6. Zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia

Zasady rachunkowości

Pozycja Zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia obejmuje: inwestycje we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności oraz pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć.

Grupa kwalifikuje do inwestycji wycenianych metodą praw własności udziały we wspólnych przedsięwzięciach będących wspólnymi ustaleniami umownymi, w których strony sprawujące współkontrolę mają prawa do aktywów netto tej jednostki. Współkontrola występuje wówczas, gdy decyzje dotyczące istotnej działalności wspólnych przedsięwzięć wymagają jednomyślnej zgody stron współkontrolujących.

Inwestycje te początkowo ujmuje się według ceny nabycia. Udział Grupy w zysku lub stracie jednostek wycenianych metodą praw własności (ustalony z uwzględnieniem wpływu wycen do wartości godziwej z dnia nabycia inwestycji) od dnia nabycia ujmuje się w zysku lub stracie, zaś jej udział w zmianach stanu zakumulowanych pozostałych całkowitych dochodów od dnia nabycia (w szczególności z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostki zagranicznej) – w odpowiedniej pozycji zakumulowanych całkowitych dochodów.

Niezrealizowane zyski i straty z tytułu transakcji pomiędzy inwestorem a wspólnym przedsięwzięciem są eliminowane
w kwocie odpowiadającej udziałowi inwestora w tych zyskach/stratach.

Inwestycja testowana jest na utratę wartości w przypadku wystąpienia przesłanek na utratę wartości poprzez wyliczenie wartości odzyskiwalnej zgodnie z polityką przedstawioną w Części 3.

Pożyczki udzielone na rzecz wspólnego przedsięwzięcia nie spełniają kryteriów uznania za inwestycje netto we wspólne przedsięwzięcie. Pożyczki ujmowane są początkowo w wartości godziwej i wyceniane na dzień bilansowy według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości.

Ważne oszacowania i założenia

Istnienie współkontroli

W okresie bieżącym najistotniejszą pozycją, którą Grupa Kapitałowa zakwalifikowała jako wspólne przedsięwzięcia zgodnie z MSSF 11 jest porozumienie „Sierra Gorda JV”, w którym udział kapitałowy KGHM INTERNATIONAL LTD. stanowi 55%, zawarte w celu rozwoju wydobycia miedzi i molibdenu na obszarze Sierra Gorda (Chile).

Kwalifikacji Sierra Gorda S.C.M. do kategorii wspólnych przedsięwzięć, mimo 55% udziału Grupy Kapitałowej, dokonano na podstawie analizy warunków porozumień między stronami oraz ustaleń umownych, które wskazały na sprawowanie współkontroli.

Moment rozpoczęcia amortyzacji aktywów Sierra Gorda z alokacji ceny nabycia

Z tytułu nabycia KGHM INTERNATIONAL LTD. w ramach rozliczenia ceny nabycia oszacowana została wartość godziwa projektu Sierra Gorda metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Nadwyżka wartości godziwej nad wartością bilansową inwestycji Sierra Gorda S.C.M., rozpoznana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na poziomie 651 mln USD (2 540 mln PLN wg kursu średniego na dzień 31 grudnia 2015 r. ogłaszanego przez NBP) dotyczy przede wszystkim wyceny aktywów Sierra Gorda S.C.M. Aktywa Sierra Gorda  S.C.M. (z uwzględnieniem wyceny do wartości godziwej na dzień nabycia KGHM INTERNATIONAL LTD.) są amortyzowane od momentu osiągnięcia poziomu produkcji komercyjnej to jest od 1 lipca 2015 r. W roku 2015 wartość amortyzacji wyniosła 20 mln USD (76 mln PLN wg średniej arytmetycznej bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca w ciągu drugiego półrocza 2015 r.)

Odpis z tytułu utraty wartości

Spadek rynkowych cen miedzi i molibdenu stanowił kluczową przesłankę do przeprowadzenia testu na utratę wartości inwestycji w Sierra Gorda S.C.M. Wartość bilansowa udziałów Sierra Gorda S.C.M. na dzień 31 grudnia 2015 r. przed ujęciem odpisu aktualizującego wartość udziałów stanowiła 1 281  mln USD (4 995 mln PLN wg kursu średniego na dzień 31 grudnia 2015 r. ogłaszanego przez NBP). Na potrzeby oszacowania wartości odzyskiwalnej w przeprowadzonym teście dokonano wyceny wartości godziwej testowanego składnika aktywów pomniejszonej o koszty doprowadzenia do jego zbycia wykorzystując podejście dochodowe tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla wartości bieżącej netto testowanego składnika aktywów.

W wyniku przeprowadzonego testu ustalono wartość godziwą 55% udziałów w Sierra Gorda S.C.M. pomniejszoną o 2% kosztów doprowadzenia do zbycia, na poziomie 137 mln USD (534 mln PLN wg kursu średniego na dzień 31 grudnia 2015 r. ogłaszanego przez NBP). Wartość bilansowa była wyższa od wartości godziwj inwestycji w Sierra Gorda S.C.M., co spowodowało dokonanie odpisu z tytułu utraty wartości w kwocie 1 144 mln USD (4 461 mln PLN wg kursu średniego na dzień 31 grudnia 2015 r.).

Przeprowadzona analiza wrażliwości wartości odzyskiwalnej inwestycji w Sierra Gorda S.C.M. wskazuje, że kluczowymi założeniami przyjętymi do testu na utratę wartości są przyjęte ścieżki cenowe oraz stopa dyskontowa. Założenia dot. ścieżek cenowych, jak i stopy dyskonta zostały przyjęte z uwzględnieniem profesjonalnej oceny Zarządu Jednostki Dominującej co do kształtowania się tych wielkości
w przyszłości, co zostało odzwierciedlone w kalkulacji wartości odzyskiwalnej. Założenia przyjęte w teście opisano w Części 3.

 

Nota 6.1 Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności

XLSX
 
2015
 
2014
 
Sierra Gorda S.C.M.
Pozostałe
 
Sierra Gorda S.C.M.
Pozostałe
Stan na początek okresu obrotowego
4 333
30
 
3 686
34
Udział w podwyższonym kapitale
928
-
 
490
12
Straty z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności
(4 455)
(2)
 
-
(1)
Zmniejszenie wartości inwestycji z tytułu zmian podatkowych w Chile
-
-
 
(251)
-
Odpis z tytułu utraty wartości udziałów we wspólnym przedsięwzięciu
(671)
-
 
-
(15)
Eliminacja zysków niezrealizowanych pomiędzy inwestorem a wspólnym przedsięwzięciem
(110)
-
 
(201)
-
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej
509
-
 
609
-
Stan na koniec okresu obrotowego
534
28
 
4 333
30
           

Informacje dotyczące jednostek wycenianych metodą praw własności

   
Główne miejsce prowadzenia działalności
Udział Grupy w kapitale zakładowym (%)
Udział posiadanych głosów
Wartość inwestycji w skonsolidowanym Sprawozdaniu z sytuacji finansowej
 
Jednostki współkontrolowane
     
2015
2014
 
Sierra Gorda S.C.M.
Chile
55
50
534
4 333
 
Pozostałe
Polska
 
 
 28
 30
Nota 6.1
Razem
 
 
 
562
4 363

Skrócone dane finansowe dotyczące Sierra Gorda S.C.M. przedstawiono w tabeli poniżej:

   
2015
 
2014
Aktywa trwałe
21 774
 
24 427
Aktywa obrotowe, w tym:
1 076
 
1 576
 
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
183
 
981
Zobowiązania długoterminowe, w tym:
18 762
 
16 084
 
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek bankowych
3 160
 
3 192
 
Zobowiązania z tytułu pożyczek od podmiotów współkontrolujących
13 616
 
11 328
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
1 698
 
1 470
 
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek bankowych
330
 
317
Wartość godziwa aktywów netto
2 390
 
8 449
 
Udział Grupy Kapitałowej w wartości aktywów netto (55%)
1 315
 
4 647
 
Odpis z tytuły utraty wartości udziałów Sierra Gorda S.C.M.
(671)
 
-
 
Korekta o wartość zysków niezrealizowanych
(110)
 
(314)
 
Wartość inwestycji w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej
534
 
4 333
 
Przychody ze sprzedaży
1 105
   
 
Amortyzacja
(671)
   
 
Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych
(7 999)
   
 
Koszty z tytułu odsetek
(644)
   
 
Pozostałe koszty
(1 331)
   
Strata brutto
(9 540)
   
 
Podatek dochodowy
1 440
   
Strata netto
(8 100)
   
Łączne całkowite dochody
(8 100)
   
Udział Grupy (55%) w stracie netto
(4 455)
   
         
 
Pozostałe informacje dot. Udziału Grupy Kapitałowej w przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M.
 
2015
2014
Udział Grupy w umownych zobowiązaniach (inwestycyjnych i operacyjnych)
2 510
4 038
Udział Grupy w łącznej kwocie przyszłych minimalnych opłatach z tytułu umów leasingu sprzętu górniczego
1 094
862
Gwarancja należytego wykonania umów udzielone przez Grupę
855
823
     

Zasady rachunkowości

Ważne oszacowania i założenia

Aktywa zaliczane zgodnie z MSR 39 do kategorii „pożyczki i należności”, ujmuje się początkowo w wartości godziwej oraz wycenia na dzień bilansowy według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, z  uwzględnieniem utraty wartości.

Warunki spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie operacji zagranicznych, w  tym przewidywane terminy spłaty zostały określone w poszczególnych umowach. Zgodnie z harmonogramem spłata została określona na 2024 r. Rozpoczęcie spłaty zadłużenia przez Sierra Gorda S. C. M. uzależnione będzie od sytuacji finansowej spółki. W  planach długoterminowych Sierra Gorda S.C.M. założono spłatę pożyczek wraz z  odsetkami. Z uwagi na to, że rozliczenie pożyczki jest planowane i prawdopodobne w dającej się przewidzieć przyszłości, pożyczka ta nie stanowi inwestycji netto w rozumieniu MSR 21.15.

Nota 6.2 Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć (Sierra Gorda S.C.M.)

XLSX
 
2015
2014
Stan na początek okresu obrotowego
6 231
3 378
Udzielenie pożyczek - przekazane środki pieniężne
-
1 628
Naliczone odsetki
466
282
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej
807
943
Stan na koniec okresu obrotowego
7 504
6 231
     

Na dzień 31 grudnia 2015 r. saldo udzielonych przez Grupę pożyczek wynosiło 7 504 mln PLN, tj. 1 923 mln USD (według stanu na 31 grudnia 2014 r. 6 231 mln PLN, tj. 1 777 mln USD).

Pozycję tę stanowią długoterminowe pożyczki o oprocentowaniu opartym na stałej stopie procentowej, udzielone przez Grupę KGHM INTERNATIONAL LTD. w związku z finansowaniem wspólnego przedsięwzięcia górniczego w Chile (pożyczka dla Sierra Gorda S.C.M.). Zarówno kwota główna, jak i odsetki płatne są na żądanie, nie później jednak niż do 15 grudnia 2024 r.

Ryzyko kredytowe związane z udzielonymi pożyczkami uzależnione jest od ryzyka związanego z realizacją projektu górniczego i oceniane jest przez Grupę jako umiarkowane.

Pożyczka udzielona jest w walucie funkcjonalnej KGHM INTERNATIONAL LTD. wiec nie wiąże się z nią ryzyko walutowe.

Pożyczka oprocentowana jest według stopy stałej stąd narażona jest na zmiany wartości godziwej z tytułu zmiany stóp procentowych, ze względu jednak na fakt, iż pożyczki wyceniane są według zamortyzowanego kosztu, zmiany wartości godziwej tej pożyczki nie są ujmowane w sprawozdaniu finansowym Grupy.

Wartość godziwa udzielonej pożyczki wynosi 7 504 mln PLN na dzień 31 grudnia 2015 (2014 r. – 6 231 mln PLN).

Przychody odsetkowe związane z udzieloną pożyczką w 2015 r. wyniosły 466 mln PLN (w 2014 r. – 282 mln PLN).
W celu ograniczenia ryzyka z tytułu udzielonych pożyczek Grupa na bieżąco monitoruje sytuację majątkową i wyniki finansowe pożyczkobiorcy.