Model biznesowy KGHM

1. Poszukiwanie i rozpoznawanie

Na czym polega?

Etap prac geologicznych związany z rozpoznawaniem nowych obszarów potencjalnego występowania mineralizacji, zwany eksploracją. Etap ten ma na celu udokumentowanie nowych, ekonomicznie uzasadnionych złóż i kończy się sporządzeniem dokumentacji geologicznej dla danego obszaru koncesyjnego.

Dlaczego jest istotny dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A.?

Zabezpieczenie perspektywy ciągłej eksploatacji górniczej udokumentowanych zasobów rudy jest jednym z fundamentów rozwoju KGHM i wzrostu wartości firmy.

Jakich kapitałów ten etap wymaga?

Naturalny Finansowy Ludzki Intelektualny Społeczny

Jakie kapitały on wytwarza?

Udokumentowane nowe złoża stanowią nowe aktywa dla spółki wydobywczej pozwalające wydłużyć okres prowadzenia działalności górniczej.

Jak wpływa na kapitały?

Wymaga zaangażowania znacznych nakładów finansowych i obciążony jest dużym ryzykiem inwestycyjnym. Jednakże w przypadku sukcesu poszukiwawczego i udokumentowania nowych złóż zapewnia długofalowy dostęp do surowców, pozwalając w ten sposób wydłużyć okres funkcjonowania przedsiębiorstwa górniczego.

2. Wydobycie rudy

Na czym polega?

Eksploatacja złóż odbywa się metodą odkrywkową lub podziemną z wykorzystaniem techniki strzałowej i samojezdnych maszyn górniczych.

Dlaczego jest istotny dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A.?

Wydobycie rudy to podstawowy element działalności KGHM, który umożliwia produkcję metali i prowadzenie sprzedaży na rynku.

Jakich kapitałów ten etap wymaga?

Produkcyjny Naturalny Finansowy Ludzki Intelektualny Społeczny

Jakie kapitały on wytwarza?

Wydobycie rudy miedzi w wadze suchej w 2015 roku – 31 571 tys. ton. Wzrost w Polsce o 548 tys. ton w porównaniu z 2014 r.

Jak wpływa na kapitały?

Angażuje znaczny kapitał ludzki i finansowy. Wykorzystuje kapitał produkcyjny – nagromadzoną rudę. Dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów pozwala na zmniejszenie kosztu C1. Coraz głębiej zalegające złoża wymuszają innowacje.

3. Wzbogacanie rudy

Na czym polega?

Wzbogacanie rudy miedzi to proces mechanicznej przeróbki, w wyniku której otrzymuje się koncenrat o zawartości miedzi umożliwiającej jego przerób hutniczy.

Dlaczego jest istotny dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A.?

Proces wzbogacania jest niezbędny, gdyż złoża rud miedzi eksploatowane przez KGHM w Polsce zawierają średnio około 1,53 proc. miedzi. Zastosowana technologia umożliwia skuteczny, dochodzący nawet do 90 proc., odzysk miedzi oraz srebra i innych pierwiastków z wydobywanego urobku.

Jakich kapitałów ten etap wymaga?

Produkcyjny Naturalny Finansowy Ludzki Intelektualny

Jakie kapitały on wytwarza?

Produkcja koncentratu w wadze suchej w 2015 r. – 1 859 tys. ton
Wzrost o 16,7 tys. ton w porównaniu z 2014 r.

Jak wpływa na kapitały?

Wykorzystuje kilkadziesiąt lat doświadczenia pracowników i rozpoznaną technologię. Przerabia wydobytą rudę w półprodukt gotowy do poddania dalszym procesom.

4. Hutnictwo i Rafinacja

Na czym polega?

Produkcja w hutach KGHM Polska Miedź S.A. oparta jest głównie na przerobie własnych koncentratów miedzi, ale wykorzystuje także surowce zakupione. Na tym etapie produkowane są między innymi sztaby srebra i złota.

Dlaczego jest istotny dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A.?

Dzięki zdolnościom produkcyjnym polskich hut miedzi, Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym ze światowych liderów branży metalurgicznej.

Jakich kapitałów ten etap wymaga?

Produkcyjny Naturalny Finansowy Ludzki Intelektualny

Jakie kapitały on wytwarza?

Produkcja miedzi elektrolitycznej w 2015 roku – 574 tys. ton
Produkcja ołowiu rafinowanego w 2015 roku – 29,253 tys. ton
Produkcja srebra metalicznego w 2015 roku – 1 283 209 kg

Jak wpływa na kapitały?

Technologia podlega ciągłej modernizacji w celu zwiększenia efektywności i minimalizacji negatywnego wpływu na kapitał naturalny. Angażuje znaczny kapitał ludzki i finansowy. Jest jednym z najistotniejszych momentów przemiany kapitału produkcyjnego.

5. Przetwórstwo

Na czym polega?

Katody miedziane produkowane w hutach KGHM są przetwarzane na walcówkę miedzianą, drut beztlenowy i niskostopowy oraz wlewki miedziane. Walcowane i wytapiane powstają w Hucie Miedzi Cedynia, wlewki miedziane – w Hucie Miedzi Legnica.

Dlaczego jest istotny dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A.?

Przetworzone produkty o stałej wysokiej jakości odpowiadają na potrzeby rynku i znajdują nabywców na całym świecie.

Jakich kapitałów ten etap wymaga?

Produkcyjny Naturalny Finansowy Ludzki Intelektualny

Jakie kapitały on wytwarza?

Produkcja walcówki CONTIROD w 2015 r. – 246,642 tys. ton
Produkcja wlewki OC w 2015 roku - 12,666 tys. ton

Jak wpływa na kapitały?

Angażuje znaczny kapitał ludzki i finansowy. Jest końcowym etapem poddawania wydobytych metali kolejnym procesom w celu uzyskania produktu gotowego do handlu i sprzedaży.

6. Sprzedaż i handel

Na czym polega?

Sprzedaż realizowana jest przy zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu z uwzględnieniem zasad zawartych w politykach: sprzedaży, zarządzania ryzykiem kredytowym i zarządzania ryzykiem rynkowym. Jednym z rozwiązań służących zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu jest odpowiednia dywersyfikacja sprzedaży – zarówno produktowa, jak i geograficzna – czy też dywersyfikacja klientów.

Dlaczego jest istotny dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A.?

Zapewnienie sprzedaży wytwarzanych produktów gwarantuje stały i stabilny przychód.

Jakich kapitałów ten etap wymaga?

Produkcyjny Naturalny Finansowy Ludzki Intelektualny

Jakie kapitały on wytwarza?

Wolumen sprzedaży: wyroby z miedzi – 571,4 mln ton; srebro metaliczne – 1 245,3 tony; złoto metaliczne – 2 660,3 kg; ołów rafinowany – 30,4 tys. ton
Przychody ogółem w 2015 r. – 20 008 mln zł

Jak wpływa na kapitały?

Jest źródłem kapitału społecznego, budując zaufanie i długofalowe relacje.
Na tym etapie monetyzowana jest produkcja i generowane są zyski – stanowi główne źródło przychodu firmy.

7. Rekultywacja

Na czym polega?

Stosujemy standardy, które gwarantują bezpieczne i przyjazne dla środowiska zamknięcie kopalń, piaskowni czy innych obiektów przemysłowych. Plany rekultywacji są przygotowywane z wieloletnim wyprzedzeniem, wspólnie z instytutami badawczo-rozwojowymi.

Dlaczego jest istotny dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A.?

Procesy rekultywacji terenów pokopalnianych oraz przy- wracania ich ludziom i przyrodzie są częścią polityki środowiskowej KGHM. Działania te są obowiązkiem Grupy, którego realizacja buduje zaufanie i wiarygodność przedsiębiorstwa w nowych przedsięwzięciach górniczych.

Jakich kapitałów ten etap wymaga?

Naturalny Finansowy Ludzki Intelektualny Społeczny

Jakie kapitały on wytwarza?

Wielkość środków zgromadzonych na ten cel w Polsce: 371 mln zł; Planowana produkcja energii przez elektrownie słoneczną w Carlocie W USA: 10 mW

Jak wpływa na kapitały?

Zamyka proces wykorzystywania kapitału naturalnego. Jest naturalnym obowiązkiem wobec otoczenia przyrodniczego oraz społecznego i na tych kapitałach bazuje. Wykorzystuje wcześniej zaplanowane rezerwy finansowe. Daje przestrzeń dla innowacji i nietypowych rozwiązań.