Innowacyjność

Konsekwentna polityka inwestycji w badania i rozwój pozwoliła nam uzyskać pozycję lidera innowacyjności wśród polskich przedsiębiorstw. Jesteśmy uznawani za modelowy przykład współpracy nauki z przemysłem w Polsce.

W Grupie KGHM od lat systematycznie inwestujemy w projekty badawczo – rozwojowe. Jesteśmy branżowym liderem innowacyjności w Polsce, a status międzynarodowej korporacji stawia przed nami wyzwania w zakresie szeroko rozumianej polityki innowacyjności. Stale poszukujemy rozwiązań i technologii, które z jednej strony przyczynią się do obniżenia kosztów produkcji, z drugiej natomiast pozwolą na większy odzysk miedzi i metali towarzyszących, a także pomogą zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i lepiej chronić środowisko naturalne. Zdajemy sobie sprawę, że realizacja prac badawczo – rozwojowych pozwala na poszerzanie zgromadzonej przez 50 lat wiedzy i doświadczeń firmy, które pozwalają na opracowywanie i wdrażanie odpowiednich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych.

Budowa systemu i narzędzi zarządzania innowacjami w Grupie KGHM
Źródło: KGHM

Proces zarządzania innowacjami połączyliśmy z procesem zarządzania strategicznego i procesem alokacji kapitału oraz zarządzania inwestycjami. Dzięki temu możliwe jest definiowanie kierunków rozwoju w najważniejszych obszarach oraz określanie celów w bliższej i dalszej perspektywie.

Model dostarczania wartości w obszarze innowacji

Działalność badawczo-rozwojowa

We wrześniu 2015 r. zorganizowaliśmy III edycję Konferencji TOP 100, której nadrzędnym celem jest propagowanie idei dzielenia się wiedzą oraz wymianą doświadczeń. W spotkaniu udział wzięło ok. 200 osób z różnych oddziałów i filii KGHM Polska Miedź S.A. Zgodnym zdaniem uczestników tegoroczna Konferencja TOP 100 reprezentowała bardzo wysoki poziom merytoryczny i użytkowy przedstawianych rozwiązań.

W 2015 r. przeprowadziliśmy ok. 140 działań w zakresie wynalazczości. Wartość wynagrodzeń z tytułu wdrożonych rozwiązań w 2015 r. wyniosła 5,8 mln PLN, przy jednoczesnym uzyskaniu korzyści ekonomicznych w wysokości 97,8 mln PLN.

Rozwój kultury innowacyjności

Portal Wiedza

Specjalna zakładka na portalu korporacyjnym, za pośrednictwem której pracownicy mogą korzystać z wybranych zasobów, co daje doskonałą bazę do analizy tego, co już jest, i usprawnień w funkcjonujących rozwiązaniach.

Sieci ekspertów

Element systemu zarządzania wiedzą wspierany aplikacją IT.

Eksperci Grupy KGHM z różnych obszarów firmy są źródłem jej wiedzy i rozwiązują problemy w głównym ciągu technologicznym przyczyniając się do wzrostu innowacyjności firmy.

Giełda wynalazczości

Popularyzacja ruchu wynalazczego oraz kreowania postaw innowacyjnych wśród pracowników Grupy KGHM.

Warsztaty i seminaria branżowe

Tworzenie multidyscyplinarnych zespołów, złożonych z ekspertów KGHM (mających dużą wiedzę praktyczną) i ekspertów zewnętrznych.

Targi wiedzy TOP 100

Dwudniowa wewnętrzna konferencja Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. z warsztatami.

Blisko 400 uczestników.

Realizowane projekty

W 2015 r. zrealizowaliśmy 210 inicjatyw badawczo–rozwojowych i innowacyjnych. Na ich przeprowadzenie wydaliśmy ponad 51 mln zł. Były to m.in.:

projekty B+R w zakresie mechanicznego urabiania złoża (więcej na temat mechanicznego urabiania złoża w rozdziale 4.6. Produkcja górnicza i hutnicza),

projekty w obszarze bezpieczeństwa pracy przy prowadzeniu robót górniczych w warunkach zagrożeń skojarzonych,

przygotowania do realizacji programu Inteligentna Kopalnia,

prace nad budową prototypu efektywnego i energooszczędnego przenośnika taśmowego, którego testy przewidziano na 2016 r.,

badania w zakresie pełnego zagospodarowania ołowiu, arsenu, telluru i cynku w ciągu technologicznym Grupy KGHM,

prace związane z optymalizacją hutnictwa Grupy KGHM,

badania nad bilansowaniem transportu masy i ciepła w procesach technologicznych otrzymywania miedzi.

W 2015 r. zrealizowaliśmy
210 inicjatyw badawczo – rozwojowych i innowacyjnych.

Wydatki na badania i rozwój (mln PLN)
Źródło: KGHM

Współpraca z jednostkami naukowymi

Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, od lat KGHM Polska Miedź S.A. współpracuje z czołowymi instytutami i jednostkami naukowymi. Wśród naszych partnerów są m.in.:

 1. KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu,
 2. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 4. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,
 5. Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie,
 6. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu,
 7. Politechnika Wrocławska,
 8. Politechnika Śląska,
 9. Polska Akademia Nauk w Warszawie.

Wsparcie z naszej strony może mieć charakter pośredni, tj. zlecanie prac, lub bezpośredni – np. otwarcie w 2013 r., wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Laboratorium Pierwiastków Krytycznych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. We współpracy z KGHM CUPRUM oraz KGHM ZANAM wykonano projekt zdalnego sterowania urządzeniem do rozbijania brył na kracie. W 2015 r. rozpoczęto realizację projektu „Automatyczne urządzenie do rozbijania brył”, którego głównym założeniem jest pełna automatyzacja procesu odstawy minerału użytecznego na punkty przeładunkowe, gdzie następuje jego rozdrobnienie, oraz obniżka kosztów odstawy urobku.

Ponadto inicjatywa ma na celu wyprowadzenie części załogi z obszarów, gdzie panują niekorzystne warunki, do centrów zdalnego i automatycznego sterowania.

KGHM International Ltd. współpracuje z następującymi instytucjami:

 1. Uniwersytet Laurentyński, Sudbury w Kanadzie,
  1. Szkoła Górnicza Goodmana,
  2. Centrum Badawcze Poszukiwań Złóż (MERC),
 2. Centrum Doskonalenia w Innowacjach Górniczych, Sudbury w Kanadzie,
 3. Uniwersytet Waterloo, Waterloo w Kanadzie,
 4. Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej, Kolumbia Brytyjska w Kanadzie,
 5. Uniwersytet Thompson River, Kolumbia Brytyjska w Kanadzie,
 6. Uniwersytet Arizony, Arizona w USA:
  1. Centrum Zrównoważonego Ekologicznie Górnictwa,
  2. Instytut Surowców Mineralnych im. J. Davida Lowella.

Partnerzy B&R Sierra Gorda S.C.M.:

 1. Uniwersytet Antofagasty,
 2. Północny Uniwersytet Katolicki,
  1. Centrum badań technologicznych - Water in the Desert (CEITSAZA),
  2. Centrum Badań i Rozwoju Talentów DeLTA.

Pozyskiwanie finasowania zewnętrznego na innowacje

Aby zminimalizować ryzyko finansowe związane z prowadzeniem innowacyjnych badań, bierzemy również udział w programach finansowanych z zewnątrz. Sztandarowym przykładem jest nasza ścisła współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W jej wyniku uruchomiono wspólne przedsięwzięcie CuBR, skoncentrowane na poszukiwaniu przełomowych technologii w obszarze metali nieżelaznych. Celem CuBR jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wsparcie potencjału rozwojowego polskiej nauki i przemysłu.

W przypadku KGHM Polska Miedź S.A. oznacza to wyselekcjonowanie pomysłów rokujących opracowanie innowacyjnych technologii i urządzeń usprawniających funkcjonowanie głównego ciągu technologicznego. W 2015 r. rozstrzygnięto dwie edycje konkursów w ramach CuBR. Do realizacji przyjęto 12 programów badawczych obejmujących m.in. technologię szybkiego udostępnienia złóż głębokich poniżej 1300 m, opracowanie zdalnego sterowania i zautomatyzowanego urządzenia do rozbijania brył czy technologię produkcji niskostratnych przewodów energetycznych.

PROGRAM CUBR

Wspólne przedsięwzięcie CuBR - szansa na zrównowżony rozwój polskiego przemysłu metali nieżelaznych

Cel

Koncentracja na poszukiwaniu przełomowych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów dla przemysłu metali nieżelaznych
Wsparcie badań naukowych oraz prac badawczo -rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych oraz przygotowania kadr

Finansowanie

200 mln zł (finansowanie po połowie przez KGHM i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

Partnerzy

10 letnie przedsięwzięcie - wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Osiągnięcia

2 edycje konkursów (rozpoczęcie realizacji projektów: I/II kw. 2015 r.)
Łącznie przyjętych do realizacji 12 projektów o wartości 102,8 mln zł (dofinansowanie KGHM oraz NCBiR - 88,6 mln zł)
ogłoszona 3 edycja konkursu - ogłoszenie do końca 2015 r.
Aktywna współpraca z multidyscyplinarnymi konsorcjami naukowo-przemysłowymi

Obszary

Pełen łańuch wartości - górnictwo, przeróbka rud, procesy metalurgiczne, przetwórstwo metali, nowe materiały aż do ochrony środowiska, zarządzania ryzykiem i efektywności w biznesie; przykłady projektów:

„Innowacyjne metody udostępniania głębokich złóż rud miedzi” (poniżej 1300 m w okresie nie dłuższym niż 3 lata),
„Opracowanie wysokoefektywnej technologii wzbogacania Polskich rud miedzi” (dostosowanej do właściwości aktualnie i przyszłościowo wydobywanej rudy, w tym do wymagań hutnictwa),
„Samojezdny wóz kotwiący KOT-170A z automatyczną głowicą kotwiącą” (pełen cykl kotwienia w trybie automatycznym),
„Opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi” (większy odzysk metali i wzrost jakości produktów przerobu pirometalurgicznego)

PROGRAM KIC*

Cel

Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i konkurencyjności gospodarki UE.
Budowa innowacji i kształtowania polityki surowcowej Unii Europejskiej w ramach partnerstwa we Wspólnocie Wiedzy i Innowacji

Finansowanie

Finansowanie przedsięwzięcia z EIT ma wynieść ponad 400 mln euro, czyli 25% planowanych nakładów

Partnerzy

116 partnerów z 22 krajów w tym: przemysł, uczelnie i placówki badawcze - najsilniejszych graczy sektora surowcowego w Europie, firmy zajmujące się poszukwaniami, wydobyciem, przeróbką surowców, ale także te poszukujące sposobów zastąpienia niektórych surowców innymi

Osiągnięcia

Oficjalne przystąpienie KGHM Polska Miedź S.A. do Knowledge and Innovation Communitee podczas General Assembly w Berlinie w dniu 25.09.2015
Zaakceptowane pierwsze projekty

 

Obszary

Tworzenie i rozwój nowych podmiotów gospodarczych w Europie

Zwiększenie roli sektora Raw Materials poprzez wprowadzenie na rynek nowych surowców, inwestycje w nowe jednostki produkcyjne

Integracja systemu oraz tworzenie nowych partnerstw poprzez łańcuchy wartości z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań ICT i inteligentnego projektowania produktu

Tworzenie nowych form edukacji przedsiębiorczości zaspokajających potrzeby rozwojowe absolwentów i profesjonalistów sektora RM w celu zwiększenia wydajności przeniesienia pomysłów do rozwiązań biznesowych i tym samym udział w rozwoju przemysłu kosztowo- i zasobooszczędnego

Planowane rezultaty - wpływ na rozwój regionu

64 nowe start up’y,
50 projektów rozwojowych,
50 nowych SME, które przetrwają co najmniej 3 lata,
40 planowanych prototypów i demonstracji,
180 projektów up-scalingowych
8 000 przeszkolonych studentów i uczestników szkoleń,
8 000 miejsc pracy wynikających z powyższych celów
2 000 miejsc pracy pochodzących z „Perfect Job Truck”
10 000 nowych miejsc pracy w sektorze surowcowym,
100 mln oszczędności związanych z większą efektywnością surowcową

* Knowledge and Innovation Community

Projekty w ramach współpracy międzynarodowej

Z powodzeniem bierzemy udział w ramowym programie UE Horyzont 2020. To największy w historii Unii program w zakresie badań naukowych i innowacji. Aktualnie realizujemy trzy projekty dofinansowane z tego programu, co stawia nas na czele firm i jednostek naukowych w Polsce.

Projekt DISIRE – „Zintegrowane sterowanie procesami w oparciu o rozproszone czujniki in situ w surowcach mineralnych i energetycznych”.

Projekt BioMOre, w którym Grupa KGHM odgrywa rolę międzynarodowego koordynatora. Wraz z 21 partnerami naukowymi i przemysłowymi z Europy, Kanady i RPA na terenie oddziału ZG Rudna budowana będzie instalacja demonstracyjna celem zweryfikowania w warunkach rzeczywistych możliwości wykorzystania połączenia technologii szczelinowania i bioługowania, nakierowanej na odzyskiwanie metali ze złóż głębokich i ubogich położonych na terenie Europy.

Projekt EcoMetals – celem przedsięwzięcia jest rozwój biohydrometalurgicznych metod odzysku metali ze źródeł pierwotnych (łupków miedzi z obszaru Łużyc) i wtórnych (hałdy kopalnianej w landzie Mansfeld). Projekt finansowany jest ze środków rządowych Francji i Niemiec.

Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze surowców – EIT RawMaterials

Wymianę doświadczeń w skali międzynarodowej umożliwia członkostwo w europejskim konsorcjum EIT RawMaterials utworzonym przez ponad 100 partnerów z 22 krajów Unii Europejskiej, w tym firm wydobywczych, wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych. Ze strony KGHM Polska Miedź S.A. w programie uczestniczą KGHM ZANAM S.A. oraz KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR. W 2015 r. opracowano strategię polskiego oddziału wspólnoty oraz przeprowadzono cztery nabory wniosków o dofinansowanie w ramach projektów: Network of Infrastructure (KAVA NOI), Lifelong Learning, Upscaling oraz Learning and Education.

Wybrane plany w zakresie innowacji na 2016 r.

realizacja programu CuBR,

identyfikacja optymalnych źródeł finansowania wyselekcjonowanych projektów badawczych i innowacyjnych oraz aktywne pozyskiwanie dofinansowania,

kontynuacja prac związanych z technologią neutronową analizy składu pierwiastkowego rudy,

prace związane z rozwojem technologii mechanicznego urabiania skał,

badania nad efektywnym przerabianiem szerokiej gamy wsadów własnych i obcych w istniejącym ciągu technologicznym,

automatyzacja hutniczej części ciągu technologicznego w zakresie pracy infrastruktury pieca zawiesinowego.

W 2016 r. planujemy rozwijać model zarządzania innowacjami w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Udoskonalone zostaną standardy zarządzania w obszarze B+R, m.in. przez wprowadzenie nowej polityki innowacyjności Grupy Kapitałowej KGHM oraz związanej z nią strategicznej agendy badawczej na lata 2017–2020 (wraz z dokumentami wykonawczymi).

Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od Państwa

2,1 mln PLN

kwota dotyczy projektów dotowanych realizowanych w ramach Programu Unii Europejskiej Horyzont 2020