Rozwój bazy zasobowej

Dostęp do zasobów geologicznych jest dla KGHM Polska Miedź S.A. elementem zabezpieczenia możliwości eksploatacyjnych Spółki, przede wszystkim na obszarach przylegających do terenów, na których odbywa się wydobycie. 

Projekty zasobowe KGHM

Projekty eksploracyjne w fazie realizacji

1 Radwanice-Gaworzyce

Trwają prace nad przygotowaniem projektu zagospodarowania złoża. W pierwszej kolejności planowane jest zagospodarowanie północnej części obszaru złoża rud miedzi Radwanice-Gaworzyce.

3 5 Głogów oraz Retków-Ścinawa

Kontynuowano prace wiertnicze I etapu, do końca grudnia 2015 r. na obszarze Retków-Ścinawa wykonano siedem otworów, kolejne trzy otwory są w trakcie realizacji. Na terenie koncesji Głogów realizowane są cztery otwory wiertnicze.

7 8 Konrad oraz Synklina Grodziecka

Zakończono wykonywanie części powierzchniowych badań geofizycznych, które pozwolą na bardziej szczegółowe rozpoznanie budowy geologicznej na potrzeby określenia warunków geologiczno-górniczych. Kolejny etap prac zakłada wykonanie robót wiertniczych w celu szczegółowego zbadania warunków hydrogeologicznych oraz kontynuację powierzchniowych badań geofizycznych. 

Projekty eksploracyjne w fazie przygotowawczej

2 4 Bytom Odrzański oraz Kulów-Luboszyce

W lipcu 2015 r. odbyły się rozprawy w sprawach dot. wnioskowanych koncesji: Bytom Odrzański, Kulów-Luboszyce, Bytom Odrzański (Leszno Copper), Kotla i Niechlów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił z przyczyn formalnych decyzję Ministra Środowiska z 29 lipca 2014 r. o uchyleniu decyzji z 28 stycznia 2014 r. Na przełomie października i listopada KGHM Polska Miedź S.A. wniósł skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie Bytomia Odrzańskiego i Kulowa-Luboszyc. Oczekiwane jest wyznaczenie terminu rozprawy.

Złoża soli potasowych

W 2015 r. zakończono również powierzchniowe badania geofizyczne na obszarze koncesji w Zatoce Puckiej. Trwa szczegółowa analiza i interpretacja danych, dzięki temu możliwe będzie dokładniejsze zbadanie budowy geologicznej obszaru, jak również zweryfikowanie lokalizacji planowanych prac wiertniczych.