Ochrona środowiska

Jako Grupa rozumiemy naszą odpowiedzialność za stan środowiska, w którym operujemy. Wiele wysiłku wkładamy w zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Wpływ na środowisko Grupy KGHM

Polityka środowiskowa KGHM Polska Miedź S.A.

Branża górniczo-hutnicza na świecie ma duży wpływ na środowisko naturalne. Grupa KGHM podejmuje szereg działań ograniczających negatywne oddziaływanie kopalń i hut na otoczenie. Na bieżąco monitorujemy zużycie wody, stan wód, zużycie energii i emisje, odpady, wpływ na bioróżnorodność itd. Chcemy, aby realizowana przez nas polityka środowiskowa spełniała najwyższe standardy ekologiczne i była wzorem dla innych przedsiębiorstw z branży.

Wskaźniki emisji związane z produkcją miedzi
  j.m.   2015   2014   2013   2012   2011
Emisja CO2   Mg/1Mg Cu   2,889   2,524   2,510   2,889   2,901
Emisja SO2   Mg/1Mg Cu   0,008   0,008   0,009   0,009   0,008
Emisja pyłu PM10   Mg/1Mg Cu   0,001   0,001   0,001   0,001   0,001
Produkcja Cu elektrolityczne   Mg   574 310   576 878   565 155   565 834   571 041
Źródło: KGHM

W Polsce eksploatujemy 10 instalacji, na których prowadzenie należy mieć pozwolenie zintegrowane. W związku ze zmianami prawa ochrony środowiska, które wprowadzono w 2015 r., na bieżąco prowadzimy aktualizacje posiadanych pozwoleń środowiskowych. Należymy także do sześciu międzynarodowych konsorcjów utworzonych dla spełnienia wymogów unijnego rozporządzenia REACH. W 2015 r. działalność związana z REACH skupiała się głównie na monitorowaniu przepisów dotyczących substancji chemicznych, aktualizacji kart charakterystyki substancji. Koszty współpracy z konsorcjami wyniosły w ubiegłym roku blisko 115 tys. euro.

Duże znaczenie mają dla nas – prowadzone wśród sąsiadujących z naszymi zakładami społeczności – inicjatywy, które zachęcają mieszkańców do ekologicznych i odpowiedzialnych zachowań wobec przyrody (więcej w rozdziale 4.10. Społeczna odpowiedzialność biznesu).

Główne założenia polityki ekologicznej KGHM:

Utrzymanie pełnej sprawności technicznej urządzeń służących ochronie środowiska

Śledzenie nowości technicznych służących ograniczeniu negatywnego wpływu przemysłu na środowisko i wprowadzanie ich stosownie do potrzeb i możliwości

Bieżąca współpraca ze społecznością i władzami lokalnymi na rzecz środowiska

Współpraca na szczeblu władz rządowych

Rozwój technik zagospodarowania odpadów i stały wzrost udziału odpadów zagospodarowanych w ogólnym ich bilansie

Współpraca przy tworzeniu dokumentu referencyjnego BAT (ang. Best Available Techniques) dla przemysłu metali nieżelaznych

Współpraca ze światowym przemysłem wydobywczym i przemysłem metali nieżelaznych w ramach organizacji branżowych przy opracowaniu dokumentów dotyczących ochrony środowiska (na przykład na poziomie Unii Europejskiej)

Polityka środowiskowa KGHM International Ltd.

Polityka środowiskowa jest podstawą naszych działań, którym towarzyszy komponent środowiskowy w „8 Zasadach dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska” („8 Health, Safety and Environment Principles”) definiujący wskazania dla kopalń w fazie operacyjnej. Każda z kopalni posiada aktualną zgodę środowiskową uzyskaną w urzędzie federalnym lub regionalnym. Warunki utrzymania zgód są pod stałą kontrolą wykwalifikowanego personelu. W 2015 roku nie odnotowaliśmy skarg związanych z ochroną przyrody skutkujących jakimikolwiek karami w żadnej z naszych lokalizacji.

KGHM International Ltd. pracuje w różnorodnych warunkach środowiskowych, które generują różnego rodzaju wyzwania i ryzyka związane z lokalnym i regionalnym klimatem, dostępnymi surowcami i aspektami ekologicznymi. Wszystkie one są uważnie sprawdzane przy planowaniu uruchomienia nowych zakładów i podlegają regularnym przeglądom, gdy kopalnia jest budowana i gdy prowadzone jest w niej wydobycie. Są one także szczególnie ważne w procesie zamykania kopalni.

Spółka KGHM International skupia się na:

Skutecznym, przejrzystym i uczciwym dialogu ze wszystkimi interesariuszami w kwestiach środowiskowych

Rozwoju systemów zarządzania energią i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Minimalizacją potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko magazynów odpadów

Przyjęciu najlepszych praktyk przy planowaniu zamknięć kopalni

W 2016 r. wprowadzone zostaną zmiany w polityce środowiskowej KGHM International Ltd., w wyniku których większy nacisk zostanie położony na zachowanie różnorodności biologicznej na eksploatowanych obszarach.

W 2015 KGHM International Ltd. również przeprowadził szereg inwestycji na rzecz ochrony środowiska. Przykładem mogą być działania podejmowane w kopalni Robinson w USA. W 2015 r. Spółka wydała ok. 25 mln PLN na monitoring jakości powietrza i wód oraz rekultywację obszarów górniczych. W kopalni Carlota w Stanach Zjednoczonych prowadzono działania związane z przeprojektowaniem Głównego Składowiska Odpadów, projektów ługowania podpowierzchniowego i elektrowni słonecznej (łączne nakłady na ten cel sięgnęły ok. 44 mln PLN). Wydatki w pozostałych zakładach wyniosły 5,1 mln PLN i dotyczyły ograniczania emisji pyłów.

Inwestycje proekologiczne w Grupie KGHM

W 2015 r. na realizację inwestycji proekologicznych KGHM Polska Miedź S.A. wydała 630,7 mln PLN, w tym najwięcej, 616,3 mln PLN, na program modernizacji pirometalurgii w HM Głogów I (więcej w rozdziale 4.6. Produkcja górnicza i hutnicza). Chcemy produkować więcej, szkodząc jednocześnie mniej – umożliwiają to wydatki ponoszone na poprawę efektywności działań wytwórczych i przerobowych.

Najistotniejsze, planowane w najbliższym czasie przedsięwzięcia związane z ekologią to m.in.:

zakończenie prac modernizacyjnych pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów,
dostosowanie posiadanych decyzji administracyjnych do pojawiających się zmian w prawie,
nadzorowanie systemu handlu emisjami CO2,
prace związane z bezpieczeństwem OUOW Żelazny Most, m.in. dociążenie zapór składowiska,
rozbudowa OUOW Żelazny Most o kwaterę południową.

W 2015 r. na realizację inwestycji proekologicznych Spółka KGHM Polska Miedź wydała
630,7 mln PLN

Opłaty środowiskowe KGHM Polska Miedź S.A.

Terminowo regulujemy wszystkie opłaty środowiskowe. Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2015 r. wyniosły nieco ponad 31,5 mln PLN. Były o ponad 2 mln PLN wyższe niż w 2014 r., co wynika głównie ze wzrostu jednostkowych stawek opłat. Najwyższe opłaty (blisko 21 mln PLN) Spółka uiściła za ładunki zanieczyszczeń zrzucanych w wodach nadosadowych z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych OUOW Żelazny Most. Drugim pod względem wielkości kosztem – ponad 6,3 mln PLN – była opłata za emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Łączne wydatki i inwestycje KGHM Polska Miedź S.A. przeznaczone na ochronę środowiska   2015   2014
koszty utylizacji odpadów, oczyszczania emisji oraz rekultywacji (PLN)   31 717 780   29 683 340
koszty i nakłady inwestycyjne w zakresie zapobiegania i zarządzania ochroną środowiska (PLN)   630 700 000   601 308 390
Źródło: KGHM

Kary środowiskowe

W 2015 r. spółka KGHM Polska Miedź S.A. zapłaciła 333 tys. PLN kary za przekroczenie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza. Na wniosek Huty Miedzi Głogów termin płatności kary został odroczony w związku z realizacją inwestycji, która usunie przyczynę naliczenia kar. Warto podkreślić, że w 2015 r. na KGHM International Ltd. nie została nałożona żadna kara za nieprzestrzeganie prawa ochrony środowiska. Jest to rezultatem zaangażowania firmy w ochronę przyrody i świadomych, codziennych starań tysięcy naszych pracowników.

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska (PLN)   KGHM Polska Miedź S.A.   KGHM International Ltd.
  2015   2014   2015   2014
Całkowita wartość kar pieniężnych   333 851   23 000   0   209 000
Źródło: KGHM

Emisje

Dotrzymanie rygorystycznych norm środowiskowych, wynikających z prawa, możliwe jest dzięki systematycznemu modernizowaniu instalacji służących ochronie środowiska, zarówno tych wybudowanych w przeszłości, jak i nowych inwestycji w tej dziedzinie. W KGHM Polska Miedź S.A. wdrożono System Zarządzania Emisjami CO2. Spółka realizuje działania wynikające z programów ochrony powietrza.

W kopalniach odkrywkowych KGHM International, szczególnie ważną kwestią związaną z ochroną środowiska jest zapylenie. Przykładem zdecydowanych działań związanych z ograniczeniem emisji pyłów do atmosfery może być kopalnia Sierra Gorda. Pracownicy zakładu dbają o regularne polewanie dróg wykorzystywanych do transportu urobku. Dodatkowo skała płonna jest składowana z daleka od obszarów zamieszkałych, a specjalne systemy odpylające zmniejszają uciążliwość w procesie kruszenia. Stale monitorowana jest jakość powietrza, a informacje o wynikach są ogólnie dostępne. Firma wprowadziła też programy szkoleniowe oraz instrukcje dla pracowników i kontrahentów.

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych – KGHM Polska Miedź S.A. (tCO2e)   2015   2014   Gazy cieplarniane, które zostały uwzględnione w obliczeniach
Emisja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej   857 850   821 761   Gazy gardzielowe eksportowane do spółki Energetyka (w EU ETS traktowane jako emisja Energetyki)
Emisja związana z wytwarzaniem ciepła   39 107   39 356   Emisja ze spalania gazu ziemnego i oleju opałowego
Emisja z przetwarzania fizycznego i chemicznego   649 207   543 631   Emisja procesowa
Emisje węglowodorów fluoru (HFC)   35 002   35 481   Czynniki chłodnicze i elektroizolatory (SF6)
Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów   97 289   92 217   Paliwa silnikowe
Suma emisji bezpośrednich   1 678 455   1 532 446  
Emisja biogennego dwutlenku węgla w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2   125 306   131 874   Zawiera również transfer węgla pochodzenia biologicznego w gazie gardzielowym do elektrociepłowni spółki Energetyka
Emisje pośrednie według źródła pochodzenia (tCO2e)      
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii elektrycznej   1 905 048   1 916 645   Emisja pośrednia związana z zakupioną u różnych podmiotów energią elektryczną
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii cieplnej   306 388   309 319   Emisja pośrednia związana z całością zakupionego ciepła (woda grzewcza, para technologiczna)
Suma emisji pośrednich   2 211 436   2 225 964  
Źródło: KGHM
Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych – KGHM International Ltd. i Sierra Gorda S.C.M. (tCO2e)   2015   2014
Emisje związane z wykorzystaniem materiałów wybuchowych   4 567   5 187
Emisje związane z wykorzystaniem etanotiolu   54   250
Emisje związane z wykorzystaniem gazu naturalnego   5 932   8 994
Emisje związane z wykorzystaniem propanu   1 235   1 461
Emisje związane z wykorzystaniem benzyny   1 202   1 474
Emisje związane z wykorzystaniem oleju napędowego   350 022   385 770
Suma   363 011   432 078
Źródło: KGHM

Woda / odpady

Podobnie jak w większości firm górniczych działalność biznesowa Grupy KGHM wymaga wody. W obszarze działania KGHM Polska Miedź S.A. nie występują źródła wody znacząco zubożone przez nadmierny pobór przez Spółkę. Odwadnianie górnicze kopalni KGHM Polska Miedź S.A. nie wpływa na ujęcia wód podziemnych z powierzchni. Wody dopływające do zakładów górniczych ujmowane są w ramach systemu ich odwodnienia i wykorzystywane w procesach technologicznych. Nadmiar odprowadzany jest do Odry. Retencja wody następuje w OUOW Żelazny Most.

Większość kopalni KGHM International Ltd. wdraża politykę zero-discharge, która zakłada brak ścieków odprowadzanych bezpośrednio do środowiska. Aby dodatkowo zmniejszyć wpływ na zasoby naturalne, w zakładach wprowadzane są technologie odzyskiwania zużytej wody i ponownego jej wykorzystania. Ciekawe rozwiązanie w tym zakresie zastosowano w kopalni Sierra Gorda. Zakład działa w oparciu o wodę morską pochodzącą z systemów chłodzenia elektrociepłowni w mieście Mejillones. Zamiast trafiać do oceanu, woda z elektrowni jest transportowana do Sierra Gorda zbudowanym przez nas rurociągiem o długości 143 km. To niezwykle wydajny i ekologiczny system dostępu do wody, niezagrażający poziomowi wód na pustynnym obszarze, na którym zlokalizowana jest kopalnia.

Łączny pobór wody według źródła   KGHM Polska Miedź S.A.   KGHM International Ltd. i Sierra Gorda S.C.M.
  2015   2014   2015   2014
Łączny pobór wody   24 084 614   25 218 813   44 280 122   35 559 850
Źródło: KGHM

W 2015 r. na realizację inwestycji proekologicznych Spółka KGHM Polska Miedź wydała 630,7 mln PLN

Zamiast trafiać do oceanu, woda z elektrowni jest transportowana do Sierra Gorda S.C.M. rurociągiem o długości 143 km

Ścieki i odpady

KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM International Ltd. podejmują systematycznie działania na rzecz poprawy gospodarki wodami dołowymi, ściekami z kopalni i hut, a także związane z ochroną naturalnych zasobów wody pitnej.

W 2015 r. w KGHM International Ltd. zanotowano jeden znaczący wyciek. 23 stycznia 2015 r. w zakładzie górniczym Robinson (USA) podczas rozruchu młyna pękł nowo zamontowany zawór zasuwowy, powodując wylanie 19 700 litrów cieczy procesowej do ziemi. Ciecz została natychmiast odessana przez specjalny pojazd i oczyszczona.

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia   KGHM Polska Miedź S.A.   KGHM International Ltd. i Sierra Gorda S.C.M.
  2015   2014   2015   2014
Uzdatniona woda odprowadzona do środowiska naturalnego   18 546 831   19 415 560   6 354*   148 498
Nieuzdatniona lub niepoddana innemu wpływowi woda odprowadzona do środowiska naturalnego   0   0   1 318 458**   0
Ścieki odprowadzone na zewnętrznej stacji uzdatniania wody   7 906 556   13 462 910   586 300   619 209
Suma   26 453 387   32 878 470   912 060   767 707
* W 2015 roku ilość wody pobieranej przez kopalnię podziemną Podolsky uległa obniżeniu, powodując znaczącą redukcję ilości wody zrzucanej do środowiska naturalnego.
** Nieuzdatniona woda, która była zrzucana w 2015 roku pochodzi z wapiennych warstw wodonośnych sąsiadujących z kopalnią Robinson. Woda jest pompowana przez dwie studnie i odprowadzona do dedykowanego zbiornika. Większa cześć wody z tego zbiornika jest wykorzystywana jako woda pitna w sąsiednich miejscowościach Ely oraz Ruth. Niewykorzystany nadmiar jest mierzony i zrzucany do strumienia. Warto podkreślić wysoką jakośc tej wody i brak jej negatywnego wpływu na środowisko. Kopalnia w Carlocie pozostaje zakładem nie odprowadzającym wody na zewnątrz.
Podejście do konsolidacji i granice aspektów są podane w rozdziale 6
Źródło: KGHM
Całkowita waga odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych według metody postępowania - KGHM Polska Miedź S.A. (Mg)   2015   2014
  odpady bezpieczne   odpady niebezpieczne   odpady bezpieczne   odpady niebezpieczne
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)   20 100 623   139 430   20 473 124   81 929
Składowanie na składowiskach odpadów   11 016 255   94 562   10 477 923   33 715
Suma   31 116 878   233 992   30 951 047   115 644
Źródło: KGHM

Skargi

W 2015 r. KGHM Polska Miedź S.A. odnotowała 53 skargi. Wszystkie dotyczyły wyziewów z szybu SG-2 koło Jerzmanowej pod Głogowem. KGHM podejmuje zdecydowane działania, by zneutralizować gazy wydobywające się z szybu.

W KGHM International Ltd., zanotowano dwie skargi. Jedna dotyczyła zapylenia w gminie Sierra Gorda. Podjęto działania mitygujące. Druga skarga dotyczyła zakładu górniczego Robinson. Mieszkaniec skontaktował się z Wydziałem Zasobów Wodnych Stanu Nevada (Nevada Division of Water Resources, NDWR) w sprawie spadku poziomu wody w jego przydomowej studni. NDWR poprosił zakład górniczy Robinson o dostarczenie danych na potwierdzenie naszego stanowiska, że problem ze studnią nie był spowodowany pracami odwadniającymi. Zarząd kopalni postanowił zbadać studnię za pomocą kamery i w razie potrzeby ją wyczyścić oraz przywrócić do stanu funkcjonalności. Prace te zakończono 25 stycznia 2016 r. Stwierdzono, że spadek wydatku wody w studni wynikał z ograniczenia przepływu spowodowanego zatkaniem szczelin filtra studziennego przez osady dostające się z otwartej części studni.

W marcu 2016 chilijska Agencja Rządowa ds. Ochrony Środowiska (Superintendencia del Medio Ambiente de Chile, SMA), zgłosiła dziewięć zarzutów naruszenia przez Sierra Gorda S.C.M. norm i zgód środowiskowych. Spółka odpowiedziała na nie przedstawiając plan naprawczy.

Liczba skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez mechanizmy formalne obowiązujące w organizacji.   KGHM Polska Miedź S.A.   KGHM International Ltd. i Sierra Gorda S.C.M.
  2015   2014   2015   2014
Łączna liczba skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko, zgłoszonych w okresie raportowania w formalnym procesie zgłaszania skarg   53   13   2   3
Liczba zgłoszonych spraw, które zostały rozwiązane   53   13   2   3
Źródło: KGHM

Bioróżnorodność

W swojej działalności uwzględniamy również fakt, że na eksploatowanych terenach zlokalizowane są cenne przyrodniczo obszary, takie jak pomniki i rezerwaty przyrody.

Do najważniejszych spośród nich w obszarze oddziaływania KGHM Polska Miedź S.A. można zaliczyć pomnik przyrody Aleja Dębowa w Nowym Dworze na terenie górniczym Polkowice, rezerwaty przyrody Uroczysko Orbiszów i Buczyna Jakubowska na terenie złoża Sieroszowice, trzy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: Guzicki Potok, Trzebcz i Grodowiec, oraz 45 pomników przyrody na terenie górniczym złoża Lubin-Małomice.

Działalność oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. nie ma istotnego negatywnego wpływu na cenne przyrodniczo gatunki i tereny, w tym objęte programem Natura 2000.

W KGHM International Ltd., na obszarze oddziaływania Spółki znajdują się gatunki zagrożone (tabela poniżej). Znaczący spadek w liczbie na razie niezagrożonych gatunków odnotowano w zakladzie Robinson, gdzie wynik spadł z 77 do 16.

Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji   KGHM International Ltd. i Sierra Gorda S.C.M.
  2015   2014
Skrajnie zagrożone   1   3
Zagrożone   5   12
Narażone na wyginięcie   6   11
Bliskie zagrożenia   4   21
Źródło: KGHM

Programy KGHM Polska Miedź S.A. skierowane do społeczności lokalnych

Kontynuujemy również Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska. Projekt, skierowany głównie do dzieci w wieku do 16. roku życia zamieszkujących okolice naszych hut, obejmuje m.in. badanie krwi na zawartość ołowiu, wyjazdy na „zielone szkoły”, zajęcia na basenach czy też edukację ekologiczno-zdrowotną. W 2015 r programem objęto 756 dzieci oraz 98 osób dorosłych.

W ubiegłym roku przeprowadzono również – wspólnie z władzami powiatu głogowskiego – akcję wapnowania gleb na terenie gminy Jerzmanowa. Przekazaliśmy środki finansowe, które pozwoliły na zwapnowanie gleb użytkowanych rolniczo na powierzchni 1 652 ha. Przeprowadzono także badania gleb w gminie Pęcław na obszarze 2 032 ha.

Aktywnie wspieramy społeczności lokalne w sąsiedztwie naszych aktywów (więcej w sekcji 4.10. Społeczna odpowiedzialność biznesu).

W 2015 r. programem objęto 756 dzieci oraz 98 osób dorosłych.

Przekazaliśmy środki finansowe, które pozwoliły na zwapnowanie gleb użytkowanych rolniczo na powierzchni 1652 ha