Rozwój aktywów

Inwestujemy w modernizację głównego ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A. oraz koncentrujemy się na rozwoju projektów zasobowych znajdujących się w portfolio inwestycyjnym Spółki.

Przez rozwój aktywów rozumiemy ekonomicznie uzasadnioną politykę inwestycyjną naszej firmy, nakierowaną na racjonalne gospodarowanie aktywami górniczymi i inwestycje w ich modernizację. Rozwój aktywów oznacza dla nas zobowiązanie do ekonomicznie uzasadnionego realizowania naszych inwestycji w zamierzonym czasie i terminie.

Struktura wydatków inwestycyjnych wg segmentów sprawozdawczych w 2015 r.
* 55% udziału Grupy Kapitałowej
Źródło: KGHM

Projekty rozwoju aktywów

Głogów Głęboki-Przemysłowy (Polska)

Głównym projektem rozwojowym jest udostępnienie złoża w obszarze Głogów Głęboki-Przemysłowy, które umożliwi utrzymanie produkcji polskich kopalni na dotychczasowym poziomie w perspektywie kilkudziesięciu lat. To jeden z największych pod względem zasobów głębinowych projekt górniczy w Europie, na którego realizację planujemy do 2020 r. wydawać 250 mln PLN rocznie. Do eksploatacji złoża wykorzystuje się infrastrukturę kopalni Rudna i Polkowice-Sieroszowice. Szacowane zasoby bilansowe rudy to blisko 300 mln ton o średniej zawartości miedzi na poziomie 2,40 proc. Zasoby te stanowią ok. 25 proc. zasobów miedzi i ok. 33 proc. zasobów srebra we wszystkich obecnych obszarach koncesyjnych KGHM w Polsce. Zgodnie z przewidywaniami w latach 2028–2035, czyli w okresie największego nasilenia robót eksploatacyjnych, produkcja z tego obszaru wynosić będzie 10–11 mln ton rudy oraz 200–220 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie (więcej o projekcie Głogów Głęboki-Przemysłowy na www.kghm.com).

Program mechanicznego urabiania (Polska)

Mechaniczne urabianie złoża polega na drążeniu wyrobisk chodnikowych zespołem kombajnów. To technologiczna alternatywa dla obecnie stosowanych robót strzałowych. W ramach doskonalenia technologii w 2015 r. zidentyfikowano elementy wpływające na poprawę parametrów wydajnościowych mechanicznego urabiania ze szczególnym uwzględnieniem obecnie prowadzonych robót w warunkach zagrożeń górniczych. Dalsze prace projektowe skoncentrowane będą na zwiększaniu tempa drążenia wyrobisk stosownie do panujących warunków geologiczno-górniczych.

We współpracy z firmą Caterpillar Global Mining Europe opracowywana jest technologia eksploatacji z wykorzystaniem mechanicznego urabiania. W 2015 r. zrealizowano prace związane z wdrożeniem modyfikacji w prototypowym urządzeniu umożliwiającym realizację końcowego etapu prób eksploatacyjnych z wykorzystaniem kompleksu urabiającego ACT (Active Cutting Technology). Podjęcie kolejnych prób pozwoli na weryfikację zakładanych parametrów technicznych i wydajnościowych badanej technologii. Zakończenie prób planowane jest na koniec I półrocza 2016 r.

Program modernizacji pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów (Polska)

W 2015 r. zakończyliśmy konstrukcję obudowy hali pieców dla pieca zawiesinowego i pieca elektrycznego. Trwa montaż urządzeń i instalacji związanych z eksploatacją pieca zawiesinowego, pieca elektrycznego, kotła odzysknicowego oraz obiektów Wydziału Przygotowania Wsadu w HM Głogów I. Uruchomienie instalacji pieca zawiesinowego planowane jest na IV kwartał 2016 r.

Program rozwoju hutnictwa (Polska)

Naszym celem jest stworzenie zintegrowanej funkcjonalnie i efektywnej kosztowo, przyjaznej dla otoczenia struktury hutnictwa KGHM Polska Miedź S.A. Osiągniemy to dzięki technologii zapewniającej utrzymanie obecnej zdolności przerobowej koncentratów własnych i importowanych przez co najmniej kilkadziesiąt najbliższych lat.

Podstawowe korzyści wynikające ze zmiany technologii:

zwiększenie przychodów ze sprzedaży dodat- kowych ilości srebra, renu, ołowiu rafinowa- nego,
obniżenie nakładów na inwestycje odtwo- rzeniowe oraz kosztów remontów i kosztów pracy,
spełnienie warunków BAT (Best Available Technology),
poprawa warunków pracy – eliminacja uciąż- liwych stanowisk pracy w technologii pieców szybowych,
zwiększenie sprawności energetycznej pro- cesów – odzysk energii chemicznej w postaci ciepła użytkowego,
bardzo wyraźna redukcja negatywnego od- działywania hutnictwa na środowisko natu- ralne,
poprawa konkurencyjności hutnictwa KGHM Polska Miedź S.A.

W ramach programu rozwoju hutnictwa rozpoczęto do tej pory:

budowę suszarni parowej w HM Głogów II,
budowę instalacji do prażenia koncentratu w HM Głogów I,
modernizację Hali Wanien i Odmiedziowni Elektrolitu w HM Legnica.

Kolejne projekty programu rozwoju hutnictwa są na etapie przygotowania dokumentacji.

Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most (Polska)

Żelazny Most to największy w Europie Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych, powstałych po wzbogacaniu rudy miedzi. KGHM Polska Miedź S.A. rocznie wydobywa ok. 30 mln ton rudy miedzi – ponad 29 mln ton to odpady, które rurociągami są odprowadzane do OUOW Żelazny Most. Przedłużenie życia kopalni i utrzymanie miejsc pracy w regionie wymaga rozbudowy obiektu. Wraz z międzynarodowym zespołem ekspertów przygotowano koncepcję rozbudowy instalacji i stworzenia kwatery południowej o powierzchni ok. 609 ha. W II kwartale 2015 r. uzyskano uprawomocnione zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice umożliwiających rozbudowę. W 2015 r. realizowane były prace, których celem jest wybór technologii budowy i składowania odpadów w planowanej nowej kwaterze oraz technologii zagęszczania odpadów.

Projekt Victoria (Kanada)

Projekt Victoria zlokalizowany jest w rejonie Sudbury w Kanadzie. Zakłada on głębinową eksploatację złoża przy wykorzystaniu dwóch szybów, a cała ruda wydobywana z kopalni będzie przerabiana w zakładach Vale. Zasoby geologiczne projektu szacowane są na 13,6 mln t rudy (ok. 500 tys. ton w kategorii wskazane, ok. 13,1 mln ton w kategorii wnioskowane), o średnich zawartościach 2,6% Cu, 2,7% Ni oraz 8,3 g/t sumy metali towarzyszących. W 2015 r. trwały prace mające na celu przygotowanie infrastruktury powierzchniowej, m.in. ukończono budowę stacji transformatorów. Dodatkowo Zarząd Spółki podjął decyzje skutkujące modyfikacją przyjętego harmonogramu projektu Victoria.

Projekt Ajax (Kanada)

We wrześniu 2015 r. złożony został wniosek o uzyskanie pozwolenia środowiskowego na budowę odkrywkowej kopalni miedzi i złota Ajax. W listopadzie regulator pozytywnie zakończył ocenę aplikacji środowiskowej pod względem kompletności wniosku, tym samym dopuszczając dokument do dalszej oceny merytorycznej. W styczniu 2016 r. przedłożono uzupełnioną, finalną aplikację, jednocześnie rozpoczynając 180-dniowy proces przeglądu technicznego przez administrację i 75-dniowy okres konsultacji społecznych, w których uczestniczyli zarówno mieszkańcy miasta Kamloops, jak i ludność rdzenna. W 2015 r. ukończono 35 proc. prac inżynieryjnych niezbędnych do przygotowania budowy zakładu górniczego. Zaktualizowano studium wykonalności projektu, zgodnie z którym infrastruktura kopalni została oddalona od zabudowań miasta Kamloops. 

Sierra Gorda Oxide – projekt przerobu rudy tlenkowej (Chile)

Prowadzono zaawansowane prace inżynieryjne w celu sporządzenia studium wykonalności projektu. Trwa wybór koncepcji maksymalizującej jego wartość ekonomiczną.

Nakłady inwestycyjne KGHM International Ltd. (mln PLN) 2015 2014 Dynamika 2014=100%
Projekt Victoria 235 191 123,0
Projekt Sierra Gorda Oxide 64 38 168,4
Usuwanie nadkładu i pozostałe 633 529 119,7
Projekt Ajax 169 166 101,8
Razem 1 101 924 119,2
Przepływy do Sierra Gorda S.C.M. 929 2 117 43,9
Źródło: KGHM