8. Zadłużenie, zarządzanie płynnością i kapitałem

Nota 8.1 Polityka zarządzania kapitałem

Zarządzanie kapitałem w Grupie ma na celu zabezpieczenie środków na rozwój oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności.

Zgodnie z przyjętą praktyką rynkową, Grupa monitoruje kapitał w Grupie między innymi na podstawie wskaźników zaprezentowanych w tabeli poniżej:

Wskaźniki
Obliczanie
2015
2014
Dług netto/EBITDA
stosunek długu netto do EBITDA
1,4
0,9
Dług Netto
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych i leasingu finansowego pomniejszone o wolne środki pieniężne oraz inwestycje krótkoterminowe o zapadalności do 1 roku
6 554
4 335
EBITDA*
zysk netto na sprzedaży powiększony o amortyzację ujętą w wyniku finansowym oraz odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych
4 811
4 890
Kapitału Własnego
stosunek kapitału własnego pomniejszonego o wartości niematerialne do sumy aktywów
0,5
0,6
Kapitał własny
udział w aktywach Grupy po odjęciu wszystkich jej zobowiązań
20 414
25 530
Wartości niematerialne
możliwe do zidentyfikowania niepieniężne składniki aktywów, nieposiadające postaci fizycznej
3 371
2 918
Kapitał własny pomniejszony o wartości niematerialne
17 043
22 612
Aktywa ogółem
Suma aktywów trwałych i obrotowych
36 764
40 374

*wartość przedstawia skorygowaną EBITDĘ bez wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M.

W procesie zarządzania płynnością i kapitałem Grupa zwraca także uwagę na wartość skorygowanego zysku z działalności operacyjnej stanowiącego podstawę do wyliczenia kowenantów finansowych, na którą składają się następujące pozycje:

2015
2014
Zysk netto na sprzedaży
506
3 353
Przychody odsetkowe od pożyczek dla wspólnych przedsięwzięć
466
282
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
(660)
56
Skorygowany zysk z działalności operacyjnej
312*
3 691*

*wartość nie uwzględnia odpisu z tytułu utraty wartości udziałów we wspólnych przedsięwzięciach

W celu utrzymania płynności finansowej i zdolności kredytowej pozwalającej na pozyskanie finansowania zewnętrznego przy optymalnym poziomie kosztów, Grupa zakłada utrzymanie wskaźnika kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 0,5, natomiast wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie do 2,0.

Nota 8.2 Kapitały

Zasady rachunkowości

Kapitał akcyjny wykazywany jest w wartości nominalnej.

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych powstaje w wyniku wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (Nota 7.2 zasady rachunkowości) oraz wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (Nota 7.3 zasady rachunkowości) po pomniejszeniu o efekty podatku odroczonego.

Na zakumulowane pozostałe całkowite dochody składają się różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych (Nota 1.2) oraz zyski i straty aktuarialne z wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia po pomniejszeniu o efekt podatku odroczonego (nota 11 zasady rachunkowości).

Zyski zatrzymane stanowią sumę zysku roku bieżącego oraz zakumulowanych zysków z lat poprzednich, które nie zostały wypłacone w formie dywidendy, ale zostały przekazane na powiększenie kapitału zapasowego lub są niepodzielone.

Nota 8.2.1 Kapitał akcyjny

Na dzień 31 grudnia 2015 r. i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Jednostki Dominującej, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, wynosił 2 000 mln PLN i dzielił się na 200 000 000 akcji serii A, w pełni opłaconych, o wartości nominalnej 10 PLN każda. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Jednostka Dominująca nie wyemitowała akcji uprzywilejowanych. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Jednostka Dominująca nie posiada akcji własnych. Spółki zależne i spółki będące wspólnymi przedsięwzięciami nie posiadają akcji KGHM Polska Miedź S.A.

Zgodnie z wiedzą Jednostki Dominującej, na dzień 31 grudnia 2015 r. i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania struktura akcjonariatu Jednostki Dominującej przedstawia się następująco:

akcjonariusz
liczba akcji / liczba głosów
łączna wartość nominalna akcji
udział w kapitale zakładowym/ ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa
63 589 900
635 899 000
31,79%
Pozostali akcjonariusze
136 410 100
1 364 101 000
68,21%
Razem
200 000 000
2 000 000 000
100,00%

Nota 8.2.2 Zmiany pozostałych kapitałów w ciągu okresu

XLSX
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych
Kapitał z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne
Razem kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych
Zakumulowane pozostałe całkowite dochody
Zyski zatrzymane
Stan na 1 stycznia 2014
23
499
522
(399)
20 718
Dywidenda
-
-
-
-
(1 000)
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi
-
-
-
4
16
Transakcje z właścicielami
-
-
-
4
(984)
Zysk netto
-
-
-
-
2 450
Zysk z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży następującej po uprzednim rozpoznaniu utraty wartości
124
-
124
-
-
Wpływ zawartych skutecznych transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne
-
227
227
-
-
Kwota przeniesiona do zysku lub straty z tytułu rozliczenia instrumentów zabezpieczających
-
(531)
(531)
-
-
Straty aktuarialne z tytułu wyceny świadczeń po okresie zatrudnienia
-
-
-
(372)
-
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych
-
-
-
829
-
Różnice kursowe z przeliczenia inwestycji we wspólne przedsięwzięcia
-
-
-
609
-
Podatek odroczony
(23)
58
35
70
-
Pozostałe całkowite dochody
101
(246)
(145)
1 136
-
Łączne całkowite dochody
101
(246)
(145)
1 136
2 450
Stan na dzień 31 grudnia 2014
124
253
377
741
22 184
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych
Kapitał z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne
Razem kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych
Zakumulowane pozostałe całkowite dochody
Zyski zatrzymane
Stan na dzień 31 grudnia 2014
124
253
377
741
22 184
Dywidenda
-
-
-
-
(800)
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi
-
-
-
-
35
Transakcje z właścicielami
-
-
-
-
(765)
Strata netto
-
-
-
-
(5 012)
Straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
(186)
-
(186)
-
-
Zysk z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży następującej po uprzednim rozpoznaniu utraty wartości
82
-
82
-
-
Wpływ zawartych skutecznych transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne
-
35
35
-
-
Kwota przeniesiona do zysku lub straty z tytułu rozliczenia instrumentów zabezpieczających
-
(482)
(482)
-
-
Zyski aktuarialne z tytułu wyceny świadczeń po okresie zatrudnienia
-
-
-
71
-
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych
-
-
-
561
-
Różnice kursowe z przeliczenia inwestycji we wspólne przedsięwzięcia
-
-
-
509
-
Podatek odroczony
25
85
110
(14)
-
Pozostałe całkowite dochody
(79)
(362)
(441)
1 127
-
Łączne całkowite dochody
(79)
(362)
(441)
1 127
(5 012)
Stan na dzień 31 grudnia 2015
45
(109)
(64)
1 868
16 407

Na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych Jednostka Dominująca jest zobowiązana do tworzenia obowiązkowych odpisów z zysku na kapitał zapasowy w celu pokrycia ewentualnych (przyszłych) lub istniejących strat w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, aż do czasu, gdy wartość kapitału zapasowego osiągnie poziom co najmniej 1/3 kapitału zakładowego zarejestrowanego. Tak utworzony kapitał zapasowy nie podlega podziałowi, może być wykorzystany wyłącznie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. kapitał zapasowy z tytułu obowiązkowego odpisu dokonanego przez jednostki Grupy Kapitałowej wynosi 762 mln PLN z tego 660 mln PLN dotyczy Jednostki Dominującej.

 

Nota 8.2.3 Pozostałe informacje dotyczące kapitałów

Informacje dotyczące wypłaconej dywidendy zawarto w Nocie 12.2.

Nota 8.3 Polityka zarządzania płynnością

Za zarządzanie płynnością finansową w Grupie i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd Jednostki Dominującej. Podmiotem wspierającym Zarząd w tym zakresie jest Komitet Płynności Finansowej, który został powołany w 2015 r.

Zarządzanie płynnością finansową w Jednostce Dominującej odbywa się zgodnie z przyjętą przez Zarząd Polityką Zarządzania Płynnością Finansową (Polityka). W KGHM INTERNATIONAL LTD.  zasady zarządzania płynnością zostały uregulowane w Polityce Inwestycyjnej. Dokumenty te opisują proces zarządzania płynnością finansową w Grupie wskazując na zgodne z najlepszymi praktykami procedury i instrumenty. Podstawowymi zasadami wynikającymi z dokumentu są:

  • zapewnienie stabilnego i efektywnego finansowania działalności Grupy,
  • lokowanie nadwyżek finansowych w bezpieczne instrumenty,
  • przestrzeganie limitów dla poszczególnych kategorii inwestycji finansowych,
  • przestrzeganie limitów koncentracji środków dla instytucji finansowych,
  • efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym.

Realizując proces zarządzania płynnością, Grupa korzysta z narzędzi wspierających jego efektywność. Jednym z podstawowych instrumentów wykorzystywanych przez Grupę  jest usługa zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków - Cash Pool lokalny w PLN, USD i EUR oraz międzynarodowy w USD. Cash Pool ma na celu optymalizację zarządzania posiadanymi środkami pieniężnymi, ograniczenie kosztów odsetkowych, efektywne finansowanie bieżących potrzeb w zakresie finansowania kapitału obrotowego oraz wspieranie krótkoterminowej płynności finansowej w Grupie Kapitałowej.

Nota 8.3.1 Umowne terminy wymagalności dla zobowiązań finansowych

XLS

Zobowiązania finansowe - stan na 31 grudnia 2015 r.

Umowne terminy wymagalności od końca okresu sprawozdawczego
Razem (bez dyskonta)
Wartość bilansowa
Zobowiązania finansowe
do 12 m-cy
1-3 lata
powyżej 3 lat
Kredyty i pożyczki zaciągnięte
2 160
1 129
3 916
7 205
6 980
Zobowiązania wobec dostawców
1 418
18
382
1 818
1 598
Pochodne instrumenty finansowe - Waluty
1
-
-
1
207
Pozostałe zobowiązania finansowe
117
27
7
151
117
Razem zobowiązania finansowe w poszczególnych przedziałach wymagalności
3 696
1 174
4 305
9 175
 

Zobowiązania finansowe - stan na 31 grudnia 2014 r.

Umowne terminy wymagalności od końca okresu sprawozdawczego
Razem (bez dyskonta)
Wartość bilansowa
Zobowiązania finansowe
do 12 m-cy
1-3 lata
powyżej 3 lat
Kredyty i pożyczki zaciągnięte
1 116
142
1 968
3 226
2 992
Dłużne papiery wartościowe
6
-
1 790
1 796
1 775
Zobowiązania wobec dostawców
1 209
17
385
1 611
1 384
Pochodne instrumenty finansow - Waluty
-
-
-
-
157
Pochodne instrumenty finansowe - Metale
-
-
-
-
1
Pozostałe zobowiązania finansowe
137
35
10
182
180
Razem zobowiązania finansowe w poszczególnych przedziałach wymagalności
2 468
194
4 153
6 815

Nota 8.4 Zadłużenie

Zasady rachunkowości

Zobowiązania z tytułu zadłużenia ujmuje się początkowo w wartości godziwej pomniejszonej o koszty transakcyjne i wycenia się na dzień kończący okres sprawozdawczy w wartości zamortyzowanego kosztu. Naliczone odsetki odnoszone są do kosztów finansowych, chyba że podlegają kapitalizacji w wartości rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych

Nota 8.4.1 Dług netto

XLS
2015
2014
Kredyty bankowe
3 674*
143
Pożyczki
1 176
1 057
Dłużne papiery wartościowe
-
1 769
Pozostałe
20
28
Razem zobowiązania z tytułu zadłużenia długoterminowe
4 870
2 997
Kredyty bankowe
2 123
1 783
Pożyczki
7
9
Dłużne papiery wartościowe
-
6
Pozostałe
15
15
Razem zobowiązania z tytułu zadłużenia krótkoterminowe
2 145
1 813
Razem zadużenie
7 015
4 810
Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty
461
475
Dług netto
6 554
4 335

*Wykazane z uwzględnieniem zapłaconej prowizji przygotowawczej pomniejszającej zobowiązania finansowe z tytułu otrzymanych kredytów

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki w podziale na waluty (w przeliczeniu na PLN) według rodzaju stopy procentowej

2015
2014
PLN/WIBOR
94
104
EUR/EURIBOR
470
66
USD/LIBOR
5 234
1 751
PLN/stałe
6
13
USD/stałe
1 176
1 058
Razem
6 980
2 992

W 2015 r. nastąpił wzrost zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym również wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych. W ramach zawartych z bankami umów bilateralnych, Grupa wykorzystuje kredyty obrotowe oraz w rachunku bieżącym z okresami zapadalności do 2 lat. W związku z powyższym faktem oraz sukcesywnym przedłużaniem na kolejne okresy dostępności finansowania w ramach umów bilateralnych, ryzyko płynności związane z otrzymanymi kredytami krótkoterminowymi Grupa ocenia jako niskie.

Nota 8.4.2 Zmiana długu netto

XLSX
Stan na 1 stycznia 2014
2 065
Płatności z tytułu zadłużenia - netto
1 401
Różnice kursowe od zadłużenia w walutach obcych
372
Wykup dłużnych papierów wartościowych
-
Pozostałe zmiany niepieniężne
108
Zmiana stanu wolnych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
389
Stan na 31 grudnia 2014
4 335
Płatności z tytułu zadłużenia - netto
3 788
Różnice kursowe od zadłużenia w walutach obcych
192
Wykup dłużnych papierów wartościowych
(1 896)
Pozostałe zmiany niepieniężne
121
Zmiana stanu wolnych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
14
Stan na 31 grudnia 2015
6 554

Z istniejącym zadłużeniem wiąże się ryzyko kursowe oraz ryzyko stopy procentowej. Opis ekspozycji na ryzyka finansowe znajduje się w Nocie 7.5

Wartość godziwa zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek wynosi 6 957 mln PLN (2014; 2 957 mln PLN). Wartość godziwa została ustalona na podstawie zdyskontowanych przepływów i jest zaklasyfikowana do poziomu 2 w hierarchii wartości godziwej.

Nota 8.4.3 Szczegóły dotyczące głównych źródeł zadłużenia zewnętrznego

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Jednostka Dominująca posiadała otwarte linie kredytowe oraz pożyczkę inwestycyjną z łącznym saldem dostępnego finansowania w równowartości 15 571 mln PLN, w ramach którego wykorzystano  6 855 mln PLN. Poniższe zestawienie prezentuje strukturę źródeł finansowania Jednostki Dominującej.

2015
2014
Kwota dostępna do wykorzystania
Kwota wykorzystana
Kwota wykorzystana

1. Niezabezpieczony odnawialny kredyt konsorcjalny na kwotę 2 500 mln USD, uzyskany na podstawie umowy o finansowanie zawartej z konsorcjum banków w 2014 r. na okres 5 lat (z dobrowolną opcją przedłużenia o kolejne 2 lata po upływie jednego roku i po upływie dwóch lat od dnia podpisania umowy). W 2015 r. Jednostka Dominująca uzyskała zgodę banków z konsorcjum na wydłużenie terminu zapadalności kredytu o 1 rok. Nowy termin zapadalności upływa dnia 10.07.2020 r.

Środki pozyskane w ramach udzielonego kredytu przeznaczone są na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych, w tym kontynuację realizacji projektów inwestycyjnych oraz refinansowanie zadłużenia KGHM INTERNATIONAL LTD.

Oprocentowanie oparte jest o stawkę LIBOR powiększoną o marżę banku, która uzależniona jest od wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA. Umowa kredytowa nakłada na Jednostkę Dominującą obowiązek utrzymania kowenantu finansowego oraz kowenantów niefinansowych.  Na dzień 31 grudnia 2015 r., w trakcie okresu sprawozdawczego oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania do publikacji, nie wystąpiły przypadki naruszenia kowenantów zawartych w ww. umowie.

9 753
3 126
-

2. Pożyczka inwestycyjna udzielona przez Europejski Bank Inwestycyjny na kwotę 2 000 mln PLN z terminem finansowania 12 lat. Pożyczka może być wykorzystana w formie nieodnawialnych transz ciągniętych w PLN, EUR lub USD, dla których oprocentowanie może być liczone w oparciu o stałą stopę procentową lub zmienną stopę procentową WIBOR, LIBOR, EURIBOR powiększoną o marżę. Pozostały okres dostępności transz wynosi na dzień bilansowy 5 miesięcy. Termin spłaty zaciągniętych transz upływa dnia 30.10.2026 r.

Środki pozyskane w ramach udzielonej pożyczki przeznaczane są na finansowanie realizowanych przez Jednostkę Dominującą projektów inwestycyjnych związanych z modernizacją hutnictwa oraz rozbudową obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”.

Umowa pożyczki nakłada na Jednostkę Dominującą obowiązek utrzymania kowenantów finansowych oraz niefinansowych. Na dzień 31 grudnia 2015 r., w trakcie okresu sprawozdawczego oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania do publikacji nie wystąpiły przypadki naruszenia kowenantów zawartych w ww. umowie.

2 000
1 176
1 058

3. Pozostałe kredyty bankowe na łączną kwotę 3 818 mln PLN służące finansowaniu kapitału obrotowego i wspierające zarządzanie bieżącą płynnością finansową Jednostki Dominującej.

Jednostka Dominująca posiada linie kredytowe w ramach zawartych krótko i długoterminowych umów kredytowych. Są to kredyty obrotowe oraz w rachunku bieżącym z okresami dostępności do 2 lat. Terminy ważności umów są sukcesywnie przedłużane na kolejne okresy.

Środki finansowe w ramach otwartych linii kredytowych dostępne są w walutach: PLN, USD oraz EUR, a oprocentowanie oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR, LIBOR, EURIBOR powiększoną o marżę.

3 818
2 553
1 050
15 571
6 855
2 108

Pozostałe spółki Grupy posiadają linie kredytowe na kwotę ponad 260 mln PLN w ramach zawartych krótko i długoterminowych umów kredytowych dostępnych w walucie PLN oraz EUR, których oprocentowanie oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR lub EURIBOR powiększoną o marżę. Środki uzyskane w ramach ww. umów kredytowych służą finansowaniu kapitału obrotowego, są narzędziem wspierającym zarządzanie płynnością finansową oraz wspomagają finansowanie realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego Grupy.

Powyższe źródła w pełni zabezpieczają bieżące, średnio jak i długoterminowe potrzeby płynnościowe Jednostki Dominującej oraz Grupy Kapitałowej.

Kredyt konsorcjalny na kwotę 2 500 mln USD, pożyczka inwestycyjna na kwotę 2 000 mln PLN, jak i pozostałe kredyty bankowe w kwocie 3 818 mln PLN są niezabezpieczone.

Spłaty pozostałych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 260 mln PLN objęte są zabezpieczeniami w postaci m.in. pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi kredytobiorców, oświadczeń o poddaniu się egzekucji, hipotek umownych, zastawów rejestrowych lub cesji wierzytelności.

Nota 8.5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Zasady rachunkowości

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują głównie środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz depozyty bankowe terminie wymagalności do trzech miesięcy od dnia ich założenia (również dla celów sprawozdania z przepływów pieniężnych). Środki pieniężne wycenia się w kwocie nominalnej powiększonej o odsetki.

XLS
2015
2014
Środki pieniężne w kasie
1
1
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
179
288
Inne środki pieniężne
1
2
Inne aktywa finansowe o terminie płatności do 3 miesięcy od dnia nabycia - depozyty
280
184
Razem
461
475

Nota 8.6 Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Istotnym narzędziem zarządzania płynnością finansową w Grupie są gwarancje i akredytywy, dzięki którym spółki Grupy nie muszą angażować środków pieniężnych w celu zabezpieczenia swoich zobowiązań wobec innych podmiotów. Informacje dotyczące zobowiązań warunkowych zawarto w Nocie 12.5.

Na dzień 31  grudnia 2015 r. Grupa posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i akredytyw na łączną kwotę 1 281 mln PLN oraz z tytułu zobowiązań wekslowych na kwotę 256 mln PLN.

Najistotniejsze pozycje stanowią zobowiązania warunkowe Jednostki Dominującej mające na celu:

  • zabezpieczenie realizacji umów zawartych przez Sierra Gorda S.C.M. w kwocie 855 mln PLN (536 mln PLN akredytywa udzielona jako zabezpieczenie należytego wykonania długoterminowego kontraktu na dostawę energii oraz 319 mln PLN gwarancje korporacyjne ustanowione jako zabezpieczenie płatności z tytułu zawartych umów leasingu),
  • zabezpieczenia przez Grupę kosztów rekultywacji kopalni Robinson, kopalni Podolsky oraz projektu Victoria w kwocie 324 mln PLN,
  • zabezpieczenie należytego wykonania przez Jednostkę Dominującą przyszłych zobowiązań środowiskowych związanych z obowiązkiem rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji obiektu „Żelazny Most” w łącznej kwocie 320 mln PLN (64 mln PLN gwarancja bankowa oraz 256 mln PLN weksel własny) .

W oparciu o analizy i prognozy, Grupa określiła na koniec okresu sprawozdawczego prawdopodobieństwo zapłaty kwot wynikających z zobowiązań warunkowych jako niskie.