Noty objaśniające

Noty objaśniające PDF
Część 1 Informacje ogólne
Nota 1.1 Opis działalności gospodarczej
Nota 1.2 Podstawa sporządzenia
Nota 1.3 Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych
Nota 1.4 Wpływ nowych i zmienionych standardów i interpretacji
Część 2 Segmenty
Część 3 Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych oraz inwestycji w jednostki zależne
Część 4 Noty objaśniające do sprawozdań z wyniku i całkowitych dochodów
Nota 4.1 Koszty według rodzaju
Nota 4.2 Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Nota 4.3 Koszty finansowe
Część 5 Opodatkowanie
Nota 5.1 Podatek dochodowy w sprawozdaniu z wyniku
Nota 5.2 Pozostałe podatki i opłaty
Nota 5.3 Należności i zobowiązania z tytułu podatków
Część 6 Inwestycje w jednostki zależne
Nota 6.1 Jednostki zależne
Nota 6.2 Należności z tytułu udzielonych pożyczek
Część 7 Instrumenty finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym
Nota 7.1 Instrumenty finansowe
Nota 7.2 Pochodne instrumenty finansowe
Nota 7.3 Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej
Nota 7.4 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
Nota 7.5 Zarządzanie ryzykiem finansowym
Część 8 Zadłużenie, zarządzanie płynnością i kapitałem
Nota 8.1 Polityka zarządzania kapitałem
Nota 8.2 Kapitały
Nota 8.3 Polityka zarządzania płynnością
Nota 8.4 Zadłużenie
Nota 8.5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Nota 8.6 Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
Część 9 Aktywa trwałe i związane z nimi zobowiązania
Nota 9.1 Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze
Nota 9.2 Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne
Nota 9.3 Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych
Nota 9.4 Rezerwa na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów
Część 10 Kapitał obrotowy
Nota 10.1 Zapasy
Nota 10.2 Należności od odbiorców
Nota 10.3 Zobowiązania wobec dostawców
Nota 10.4 Zmiana stanu kapitału obrotowego
Część 11 Świadczenia pracownicze
Nota 11.1 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Nota 11.2 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu programów przyszłych świadczeń pracowniczych
Część 12 Inne noty
Nota 12.1 Transakcje z podmiotami powiązanymi
Nota 12.2 Dywidendy wypłacone
Nota 12.3 Pozostałe aktywa
Nota 12.4 Pozostałe zobowiązania
Nota 12.5 Aktywa, zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
Nota 12.6 Umowne zobowiązania inwestycyjne związane z aktywami rzeczowymi i niematerialnymi
Nota 12.7 Prawo wieczystego użytkowania gruntów
Nota 12.8 Struktura zatrudnienia
Nota 12.9 Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
Nota 12.10 Wynagrodzenie członków kluczowego personelu kierowniczego
Nota 12.11 Wynagrodzenie podmiotu badającego sprawozdanie finansowe i podmiotów z nim powiązanych
Nota 12.12 Ujawnienia informacji Spółki z zakresu działalności regulowanej ustawą Prawo energetyczne
Nota 12.13 Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy