.   2015   2014
Płaca minimalna w danej lokalizacji (wartość brutto) 2015   1 750   1 680
Kobiety    
Średnie wynagrodzenie pracownika najniższego szczebla   4 253   3 363
Stosunek wynagrodzenia na niższym szczeblu do płacy minimalnej   2,43   2
Mężczyźni    
Średnie wynagrodzenie pracownika najniższego szczebla   3 298   3 810
Stosunek wynagrodzenia na niższym szczeblu do płacy minimalnej   1,88   2,27

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w KGHM Polska Miedź S.A.

Życie i zdrowie pracowników oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo są kluczowymi wartościami dla Grupy Kapitałowej. Od 2014 r. wdrażana jest w Polsce jednolita polityka w zakresie BHP – „Program poprawy bezpieczeństwa pracy w KGHM Polska Miedź S.A. do roku 2020”.

Program Poprawy Bezpieczeństwa Pracy został oparty na dotychczas stosowanych przez poszczególne oddziały najlepszych praktykach, był konsultowany ze społecznymi inspektorami pracy oraz związkami zawodowymi.

Program, obejmujący swoim działaniem zmianę postaw i poprawę edukacji w zakresie bezpieczeństwa, ma na celu:

zmniejszenie wskaźnika LTIFR (liczba wypadków na milion przepracowanych godzin),
poprawę kultury bezpieczeństwa,
podniesienie jakości szkoleń,
szerszy udział pracowników w dbałości o bezpieczeństwo,
rejestrację zdarzeń potencjalnie wypadkowych i ich eliminację,
wdrożenie spójnego programu profilaktyki zdrowotnej,
wprowadzanie nowych środków ochrony osobistej.

Jednymi z najistotniejszych zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. są zagrożenia naturalne towarzyszące podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi. Wstrząsy sejsmiczne oraz wynikające z nich tąpnięcia i zawały to zjawiska szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. W ich następstwie może dochodzić do poważnych wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz uszkodzeń infrastruktury dołowej i przestojów w eksploatacji. W naszych oddziałach górniczych prowadzimy systematycznie obserwacje sejsmologiczne obejmujące swym zasięgiem wszystkie rejony i pola eksploatacyjne kopalni. Podejmowane są również działania w celu ograniczania zagrożenia tąpnięciami i zawałami, m.in. ustalana jest optymalna kolejność wybierania złoża, starannie dobierany jest rozmiar i kształt komór oraz filarów międzykomorowych.

Dominujące zagrożenia w KGHM

Zakłady podziemne

Hałas

Praca maszyn i urządzeń w ruchu

Pożar

Zaagrożenia elektryczne

Zakłady powierzchniowe

Hałas

Praca maszyn i urządzeń w ruchu

Pyły przemysłowe

Czynniki chemiczne (Pb, As, Ni, Cd, Co, SO2)

Poparzenia gorącym topem

Zagrożenia elektryczne

Niestabilny grunt

Zakłady podziemne

Błędne i/ lub niebezpieczne zachowania człowieka

Zmęczenie

Materiały wybuchowe

Zakłady powierzchniowe

Błędne i/ lub niebezpieczne zachowania człowieka

Materiały wybuchowe

Ekstremalne warunki atmosferyczne

Zakłady podziemne

Tąpania

Zawały

Zagrożenia klimatyczne

Zagrożenia gazowe (H2S)

Wyrzuty gazów i skał

* Niedoskonałość i/ lub zawodność środków pracy
** Zachowanie człowieka

Program poprawy kultury BHP
* Sposób w jaki bezpieczeństwo jest postrzegane, cenione i traktowane - jak rzeczy są robione

Najważniejszą jednak kwestią dla bezpieczeństwa pracowników jest ich własna świadomość zagrożeń i umiejętność bezpiecznej pracy. Dlatego przygotowaliśmy wiele akcji informacyjnych, które pomagają rozwijać kulturę bezpieczeństwa wśród załogi (ZG Lubin – „Wróćmy szczęśliwie do domu”, ZG Polkowice-Sieroszowice – „Bezpieczna kopalnia”, ZG Rudna – „Stop wypadkom przy pracy”). Jednocześnie we wszystkich zakładach wdrożyliśmy katalog jednolitych, złotych zasad bezpiecznej pracy wraz z informacją o sposobach motywowania i dyscyplinowania osób zatrudnionych.

Pracownicy są systematycznie zachęcani do aktywnego uczestnictwa w podnoszeniu poziomu BHP. Przyjęliśmy w naszych zakładach jednolity model zgłaszania innowacji w tym zakresie, a w efekcie w 2015 r. odnotowano 5-proc. wzrost liczby przyjętych do stosowania rozwiązań.

Ponadto w Spółce wdrożono Vortal BHP, który stanowi narzędzie motywacyjne, edukacyjne i informacyjne o sprawach BHP. Pracownicy otrzymują informacje na temat m.in.: chorób i ryzyk zawodowych, radzenia sobie ze stresem, zmęczeniem, mikroklimatem gorącym oraz hałasem.

KATALOG ZŁOTYCH ZASAD W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

• Myslę, zanim coś zrobię

• Przychodzę do pracy wypoczety i trzeźwy

• Stosuje odpowiednie środki ochrony

• Reaguje, gdy widzę niebezpieczne zachowania lub sytuacje

• Pracuję sprawnymi narzędziami oraz maszynami i urządzeniami

• Znam zagrożenia i ryzyko zawodowe

• Zachowuje ład i porządek w miejscu pracy

• Pamiętam o moich bliskich

Zasady Lean Management w zakładach
Źródło: lean.org.pl

Ważne miejsce w zwiększaniu bezpieczeństwa zajmuje również inicjatywa 5S, której celem jest poprawa organizacji miejsc pracy i związane z tym usprawnienia procesu produkcyjnego. Systematyczne wdrażanie 5S w kolejnych zakładach pozwala eliminować zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz ograniczać straty wynikające z  marnotrawstwa towarzyszącego poszczególnym czynnościom pracowników.

Efekty intensywnych działań na rzecz bezpieczeństwa odzwierciedla systematycznie zmniejszająca się wartość wskaźnika LTIFR.

Wskaźnik wypadkowości LTIFR – KGHM Polska Miedź S.A.
Wskaźniki wypadkowości przy pracy, chorób zawodowych, dni straconych wg płci w KGHM Polska Miedź S.A.
  2015   2014
  Kobiety   Mężczyźni   Ogółem   Kobiety   Mężczyźni   Ogółem
Łączna liczba wypadków przy pracy   6   292   298   2   302   304
Liczba wypadków śmiertelnych   0   3   3   0   3   3
Liczba wypadków ciężkich   0   2   2   0   4   4
Liczba wypadków lekkich   6   287   293   2   295   297
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach   298   304
Wskaźnik częstotliwości wypadków 1   0,22   16,19   16,41   0,109   16,53   16,63
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy 2   2,09   87,35   89,47   0,93   115,46   116,4
Wskaźnik ciężkości wypadków 3   117   66,93   67,76   69   55,78   56,80
Wskaźnik stwierdzonych chorób zawodowych 4   0   0,054   0,054   0   0,045   0,045
1. IR, liczony jako całkowita liczba obrażeń (włącznie z urazami śmiertelnymi)/ liczba przepracowanych godzin * 200 000
2. LDR, liczony jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie*200 000
3. liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku / liczba wypadków
4. ODR, liczony jako <liczba przypadków wystąpienia chorób zawodowych / całkowita liczba godzin przepracowanych przez wszystkich pracowników w danym okresie> * 200 000
Źródło: KGHM
Liczba pracowników narażonych na czynniki szkodliwe lub uciążliwe (pracownik liczony jest tyle razy na ile zagrożeń jest narażony) - KGHM Polska Miedź S.A.
Zidentyfiko-wane zagrożenia   Grupy pracow-ników narażone na zidentyfiko-wane zagrożenia   Liczba pracow-ników zatrudnio-nych w warun-kach zagrożenia   Informacja dlaczego występują zagrożenia   Działania mitygujące   Procent pracow-ników wobec których podejmo-wane były działania profilaktyczne
  2014 i 2014   2014   2015   2014 i 2014   2014 i 2014   2014 i 2014
Pyły przemysłowe zwłókniające   Górnicy, hutnicy, pracownicy przeróbki   2 299   2 275   Technologie i systemy   Środki ochrony indywidualnej   100%
Substancje chemiczne rakotwórcze   Hutnicy   1 103   1 083   Proces pirometerulgi   Wentylacja i ochrony indywiualne   100%
Hałas   Górnicy, hutnicy, pracownicy przeróbki   6 787   6 395   Urządzenia   Ochrony indywidualne   100%
Wibracja   Górnicy, hutnicy, pracownicy przeróbki   727   595   Maszyny i urządzenia   Wyższa jakość sprzętu   100%
Mikroklimat gorący   Górnicy, hutnicy, pracownicy przeróbki   3 650   3 202   Duże głębokości wydobycia   Klimatyzacja centralna, wentylacja   100%
Nadmierne ob-ciążenie fizyczne   Górnicy, hutnicy, pracownicy przeróbki   2 121   2 090   Warunki pracy   Mechanizacja czynności   60%

Zdrowie i bezpieczeństwo w KGHM International Ltd.

W zakładach należących do KGHM International Ltd. od 2013 r. działa system HSEMS (Health, Safety and Environmental Management System). Zobowiązuje on każdą jednostkę m.in. do stworzenia procedur identyfikujących istotne zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających w zakładach, jak również mogących powodować znaczne straty materialne. We wszystkich kopalniach KGHM International Ltd. nadrzędna jest zasada współodpowiedzialności wszystkich pracowników na wszystkich szczeblach za bezpieczeństwo. Szczególnie pomocne są w tym zakresie spotkania z przedstawicielami załogi, podczas których mogą oni wskazywać obszary potencjalnie niebezpieczne. W ubiegłym roku w KGHM International Ltd. przeprowadzono staranny audyt bezpieczeństwa w wybranych kopalniach w USA, Kanadzie i Chile. Ustalenia i rekomendacje zostały przekazane Zarządowi Spółki.

HSEMS stało się podstawą do wdrożenia polityki Zero Harm, czyli zero wypadków, zero awarii i zero szkodliwości dla otoczenia. Grupa stale podnosi jakość w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; corocznie ustalane są cele i monitorowane jest ich osiąganie.

W 2015 r. KGHM International Ltd. odnotował rekordową liczbę 265 tzw. dni zerowych, czyli dni, w których w żadnym z zakładów należących do Grupy nie odnotowano żadnego wypadku wymagającego opieki medycznej – zarówno wśród pracowników, jak i dostawców oraz odwiedzających przedsiębiorstwa. W 2014 r. było 225 takich dni, a w 2013 – 210. Warto podkreślić, że wskaźnik wypadkowości TRIR (Total Recordable Incident Rate) firmy wypada korzystniej niż innych firm górniczych w krajach, w których działają zakłady KGHM International Ltd.

Długoterminowa strategia bezpieczeństwa Spółki zakłada rozwój zasad BHP, a także skupienie się na zwiększaniu kompetencji załogi oraz umiejętności zarządzania i oceny ryzyka występującego przy pracy w kopalniach.

W całej Grupie Kapitałowej KGHM od lat nakłady na BHP pozostają na wysokim poziomie gwarantującym pełne finansowanie specyficznych potrzeb i spełnianie najwyższych norm bezpieczeństwa w górnictwie.

 

w 2015 roku KGHM International odnotował rekordową liczbę 265 tzw. dni zerowych

Wskaźnik TRIR w KGHM International

Związki zawodowe w Grupie KGHM

W KGHM Polska Miedź S.A. działa 15 związków zawodowych, które utworzyły 48 zakładowych organizacji związkowych. Do związków zawodowych należy 88,6 proc. pracowników. W lutym 2015 r. zawarto ze związkami porozumienie dotyczące kształtowania płac i świadczeń pracowniczych. W lipcu zaś podpisano dokument dotyczący przeszeregowań części pracowników o jedną kategorię w górę.

W należących do KGHM International Ltd. zakładach w Kanadzie, USA i Chile pracuje ok. 3 900 osób. Ponad 20 proc. z nich obowiązuje umowa zbiorowa dotycząca praw pracowniczych, a współpraca z załogą zminimalizowała ryzyko ewentualnych akcji strajkowych. W styczniu 2015 r. Spółka Sierra Gorda S.C.M. zawarła zgodny z prawem chilijskim układ zbiorowy z przedstawicielami Związku Zawodowego nr 2 oraz nową umowę na 48 miesięcy dotyczącą różnych typów świadczeń dla 433 pracowników. W maju 2015 r. zawarto układ zbiorowy z przedstawicielami Związku Zawodowego nr 1 oraz nową umowę na 44 miesiące dotyczącą różnych rodzajów świadczeń dla 366 pracowników.

Kwestie BHP są również przedmiotem zawartych z pracownikami KGHM Polska Miedź S.A. zakładowych umów zbiorowych (obejmujących w KGHM Polska Miedź S.A. 99,7 proc. pracowników). Zapisy przewidują m.in. konieczność zapewniania załodze osobistego sprzętu ochronnego, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i okresowe inspekcje. Pracownicy mają też prawo do odmowy wykonania niebezpiecznej pracy, a przedstawiciele zatrudnionych biorą udział w kontrolach i audytach BHP oraz dochodzeniach dotyczących wypadków. Około 60 proc. pracowników KGHM International Ltd. w Kanadzie i Chile jest reprezentowanych w formalnych komitetach ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (Joint Health and Safety Committees).

 

W 2015 r. w KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM International Ltd. nie odnotowano strajków pracowniczych