Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest stałym organem kontrolnym KGHM we wszystkich dziedzinach działalności naszej Spółki. W jej skład wchodzi dziewięciu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym trzech z wyboru pracowników Spółki. W ramach Rady Nadzorczej działają trzy komitety: Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń i Komitet ds. Strategii.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Zgodnie ze Statutem Spółki oraz zasadami „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” co najmniej dwóch niezależnych członków powinno zasiadać w Radzie Nadzorczej.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. Od lewej: Cezary Godziuk, Leszek Hajdacki, Miłosz Stanisławski, Józef Czyczerski, Dominik Hunek, Jarosław Witkowski, Michał Czarnik, Radosław Barszcz, Bogusław Szarek
Źródło: KGHM

Swoje funkcje Rada Nadzorcza wykonuje na posiedzeniach (zwoływanych nie rzadziej niż raz na kwartał) oraz poprzez delegowanie swoich członków do pracy w komitetach Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i podjęcie uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

Kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej określają m.in. Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej. Dokumenty te są publicznie dostępne w serwisie informacyjnym www.kghm.com.

W 2015 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

 1. Marcin Moryń, Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Tomasz Cyran , Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Bogusław Fiedor
 4. Andrzej Kidyba
 5. Jacek Poświata
 6. Barbara Wertelecka-Kwater

oraz wybrani przez pracowników:

 1. Bogusław Szarek, Sekretarz
 2. Józef Czyczerski
 3. Leszek Hajdacki

Panowie Bogusław Fiedor, Jacek Poświata, Andrzej Kidyba i Tomasz Cyran złożyli oświadczenia o spełnianiu kryterium niezależności, określonym w zasadzie II.Z.4 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”.

W 2015 r. Rada Nadzorcza odbyła 11 protokołowanych posiedzeń i podjęła 70 uchwał. Rada monitorowała bieżącą pracę Zarządu i całej naszej Spółki. Podstawą prac były uchwały Zarządu oraz informacje na temat wyników finansowych KGHM Polska Miedź S.A. za poszczególne miesiące. Cyklicznie Rada zapoznawała się również z raportami Zarządu dotyczącymi:

 1. darowizn, sponsoringu, reprezentacji, marketingu i reklamy w KGHM Polska Miedź S.A. oraz w Grupie Kapitałowej,
 2. usług konsultingowych, doradczych i analitycznych wykonywanych dla nas przez podmioty zewnętrzne,
 3. realizacji prac badawczych i wdrożeniowych.

Rada dokonywała także przeglądu stanu realizacji inwestycji zatwierdzonych w budżecie.

W styczniu 2015 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015–2020 z perspektywą do 2040 r.

Komitety Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy komitety: Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń i Komitet ds. Strategii. Pełnią one pomocniczą funkcję w przygotowywaniu ocen i opinii oraz wypracowaniu decyzji, które podejmuje Rada Nadzorcza.

 • Komitet
  Audytu
 • Komitet
  Wynagrodzeń
 • Komitet
  ds. Strategii

Komitet Audytu sprawuje nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz wewnętrznych i zewnętrznych audytów.

W skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w 2015 r. wchodzili:

 1. Bogusław Fiedor, Przewodniczący
 2. Bogusław Szarek, Wiceprzewodniczący
 3. Tomasz Cyran
 4. Leszek Hajdacki

W 2015 r. odbyło się osiem protokołowanych posiedzeń Komitetu Audytu. W szczególności Komitet Audytu zajmował się:

 1. spotkaniami z naszym audytorem wewnętrznym, opiniowaniem planu audytu i kontroli dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz rozpatrywaniem raportów z realizacji planu audytu (raporty z realizacji za rok ubiegły i za I półrocze roku bieżącego),

 2. rozpatrywaniem kwartalnych raportów z zarządzania ryzykiem korporacyjnym w KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM International,

 3. spotkaniami z audytorem Spółki w sprawie badania jednostkowego sprawozdania oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za 2014 r., a także w sprawie przeglądu sprawozdań półrocznych;

 4. przygotowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia następujących sprawozdań rocznych:
  1. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014,
  2. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014,
  3. zwięzłej oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2014 z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
  4. sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2014 r.;

 5. analizą projektu budżetu Spółki na rok 2016 i przygotowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2016;

 6. rozpoczęciem procedury wyboru audytora do badania sprawozdań Spółki na lata 2016–2018.

Od 3 lutego 2016 r. skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

 1. Michał Czarnik, Przewodniczący
 2. Radosław Barszcz
 3. Cezary Godziuk
 4. Leszek Hajdacki
 5. Dominik Hunek
 6. Miłosz Stanisławski
 7. Bogusław Szarek
 8. Jarosław Witkowski

Komitet Wynagrodzeń sprawuje nadzór w zakresie realizacji postanowień umów zawartych z Zarządem, systemu wynagrodzeń i świadczeń w KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupie Kapitałowej, szkoleń i innych świadczeń realizowanych przez Spółkę oraz audytów realizowanych przez Radę w tym zakresie.

W skład Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej wchodzili w 2015 r.:

 1. Tomasz Cyran, Przewodniczący
 2. Leszek Hajdacki, Wiceprzewodniczący
 3. Józef Czyczerski
 4. Marcin Moryń
 5. Barbara Wertelecka-Kwater

W 2015 r. odbyło się pięć protokołowanych posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń. W szczególności Komitet Wynagrodzeń zajmował się:

 1. wypracowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie zatwierdzenia zadań premiowych dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na 2015 r.,
 2. przygotowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie wprowadzenia zmian w umowach o pracę dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.,
 3. przygotowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego przysługującego członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w 2014 r.,
 4. przygotowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej wprowadzenia korekt we wskaźnikach premiowych dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na 2015 r.

Od 3 lutego 2016 r. skład Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

 1. Radosław Barszcz, Przewodniczący Komitetu
 2. Józef Czyczerski
 3. Leszek Hajdacki
 4. Dominik Hunek
 5. Miłosz Stanisławski

Komitet ds. Strategii sprawuje nadzór nad realizacją naszej strategii, rocznych i wieloletnich planów działalności oraz ocenia spójność tych dokumentów. Do jego zadań należy także opiniowanie przedstawianych przez zarząd projektów strategii i jej zmian oraz roczne i wieloletnie plany działalności naszej Spółki.

W 2015 r. w skład Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej wchodzili:

 1. Barbara Wertelecka-Kwater, Przewodnicząca
 2. Andrzej Kidyba, Wiceprzewodniczący
 3. Józef Czyczerski
 4. Leszek Hajdacki
 5. Marcin Moryń
 6. Jacek Poświata
 7. Bogusław Szarek

W ubiegłym roku odbyły się trzy protokołowane posiedzenia Komitetu ds. Strategii.

W szczególności zajmowano się rozpatrzeniem raportów zarządu:

 1. w sprawie wydatków w 2014 r. na usługi doradcze, na reklamę, reprezentację, sponsoring i darowizny, na prace badawcze, ekspertyzy i na analizy oraz na wynalazczość i wdrożenia w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.; Komitet ds. Strategii przygotował rekomendację dla Rady Nadzorczej w zakresie sposobu raportowania Spółki w sprawie wydatków na wyżej wymienione cele,
 2. na temat struktury zatrudnienia oraz liczby zatrudnionych pracowników w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
 3. na temat stanu zaawansowania prac nad wdrożeniem ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
 4. na temat stanu realizacji planu wdrożenia strategii KGHM Polska Miedź S.A.

Od 3 lutego 2016 r. skład Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

 1. Jarosław Witkowski, Przewodniczący
 2. Michał Czarnik
 3. Józef Czyczerski
 4. Cezary Godziuk
 5. Leszek Hajdacki
 6. Miłosz Stanisławski
 7. Bogusław Szarek

Szczegółowe uprawnienia, zakres działania i tryb pracy komitetów określają zatwierdzone przez Radę Nadzorczą regulaminy.

Informacja dodatkowa

W drugiej połowie stycznia 2016 r. w składzie Rady zaszły zmiany. W skład nowej Rady Nadzorczej wchodzą:

 1. Dominik Hunek, Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 3 lutego 2016 r.)
 2. Radosław Barszcz, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (od 3 lutego 2016 r.)
 3. Michał Czarnik
 4. Cezary Godziuk
 5. Miłosz Stanisławski
 6. Jarosław Witkowski

oraz wybrani przez pracowników:

 1. Bogusław Szarek, Sekretarz Rady Nadzorczej
 2. Józef Czyczerski
 3. Leszek Hajdacki

Członkowie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.: Dominik Hunek, Jarosław Witkowski oraz Michał Czarnik, złożyli oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w zasadzie szczegółowej II.Z.4 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”.