List Prezesa Zarządu KGHM

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu przekazuję Państwu Raport zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A. za 2015 r. Był to wyjątkowy rok, pełen wyzwań i dynamicznych zmian na globalnym rynku surowcowym.

Grupa KGHM Polska Miedź S.A. odpowiedziała na te wyzwania istotnym wzrostem produkcji miedzi ekwiwalentnej (o 12 proc.), obniżeniem kosztu jednostkowego (o 16 proc.) i najwyższą w historii hutnictwa produkcją miedzi anodowej (675 tys. ton). Osiągnęła też przychody w wysokości ponad 20 mld PLN, czyli porównywalne do uzyskanych w 2014 r.

Zadania te zostały zrealizowane pomimo wyjątkowo niesprzyjających warunków makroekono- micznych. Średnioroczne notowania miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) spadły o niemal 20 proc. w stosunku do 2014 r., natomiast cena srebra na Londyńskim Rynku Kruszców (LBMA) obniżyła się o prawie 18 proc.

Spadki cen nie ominęły również naszych pozostałych produktów, w tym molibdenu czy niklu. Niesprzyjające warunki makroekonomiczne były dodatkowo potęgowane przez rekordowo niskie ceny ropy naftowej oraz coraz bardziej odczuwalne spowolnienie chińskiej gospodarki. Istotny wpływ na sytuację finansową Grupy KGHM miał także podatek od wydobycia niektórych kopalin, który w minionym roku wyniósł ponad 1,4 mld PLN.

Sytuacja na rynku surowcowym w 2015 r. wpłynęła na wartość rynkową naszych aktywów gór- niczych. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości poddano okresowej wery- fikacji wartość księgową aktywów produkcyjnych Sierra Gorda S.C.M. (Chile), kopalń Zagłębia Sudbury (Kanada), Robinson (USA) i Franke (Chile). W efekcie przeprowadzonych testów określono łączną wartość odpisów na aktywach produkcyjnych w skonsolidowanym sprawozdaniu, które po uwzględnieniu efektu podatkowego wyniosły 1,294 mld USD (5,048 mld PLN). Warto zaznaczyć, że podobne testy przeprowadzone dla aktywów krajowych nie wykazały konieczności aktualizowania ich wartości, przede wszystkim za sprawą znacznego osłabienia wartości złotego względem dolara amerykańskiego.

Czas dekoniunktury na globalnym rynku surowcowym jest dla nas strategicznym wyzwaniem. By mu sprostać, stawiamy na konkurencyjność kosztową, rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz optymalizację zarządzania portfelem projektów wierząc, że w ten właśnie sposób będziemy nieprzerwanie budowali wartość dla akcjonariuszy. Chcemy, aby wzmacniane obecnie fundamenty, na których opiera się Grupa Kapitałowa KGHM, stały się początkiem drogi do osiągnięcia przez nas trwałej przewagi konkurencyjnej.

Dlatego nasze działanie determinuje perspektywa długoterminowa. Dokładnie weryfikujemy oraz analizujemy założenia i plany inwestycyjne, aby z jednej strony nadal podążać ścieżką wzrostu, a z drugiej zachować rentowność operacyjną. Przyjęliśmy także nowe, ostrożniejsze założenia makroekonomiczne, szczególnie w kontekście cen miedzi w najbliższych czterech latach. Wszystko po to, by sytuacja finansowa Grupy nadal była stabilna, a akcjonariusze mogli osiągnąć zakładane zwroty z inwestycji.

Będziemy realizować kluczowe, strategiczne inwestycje, ale też rzetelnie modyfikować ich harmonogramy i budżety. Pomyślnie realizujemy prace w kraju na obszarze Głogowa Głębokiego - Przemysłowego oraz w ramach projektu modernizacji pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów. Optymalizujemy nasze inwestycje zagraniczne – projekty Ajax i Victoria w Kanadzie oraz kopalnię Sierra Gorda w Chile.

Wyznaczone cele osiągamy dzięki najwyższym standardom, które od lat sukcesywnie wdrażamy w Grupie KGHM. Nasze niezmienne wartości – bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga – pozwoliły nam dobrze przygotować się na trudne czasy.

Przez naszych kontrahentów wciąż jesteśmy postrzegani jako wiarygodny producent, zaufany partner i firma konsekwentnie realizująca politykę zrównoważonego rozwoju.

W politykę tę wpisują się nasze działania skierowane do społeczności lokalnych, w których funkcjonuje Grupa KGHM. Pod koniec 2015 r. przyjęliśmy Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM, opartą na dziesięciu zasadach Global Compact – inicjatywy ONZ poświęconej realizacji misji CSR, której członkiem jesteśmy od dwóch lat. Jesteśmy przekonani,

że przyjęta Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jako integralna część Strategii biznesowej Grupy KGHM pozwoli nam działać i realizować ważne projekty w oparciu o te same najwyższe standardy, bez względu na miejsce prowadzenia inwestycji. W 2015 r. pracowaliśmy także nad doskonaleniem naszych relacji ze społecznościami lokalnymi. Efektem tych wysiłków jest stworzenie modelu dialogu społecznego. Dzięki stosowanej polityce środowiskowej Grupy KGHM wyznaczaliśmy najwyższe standardy ekologiczne.

Niezmiennie od lat narzędziem służącym do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju jest Fundacja KGHM Polska Miedź, która konsekwentnie wspiera finansowo cenne inicjatywy i projekty. Fundacja zdefiniowała w 2015 r. swoje główne obszary działań. Są to: zdrowie i bezpieczeństwo, kultura i tradycje, nauka i edukacja oraz sport i rekreacja. W 2015 r. Fundacja wsparła inicjatywy, projekty i osoby indywidualne kwotą ponad 21 mln PLN. Istotnego znaczenia nabrał wolontariat pracowniczy w Grupie KGHM - inicjowany oddolnie przez naszych pracowników wspólnie z lokalnymi społecznościami.

Szanowni Państwo,

budowa silnej Grupy KGHM, zarówno w Polsce, jak i za granicą, jest możliwa dzięki naszym pracownikom. Wzmocnienie ich zaangażowania przekłada się na trwały kapitał, jakim są wiedza i doświadczenie naszej załogi wszędzie tam, gdzie Grupa KGHM jest obecna. Jestem przekonany, że nasz wspólny wysiłek i podejmowane wyzwania pozwolą Grupie KGHM osiągnąć założone cele.

Szczególne podziękowania kieruję do naszych klientów i akcjonariuszy. Dziękuję za zaufanie, którym Państwo nas obdarowaliście.

Krzysztof Skóra
Prezes Zarządu