Nasze przewagi konkurencyjne

Zasięg działania, unikalna w skali światowej kompleksowość procesów wydobywczych i przetwórczych, innowacyjność i stabilność finansowa wraz z bogatym, wieloletnim doświadczeniem Grupy KGHM pozwalają oferować na rynku produkty odpowiadające oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających odbiorców metali.

Integracja procesów w Polsce

Nasza produkcja w Polsce to w pełni zintegrowany proces, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi wsad (półprodukt) wykorzystywany w następnej fazie.

Mamy w pełni zintegrowane obszary geologiczno-górniczy oraz hutniczy. Łańcuch wartości obejmuje wszystkie etapy – od poszukiwania i rozpoznawania złóż, aż po przetwórstwo.

W Polsce w strefie górniczej są trzy oddziały wydobywcze: Zakłady Górnicze (ZG) Lubin, ZG Rudna, ZG Polkowice-Sieroszowice, dalej, oddział Zakłady Wzbogacania Rud (ZWR), które przygotowują koncentrat dla hut, oraz Zakład Hydrotechniczny, odpowiedzialny za składowanie i zagospodarowywanie odpadów powstałych w procesie produkcyjnym. W strukturze organizacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. działają dwa oddziały hutnicze: Huta Miedzi (HM) Legnica i HM Głogów I i II oraz walcownia HM Cedynia.

Zintegrowana działalność górniczo-hutnicza i hutnicza KGHM Polska Miedź S.A.
Źródło: KGHM

Globalny zasięg działalności

W XXI w. Grupa KGHM stała się globalnym podmiotem wydobywczym aktywnym na trzech kon- tynentach. Tak duża skala działalności z jednej strony znacznie ogranicza ryzyko zaburzeń w ciągłości produkcji, z drugiej – pozwala na ciągły transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy naszymi zakładami. Stosowana polityka mobilności umożliwia oddelegowywanie najlepszych specjalistów wszędzie tam, gdzie ich ekspertyza jest niezbędna do uzyskania korzyści biznesowych.

Kopalnia Sierra Gorda w Chile, nasza znacząca inwestycja zagraniczna, nosi imię Ignacego Domeyki, polskiego geologa, mineraloga i działacza społecznego, który uważany jest za ojca założyciela górnictwa w Chile.

Nasza silna międzynarodowa obecność zwiększa rozpoznawalność Polski jako kraju stabilnego, z dobrze rozwiniętym przemysłem górniczym. Wpływ na nią mają nasze największe międzynarodowe przedsięwzięcia – przejęcie w 2012 r. kanadyjskiej spółki Quadra FNX (kluczowa inwestycja w obszarze górniczym) oraz budowa kopalni odkrywkowej Sierra Gorda w Chile. W efekcie stale rośnie zainteresowanie Polską wśród partnerów z przemysłu górniczego, a nasz unikalny know-how oraz doświadczenie naszych ekspertów stają się w branży najlepszymi wizytówkami Polski.

Stabilność finansowa

Nadrzędnym celem realizowanej Polityki Zarządzania Płynnością Finansową jest zapewnienie finansowania zarówno w krótkim, jak i średnim oraz długim okresie w taki sposób, aby zabezpieczyć ciągłość działania oraz realizację zakładanej Strategii Grupy, w szczególności w obszarze planowanych inwestycji (więcej w dziale Stabilność finansowa).

Kompetencje i umiejętności

W swojej 55-letniej historii zdobyliśmy doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności, które pozwoliły nam przekształcić się z lokalnej firmy wydobywczej w międzynarodową grupę odgrywającą dużą rolę na światowym rynku metali nieżelaznych. Nasze umiejętności są i będą w przyszłości wykorzystywane jako jeden z podstawowych elementów budowy przewagi konkurencyjnej KGHM w branży, a także do osiągnięcia wysokiej pozycji naszego kraju jako ośrodka przemysłowego.

Nasza wiedza ekspercka obejmuje wszystkie fazy życia kopalni oraz przeróbki rudy. Od wczesnych etapów poszukiwań nowych złóż po najnowocześniejsze projekty kopalni na świe- cie (KGHM Cuprum Sp.z o.o. – CBR) i późniejszy ich rozwój (PeBeKa S.A.). W Grupie wydobywamy metale zarówno w kopalniach podziemnych, jak i odkrywkowych. Całością zarządzają kompetentni menedżerowie z zachowaniem najwyższych standardów ochrony środowiska.

Te elementy budują wyjątkową pozycję Grupy KGHM wśród światowych firm wydobywczych i zapew- niają Grupie stabilny rozwój na konkurencyjnym rynku (więcej w dziale Rozwój kompetencji i bezpieczeństwo pracowników).

Innowacyjność

KGHM Polska Miedź S.A. to branżowy lider innowacyjności w Polsce, a symbolicznym potwierdzeniem naszej pozycji w tym obszarze może być przyznana nam we wrześniu 2015 r. przez Ministerstwo Skarbu Państwa nagroda Innovum Lider Innowacji. Wyzwania biznesowe obligują nas do korzystania z najnowszych osiągnięć nauki i techniki, a innowacje to klucz do dalszego poszerzania wiedzy i doświadczenia firmy.

Nasza działalność innowacyjna wspiera osiąganie celów strategicznych Grupy KGHM.

Zgodnie ze Strategią nasza działalność innowacyjna ma:

  1. pozwalać na wydłużenie okresu eksploatacji aktywów,
  2. prowadzić do wzrostu wydajności,
  3. poprawiać bezpieczeństwo i lepiej chronić środowisko,
  4. pozwolić na osiągnięcie wzrostu zysków dzięki innowacjom produktowym.

W 2015 r. zrealizowaliśmy 210 inicjatyw badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, na które łącznie wydaliśmy ponad 51 mln PLN.

Ważne miejsce na mapie naszej innowacyjności zajmuje program CuBR – wspólne przed- sięwzięcie KGHM Polska Miedź S.A. oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ukierunkowane na opracowanie przełomowych technologii umożliwiających podjęcie wyzwań związanych z funkcjonowaniem ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A.. Nowością charakteryzującą tę inicjatywę jest poszukiwanie rozwiązań, których poziom technologiczny umożliwi przetestowanie w skali pilotażowej i uzyskanie produktu lub technologii gotowych do wdrożenia. Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności rodzimej gospodarki oraz wsparcie potencjału rozwojowego polskiej nauki i przemysłu. Budżet programu wynosi 200 mln PLN i jest finansowany po połowie przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (więcej w dziale Innowacyjność).