O raporcie

Niniejszy Raport prezentuje dane i wskaźniki za 2015 r., a jego zakres obejmuje KGHM Polska Miedź S.A. KGHM International Ltd. oraz Sierra Gorda S.C.M.

Raport za 2015 r. został przygotowany zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Raportowania Zintegrowanego (IIRC – International Integrated Reporting Council) i wytycznymi Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI – Global Reporting Initiative) w wersji G4, poziom podstawowy (core). Proces raportowania w Grupie KGHM odbywa się w cyklu rocznym. W 2015 r. nie nastąpiły żadne znaczące zmiany dotyczące struktury, formy własności lub łańcucha wartości Spółki. Dokument nie został poddany zewnętrznej weryfikacji.

Metodyka raportowania

Proces definiowania treści zawartej w raporcie został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Raportowania Zintegrowanego (IIRC) oraz Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI G4).

Podzielono go na trzy etapy:

1. Identyfikacja istotnych kwestii biznesowych i zrównoważonego rozwoju adekwatnych dla Spółki.
2. Priorytetyzacja zidentyfikowanych zagadnień.
3. Warsztat walidacyjny z udziałem kadry kierowniczej.

W ramach procesu identyfikacji i priorytetyzacji przeanalizowane zostały dokumenty, publikacje i doniesienia prasowe dotyczące spółek Grupy Kapitałowej KGHM i branży, w tym raporty firm konkurencyjnych. Stworzono mapę interesariuszy KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM International Ltd. i zbadano ich oczekiwania wobec zakresu tematycznego Raportu. Przeprowadzono również rozmowy z kadrą zarządzającą i kierowniczą Grupy. 

Interesariusze Grupy KGHM:
 1. Pracownicy, w tym członkowie związków zawodowych
 2. Przedstawiciele administracji samorządowej i krajowej
 3. Członkowie społeczności lokalnych
 4. Ludność rdzenna (First Nations)
 5. Klienci
 6. Dostawcy
 7. Konkurenci
 
 1. Media
 2. Regulatorzy
 3. Organy nadzoru
 4. Akcjonariusze i otoczenie giełdowe
 5. Organizacje branżowe
 6. Instytucje badawcze i naukowe, uczelnie
 7. Organizacje międzynarodowe
 8. Giełdy w Londynie i Warszawie

Przeprowadzone działania pozwoliły na identyfikację kwestii kluczowych dla KGHM Polska Miedź S.A. Wśród najważniejszych zagadnień znalazły się:

 1. poziom zasobów miedzi i srebra, perspektywa działalności wydobywczej, rozwój bazy zasobowej (sekcje 4.4, 4.5),

 2. poprawa efektywności produkcji (sekcja 4.6),

 3. działalność badawczo-rozwojowa (sekcja 4.4),

 4. zapewnienie stabilności finansowej Spółki, podejście do obniżenia kosztów działalności (C1) (sekcja 4.8),

 5. model tworzenia wartości (sekcja 2.3),

 6. KGHM na tle konkurencji (sekcja 2.7 ),

 7. wpływ KGHM na otoczenie (sekcje 2.9, 4.7, 4.9, 4.10),

 8. działania na rzecz ochrony środowiska, podejście do obniżenia zużycia energii i wody (sekcja 4.7),

 9. działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, jakość kapitału ludzkiego (sekcja 4.9).

Matryca istotności zagadnień KGHM

 1. 1. Poziom zasobów miedzi i srebra, perspektywa dział
 2. 2. Rozwój bazy zasobowej
 3. 3. Działalność badawczo rozwojowa
 4. 4. Budowanie relacji z klientami
 5. 5. Emisje, ścieki, odpady
 6. 6. KGHM na tle konkurencji
 7. 7. Wprowadzenie nowych technologii
 8. 8. Wpływ KGHM na otoczenie
 9. 9. Poprawa efektywności produkcji
 10. 10. Podejście do obniżenia kosztów działalności (C1)
 11. 11. Zapewnienie stabilności finansowej Spółki
 12. 12. Model tworzenia wartości
 13. 13. Podejście do obniżenia zużycia wody
 14. 14. Podejście do obniżenia zużycia energii
 15. 15. Zarządzanie wiedzą
 16. 16. Działania na rzecz ochrony środowiska
 17. 17. Działania na rzecz niezależności energetycznej
 18. 18. Usprawnienia w praktykach zakupowych i sprzedażowych
 1. 19. Działalność inwestycyjna
 2. 20. Jakość kapitału ludzkiego
 3. 21. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 4. 22. Edukacja i szkolenia
 5. 23. Pośredni wpływ ekonomiczny
 6. 24. Poprawa efektywności zarządzania
 7. 25. Przeciwdziałanie korupcji
 8. 26. Zarządzanie ryzykiem
 9. 27. Wskaźnik Net Debt/EBITDA na tle konkurencji
 10. 28. Zabezpieczenie finansowania na inwestycje
 11. 29. Kluczowi interesariusze i relacje z nimi
 12. 30. Relacje ze społecznościami lokalnymi
 13. 31. Zgodność z regulacjami
 14. 32. Zapewnienie przestrzegania praw człowieka
 15. 33. Różnorodność i równość szans
 16. 34. Priorytety KGHM odnośnie polityki dywidendowej
 17. 35. Ład korporacyjny
 18. 36. Relacje ze związkami zawodowymi

Podobne badanie przeprowadzono również wśród interesariuszy KGHM International Ltd. W odpowiedziach jako ważne wskazano:

 1. pośredni wpływ ekonomiczny,
 2. poprawę efektywności zarządzania,
 3. przeciwdziałanie korupcji,
 4. zgodność z prawem i regulacjami,
 5. zapewnienie przestrzegania praw człowieka,
 6. różnorodność i równość szans,
 7. priorytety KGHM odnośnie do polityki dywidendowej,
 8. relacje ze związkami zawodowymi.

Podstawą do finalnej identyfikacji zagadnień istotnych dla spółek był warsztat z udziałem kadry kierowniczej. W jego trakcie zadecydowano o ostatecznym zakresie raportowania w dziedzinach istotnych z perspektywy celów biznesowych i zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM. Struktura raportu odzwierciedla podjęte wówczas decyzje.

logo Materiality Disclosures