Nasze wartości

Globalne organizacje wymagają spójnych zasad funkcjonowania w zróżnicowanym środowisku. Zaangażowanie KGHM w utrzymanie najwyższych standardów etyki biznesu jest niezmienne.

W 2015 r. przyjęliśmy Kodeks etyki i opracowaliśmy nowe polityki wprowadzające globalne, ujednolicone standardy dostosowane do wszystkich jurysdykcji, w których działamy. Utrzymaliśmy również pozycję w prestiżowym Respect Index, pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej giełdowym indeksie spółek społecznie odpowiedzialnych.

Nasze wartości
Źródło: KGHM

Bezpieczeństwo

wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo

Chronimy życie i zdrowie naszych współpracowników. Dbamy o środowisko naturalne i dobro naszych najbliższych sąsiadów. Stabilność i wieloletni zrównoważony rozwój naszej firmy to również bezpieczeństwo naszych rodzin, społeczności lokalnych oraz pozostałych interesariuszy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Zorientowanie na wyniki

osiągamy wyniki z myślą o długofalowym sukcesie Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Stawiamy sobie ambitne cele, a ich osiągnięcie wymaga od nas stałego rozwoju. Jest to możliwe dzięki wykorzystywaniu istniejących w firmie rozwiązań – narzędzi – oraz zgromadzonej wiedzy. Umiejętność dostosowywania się do zachodzących zmian, nieustanne inwestycje w ludzi oraz nasze zasoby to klucz do sukcesu Grupy.

Odwaga

w przemyślany sposób podejmujemy nowe wyzwania

Jesteśmy zdecydowani, pomysłowi i otwarci na siebie nawzajem oraz otaczający nas świat. Nie boimy się krytyki ani wewnętrznych dyskusji, ponieważ tylko one pozwalają firmie się rozwijać. W ten sposób odważnie i z rozwagą podejmujemy nowe wyzwania i osiągamy sukcesy.

Współdziałanie

to dla nas podstawa osiągania sukcesów

Wieloletni i stabilny rozwój naszej firmy jest w dużej mierze efektem współdziałania. Praca zespołów ludzi – ich doświadczenie, a zwłaszcza umiejętność dzielenia się wiedzą – pozwala nam osiągać zamierzone cele, rozwijać firmę i z optymizmem patrzeć w przyszłość. To jednocześnie możliwość wzajemnego poznawania się, budowania silnych więzi z firmą oraz otwierania się na różne opinie i kultury.

Odpowiedzialność

jesteśmy współodpowiedzialni za działania podejmowane wobec naszych interesariuszy

Działając odpowiedzialnie, budujemy zaufanie do KGHM w otaczającym firmę środowisku. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania. Prowadzimy politykę dobrego sąsiada. Dajemy dobry przykład, dotrzymujemy zobowiązań i w ten sposób budujemy długotrwałe relacje z naszymi partnerami.

Kodeks etyki i nasze polityki

Dążąc do zgodności codziennego działania z wartościami Grupy KGHM, opracowaliśmy Kodeks Etyki, który został zatwierdzony przez Zarząd we wrześniu 2015 r. Kodeks jest podstawowym na- rzędziem w naszej kulturze korporacyjnej, określającym priorytety i ustalającym zbiór zasad obowiązujących wszystkich naszych pracowników.

Zadaniem Kodeksu Etyki, obok zapewnienia zgodności naszego zachowania z najwyższymi standardami w branży wydobywczej, jest potwierdzenie wizerunku Grupy jako firmy stabilnej, odpowiedzialnej i społecznie zaangażowanej.

Efektywne wdrażanie zasad Kodeksu Etyki zapewniają przyjęte polityki i procedury wprowadzające globalne, ujednolicone standardy dostosowane do wszystkich jurysdykcji, w których działamy. Ich wdrożenie spełnia światowe standardy ładu korporacyjnego oraz coraz większe oczekiwania interesariuszy, w tym klientów oraz instytucji finansowych.

Polityka prawa konkurencji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Celem Polityki Prawa Konkurencji jest stworzenie ram funkcjonalnych systemu pozwalającego Grupie KGHM na utrzymanie zgodności z prawem konkurencji, które ma zastosowanie we wszystkich krajach objętych działaniem Grupy KGHM.

Polityka odpowiedzialnego łańcucha dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw ma na celu zagwarantowanie wyboru tylko odpowiedzialnych dostawców, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania tzw. minerałów konfliktowych (złota, cyny, wolframu i tantalu). Jej celem jest również zapewnienie, że nabywane przez Grupę KGHM towary i usługi nie przyczyniają się do finansowania terroryzmu i że podczas ich wytwarzania lub świadczenia przestrzegane są podstawowe prawa człowieka oraz standardy pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Polityka antykorupcyjna w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka Antykorupcyjna obejmuje podstawowe zasady i standardy, których celem jest zapobieganie łamaniu obowiązujących regulacji antykorupcyjnych w jurysdykcjach, w których działa Grupa KGHM.

G4-SO3
G4-SO5

Polityka Antykorupcyjna

Opierając się na najlepszych praktykach ładu korporacyjnego w 2015 roku opracowano oraz przyjęto do wdrożenia Politykę Antykorupcyjną w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., wprowadzającą globalne, ujednolicone standardy dostosowane do regulacji prawnych wszystkich jurysdykcji, w których działa Grupa KGHM. Polityka Antykorupcyjna w Grupie KGHM ustala podstawowe zasady i standardy, których celem jest zapobieganie łamaniu obowiązujących regulacji antykorupcyjnych w jurysdykcjach, w których działa Grupa KGHM. Grupa KGHM stosuje politykę zera tolerancji dla korupcji i przekupstwa, przez które należy rozumieć m.in: oferowanie, obiecywanie, wręczanie korzyści majątkowych lub innych świadczeń oraz przyjmowanie lub żądanie korzyści majątkowych.

Ponadto w 2015 roku nie doszło do ujawnienia przez Departament Audytu i Kontroli Wewnętrznej zjawisk korupcyjnych w KGHM Polska Miedź S.A. Ryzyka związane z korupcją poddane były analizie w Centrali Spółki i 10 Oddziałach (100 proc.) przez Departament Audytu i Kontroli Wewnętrznej w ramach realizacji planowych i doraźnych zadań audytowych i kontrolnych. Kontrole przeprowadzono także w KGHM International Ltd., gdzie nie zidentyfikowano zjawisk korupcyjnych.

Respect Index

KGHM Polska Miedź S.A. nieprzerwanie od 2009 r. znajduje się w gronie spółek notowanych na warszawskiej GPW w ramach prestiżowego Respect Index – pierwszego w Europie Środ- kowo–Wschodniej indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych. Jego celem jest coroczne wyróżnienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, a także charakteryzujących się dużą atrakcyjnością inwestycyjną, która znajduje potwierdzenie m.in. w jakości raportowania, poziomie relacji inwestorskich czy ładzie informacyjnym.

Notowania Respect Index w porównaniu z głównym indeksem największych spółek WIG20
Źródło: Strona GPW

Grupa KGHM jest sygnatariuszem „Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”. W dokumencie tym zostały określone kluczowe wyzwania i priorytetowe obszary, w których biznes powinien przyjąć aktywną postawę w działaniach wspierających przemiany społeczne i gospodarcze, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Od 2014 roku Grupa KGHM jest także członkiem Global Compact – największej na świecie inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiewiedzialności biznesu i wspierania zrównowanoważonego rozwoju.

Analizy wskazują, że Respect Index daje wyższą stopę zwrotu niż główne indeksy GPW. Może to wskazywać, że spółki, których zarządy kładą nacisk na odpowiedzialne prowadzenie biznesu, są bardziej atrakcyjne dla inwestorów.

Zaangażowanie Grupy KGHM w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju w Chile i Kanadzie

Jako członek Consejo Minero – stowarzyszenia zrzeszającego dużych producentów miedzi, złota, srebra i molibdenu na terenie Chile, Grupa KGHM aktywnie uczestniczy w pracach komisji ds. kapitału ludzkiego, środowiska, energii i zmian klimatu, zasobów wodnych i spraw społecznych. W 2015 r. Spółka informowała o postępach prac w kopalniach Sierra Gorda i Franke w zakresie zawartego z chilijskim Ministerstwem Energetyki porozumienia, a dotyczącego promowania efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych. W ramach tej inicjatywy propagujemy odpowiednie zarządzanie energią, używanie wydajnych systemów i urządzeń, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz przeciwdziałanie marnotrawstwu energii.

Spółka KGHM International Ltd. została członkiem Stowarzyszenia Kanadyjskiego Przemy- słu Górniczego (Mining Association of Canada, MAC) pod koniec 2013 r. Członkowie MAC są zobowiązani do przestrzegania naczelnych zasad programu działań na rzecz zrównoważonego górnictwa (Towards Sustainable Mining, TSM). W ramach TSM są przygotowywane narzędzia, wskaźniki i publicznie dostępne raporty, które potwierdzają odpowiednie reagowanie na czynniki ryzyka. Członkowie stowarzyszenia mają obowiązek oceniać swoje praktyki kierowania zakładami w Kanadzie za pomocą wskaźników z 6 obszarów: bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie kryzysowe (na poziomie obiektów i centrali), współpraca z rdzennymi mieszkańcami i lokalnymi społecznościami, bioróżnorodność, zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych (GHG) oraz gospodarka odpadami. W marcu 2015 r. KGHM International Ltd. przesłał do MAC wyniki oceny działania zakładu w Sudbury za pierwszy, inauguracyjny okres sprawozdawczy (rok 2014). Nowym członkom jest przyznawany 3-letni okres przygotowawczy, po którego upływie wyniki są upubliczniane. W 2015 r. KGHM International Ltd. na podstawie wyników oceny sformułował cele i plany poprawy we wszystkich 6 obszarach. Wyniki za 2015 r. pokazują znaczącą poprawę w kwestiach współpracy z rdzennymi mieszkańcami i lokalnymi społecznościami, bioróżnorodności oraz zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Dalsze postępy będą realizowane przez cały 2016 r.