Raport do sprawodzania jednostkowego

Wstęp

Załączone skrócone sprawozdanie nansowe KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie zostało sporządzone przez Zarząd Spółki na podstawie zbadanego pełnego rocznego sprawozdania nansowego za 2015 rok sporządzonego wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości przyjętych przez Unię Europejską. Dla pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i nansowej Spółki oraz jej wyniku nansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. należy czytać pełne sprawozdanie nansowe Spółki, wraz z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta dotyczącą tego sprawozdania nansowego (pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej www.kghm.com).

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna

Opinia o sprawozdaniu finansowym

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania nansowego KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Lubinie, przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48, obejmującego sprawozdanie z wyniku za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów i sprawozdanie z przepływów pieniężnych za ten rok obrotowy, sprawozdanie z sytuacji nansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. oraz noty objaśniające, w tym informację nansową regulacyjną, zawierającą ujawnienia określone przepisami art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne („Prawo energetyczne” – Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Odpowiedzialność Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania nansowego, sporządzenie sprawozdania z działalności oraz za prawidłowość ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). Zarząd Spółki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania nansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie - nansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki spełniały wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było zbadanie załączonego sprawozdania nansowego i wyrażenie na tej podstawie opinii wraz z raportem, czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i nansową, oraz wynik nansowy Spółki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości, oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia, a także czy przedstawione przez Spółkę ujawnienia w informacji nansowej regulacyjnej spełniają wymogi art. 44. Prawa energetycznego.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do przepisów rozdziału 7. Ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych. Standardy te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie nansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu nansowym. Dobór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania nansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka, biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania nansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii o skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownictwo wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania nansowego.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie nansowe we wszystkich istotnych aspektach:

przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i nansową Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz jej wynik nansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, w tym z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („rozporządzenie” – Dz. U. z 2014 r., poz. 133) oraz Statutem Spółki;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia na temat spełnienia wymogów art. 44. Prawa energetycznego

Naszym zdaniem Spółka w informacji nansowej regulacyjnej, zawartej w nocie objaśniającej nr 12.12 do sprawozdania nansowego, przedstawiła sprawozdania z sytuacji nansowej na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz sprawozdania z wyniku za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. odrębnie dla każdej wykonywanej działalności gospodarczej, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami art. 44 Prawa energetycznego.

Zakres informacji nansowej regulacyjnej jest określony wymogami art. 44. Prawa energetycznego. Nasze badanie nie obejmowało oceny, czy informacje wymagane do ujawnienia przez tę ustawę są wystarczające dla zapewnienia równoprawnego traktowania odbiorców oraz eliminowania subsydiowania skrośnego pomiędzy działalnościami.

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. uwzględniają postanowienia art. 49. ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu nansowym.

W świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

W oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią sprawozdania z działalności, Spółka zawarła informacje zgodnie z zakresem określonym w Rozporządzeniu. Informacje te są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu nansowym.

Przeprowadzający badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań nansowych pod numerem 144:

Marta Ratajczyk
Kluczowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 13125

Wrocław, 15 marca 2016 r.