KGHM w 2015 roku

Istotne liczby – KGHM Polska Miedź S.A.

2014

2015

Kapitał produkcyjny

Koszt C1

1,82 USD/lbs

1,47 USD/lbs

Miedź płatna

576,9 tys. t

574,3 tys. t

Walcówka i drut Cu OFE oraz Cu Ag

257,9 tys. t

263,7 tys. t

Wlewki okrągłe

8,8 tys. t

12,7 tys. t

 

Srebro metaliczne

1 256 t

1 283 t

Złoto

2 575 kg

2 703 kg

Kapitał społeczny

Darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź dla organizacji i instytucji

15,1 mln PLN

21,2 mln PLN

Podatek dochodowy od osób prawnych

868,9 mln PLN

779,7 mln PLN

Wydatki na sponsoring (sport, kultura, nauka)

35,1 mln PLN

33,6 mln PLN

Podatek od wydobycia niektórych kopalin

1 520,3 mln PLN

1 438,8 mln PLN

kapitał ludzki i intelektualny

Łączna liczba pracowników

18 286

18 155

Liczba wypadków Śmiertelne Ciężkie
304 3 4
298 3 2

Liczba pracowników biorących udział w pojedynczym zdarzeniu szkoleniowym

30 686

31 730

Wskaźnik LTIFR*

10,4

10,2

Kapitał naturalny

Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według masy (ekwiwalenty ton CO2)

3 758 410

3 889 891

Całkowita waga odpadów

31,1 mln t/r

31,3 mln t/r

Poddane odzyskowi Składowane na składowiskach odpadów
20,6 mln t/r 10,5 mln t/r
20,3 mln t/r 11,1 mln t/r

 

 

Łączny pobór wody ze źródeł zewnętrznych

25 218 813 m3

24 084 614 m3

Zużycie energii

11,6 mln GJ

11,7 mln GJ

* LTIFR - Lost Time Injury Frequency Rates, łączna liczba wypadków / łączna liczba przepra- cowanych godzin x 1 mln
Różnice w wartości wskaźnika między zakładami w Polsce i poza nią wynikają z szerszej definicji wypadku przy pracy przyjętej w polskim prawodawstwie

Istotne liczby – Grupa KGHM

* Wskaźnik oblicza się tylko dla firm o zysku netto
** Grupa definiuje skorygowaną EBITDA jako zysk/stratę netto za okres ustalony zgodnie z MSSF, z wyłączeniem podatku dochodowego (bieżącego i odroczonego), kosztów finansowych, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, straty z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności, odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w wspólnym przedsięwzięciu, amortyzacji, odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych zaliczonych do kosztów działalności podstawowej.

Istotne liczby – KGHM International LTD i Sierra Gorda S.C.M.

Kapitał produkcyjny

KGHM International LTD

Miedź płatna

85 955 t

97 608 t

Molibden płatny

331 t

440 t

Nikiel płatny

3 194 t

2 210 t

Złoto i inne metale szlachetne (TPM)

2 174,5 kg

2 963,9 kg

Sierra Gorda S.C.M.*

Miedź płatna

6 924 t

46 329 t

Molibden płatny

0 t

3 765 t

Nikiel płatny

0 t

0 t

Złoto i inne metale szlachetne (TPM)

0 kg

716,2 kg

Kapitał społeczny

Darowizny

2,34 mln PLN*

0,78 mln PLN*

*konwersja z USD na PLN po kursie
3,9 USD = 1 PLN

Podatek dochodowy

63,96 mln PLN

44,85 mln PLN

Kapitał ludzki

Łączna liczba pracowników

3 502

3 565

Wskaźnik LTIFR**

0,2

1,5

Liczba wypadków Śmiertelne
107 1
66 0

Kapitał naturalny

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według masy (ekwiwalenty ton CO2)

432,8

363,0

 

 

Łączny pobór wody ze źródeł zewnętrznych

35,6 mln m3

44,3 mln m3

Zużycie energii

7,0 mln GJ

8,4 mln GJ

* Dane produkcyjne dla Sierra Gorda S.C.M. uwzględniają 55% wyników produkcyjnych zakładu, co wynika z wielkości udziałów KGHM International Ltd. w Spółce. Przy kapitałach społecznym, naturalnym i ludzkim uwzględniono 100% danych.
** LTIFR - Lost Time Injury Frequency Rates, łączna liczba wypadków / łączna liczba przepra- cowanych godzin x 1 mln
Różnice w wartości wskaźnika między zakładami w Polsce i poza nią wynikają z szerszej definicji wypadku przy pracy przyjętej w polskim prawodawstwie