List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

z satysfakcją przekazuję Państwu Raport zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A. za 2015 r. Czynię to w szczególnym dla naszej Firmy momencie, jakim jest 55. rocznica jej powstania. Dokładnie 1 maja 1961 r. przedsiębiorstwo ZG Lubin w budowie przekształcone zostało w Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie w budowie, będący bezpośrednim protoplastą naszej Spółki. Cztery lata wcześniej, podczas wierceń w Sieroszowicach, zespół Jana Wyżykowskiego ujrzał rudawy kolor na wydobytym z otworu S-1 rdzeniu. Owo przełomowe odkrycie było pierwszym krokiem do budowy polskiego przemysłu miedziowego.

Dziś KGHM to nie tylko kopalnie głębinowe i odkrywkowe – wydobywające miedź, srebro i wiele innych metali na trzech kontynentach – ale także rozsiane po całym Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym oddziały przetwórcze i huty. Raport zintegrowany, który oddajemy w Państwa ręce, pokazuje naszą Spółkę z szerokiej i możliwie pełnej perspektywy. Łączymy obszar finansowy i ekonomiczny z aspektami środowiskowymi i społecznymi. Prezentowane przez nas dane są rzetelne, dokładne i kompletne, co pozwala na ich porównywanie z otoczeniem rynkowym, a także sporządzenie wiarygodnego obrazu Grupy KGHM - zarówno w 2015 r., jak i w ujęciu historycznym.

Raport pokazuje, jak wielką wagę przywiązuje Grupa KGHM do obszaru pracowniczego. Dbając o zatrudnionych, chronimy nasz najcenniejszy kapitał. To właśnie oni decydują o globalnym znaczeniu KGHM Polska Miedź S.A., który osiąga sukcesy i podejmuje coraz śmielsze wyzwania biznesowe dzięki oddanej i wykwalifikowanej kadrze. Dlatego w 2015 r. kluczowe było dla nas jak najlepsze wykorzystanie twórczego potencjału wszystkich pracowników. To od ich wiedzy, pomysłowości, współdziałania i zaangażowania zależą osiągnięcia i pozycja firmy na rynku.

Troska o zatrudnionych to przede wszystkim dbanie o ich bezpieczeństwo. Stąd w 2015 r. rozwijany był program poprawy bezpieczeństwa pracy w KGHM Polska Miedź S.A. Naszym celem jest osiągnięcie w 2020 r. stanu zerowej wypadkowości poprzez rozwój technologii i systemów zarządzania, a także intensywne promowanie kultury bezpieczeństwa i właściwych zachowań załogi. Jednocześnie stale inwestujemy w pozyskiwanie nowych pracowników. W 2015 roku służył temu m.in. program Kopalnia Talentów, skierowany do studentów i absolwentów takich kierunków, jak geoinżynieria, górnictwo i geologia, mechanika i budowa maszyn, metalurgia, energetyka, informatyka czy prawo.

Rok 2015 to kontynuacja sięgającej początków istnienia naszej Spółki polityki dobrego sąsiedztwa. Przejawiała się ona w podejmowaniu przez KGHM Polska Miedź S.A. i Fundację KGHM Polska Miedź wielu inicjatyw i działań na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców naszego regionu. W 2015 r. przeznaczyliśmy łącznie ponad 21 mln PLN na projekty z obszaru zdrowia, bezpieczeństwa, sportu, rekreacji, nauki, edukacji, kultury i podtrzymywania tradycji. Szczególne miejsce zajmuje wśród nich program „Ratujemy zabytki”, uznany za jedno z najciekawszych działań społecznych realizowanych w naszym kraju. Angażując się w ratowanie bezcennych obiektów architektury i sztuki, zyskaliśmy miano mecenasa polskiej kultury i firmy troszczącej się o pielęgnowanie dóbr naszego dziedzictwa narodowego. W ubiegłym roku na ten cel Fundacja KGHM Polska Miedź przeznaczyła ponad 4 mln PLN.

Szanowni Państwo,

tak jak w roku 2015 r., nasza Spółka staje dziś przed wieloma wyzwaniami rynkowymi, geologicznymi, społecznymi czy środowiskowymi. Wśród tych należy wskazać duże spadki cen na światowych rynkach surowcowych.

Miniony rok dowiódł, że dzięki doświadczonej kadrze – przy poszanowaniu interesów społecznych i środowiskowych – można podejmować skuteczne działania umożliwiające oparcie się zawirowaniom na globalnym rynku. 

W efekcie, choć ceny produkowanych przez nas surowców spadły w ubiegłym roku średnio o 18–20 proc., uzyskaliśmy przychody porównywalne do tych z roku poprzedniego. To efekt m.in. stałego zwiększania efektywności produkcyjnej i konsekwentnego obniżania kosztów. Władze Spółki nie lekceważą jednak zagrożeń wynikających z uwarunkowań makroekonomicznych. Dlatego też w 2016 r. dokonany zostanie przegląd projektów inwestycyjnych, który skutkować będzie optymalizacją priorytetów w tym obszarze.

Celem naszych działań jest zmniejszenie potrzeb kapitałowych w krótkim i średnim terminie, co pozwoli nam konsekwentnie podążać ścieżką wzrostu przy zachowaniu rentowności operacyjnej. Będziemy nadal stawiać na efektywność i przesuwać się na bardziej konkurencyjne pozycje na krzywej kosztowej. Chcemy inwestować w rozwój Grupy, a poszczególne projekty jeszcze lepiej dostosowywać do warunków rynkowych. Pracujemy też nad dalszą obniżką kosztów w naszych aktywach, wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy Grupy.

Skutecznie stawiamy czoło wyzwaniom, mając świadomość, że w zglobalizowanej gospodarce musimy stale dostosowywać się do potrzeb rynku. Zapewniam jednak, że pewne rzeczy nie ulegną zmianie. KGHM Polska Miedź S.A. – podobnie jak na początku swego istnienia – jest i pozostanie symbolem doskonałej jakości oferowanych produktów oraz najwyższych standardów w relacjach z pracownikami i partnerami społecznymi. Jestem przekonany, że w 2016 r. i kolejnych latach działania Rady Nadzorczej, Zarządu i wszystkich pracowników KGHM Polska Miedź S.A. przełożą się na wspólny sukces naszej Spółki i jej interesariuszy. Dumni z ponad półwiecznej tradycji górnictwa miedziowego śmiało spoglądamy w przyszłość jako silna grupa kapitałowa o stabilnej kondycji.

Dominik Hunek
Przewodniczący Rady Nadzorczej