5. Opodatkowanie

Nota 5.1 Podatek dochodowy w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku

Zasady rachunkowości

Podatek dochodowy ujęty w wyniku finansowym obejmuje podatek bieżący oraz podatek odroczony.
Podatek bieżący wyliczany jest zgodnie z aktualnym prawem podatkowym.

 
Podatek dochodowy
2015
2014
Podatek bieżący
895
868
Podatek odroczony
(1 008)
(221)
Podatek dochodowy
(113)
647

Jednostki Grupy Kapitałowej zapłaciły w 2015 r. do właściwych urzędów skarbowych podatek dochodowy w wysokości 925 mln PLN (w 2014 r. kwotę 868 mln PLN).

Jednostki Grupy Kapitałowej zapłaciły w 2015 r. do właściwych urzędów skarbowych podatek dochodowy
w wysokości 925 mln PLN  (w  2014 r. kwotę 868 mln PLN).

W tabeli poniżej zaprezentowano identyfikację różnic między podatkiem dochodowym od zysku przed opodatkowaniem Grupy, a podatkiem dochodowym, jaki można uzyskać stosując stawkę wynikającą z miejsca rozliczania podatku przez Jednostkę Dominującą:

Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej

 
2015
 
2014
Zysk/ (strata) przed opodatkowaniem (brutto)
(5 122)
 
3 098
Podatek wyliczony wg stawki Jednostki Dominującej  (2015: 19 %, 2014: 19%)
(973)
 
589
Skutek stosowania innych stawek podatkowych za granicą
(430)
 
(51)
Aktualizacja zobowiązania z tytułu podatku odroczonego w efekcie zmiany ordynacji podatkowej w Chile
-
 
(290)
Korekta podatku FUT w związku z dokonanymi odpisami z tytułu utraty wartości inwestycji we wspólne przedsięwzięcie
515
 
-
Podatek od wydobycia niektórych kopalin niestanowiący kosztów uzyskania przychodów
274
 
289
Ujemne różnice przejściowe od których nie rozpoznano aktywów z tytułu podatku dochodowego
770
 
85
Wykorzystane w okresie uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych
(275)
 
(52)
Pozostałe
6
 
77
Podatek dochodowy w wyniku finansowym  [efektywna stawka wyniosła 2,2% (w roku 2014: 20,9%) (straty)/zysku brutto]
(113)
 
647
       

W Polsce organy skarbowe posiadają prawo kontroli deklaracji podatkowych przez okres pięciu lat, jednak spółki mogą w tym okresie dokonywać kompensat należności podatkowych ze zobowiązaniami podatkowymi stanowiącymi dochód Skarbu Państwa (w tym z tytułu bieżącego podatku dochodowego). W Kanadzie deklaracje podatkowe mogą zostać poddane weryfikacji przez okres trzech lat bez prawa kompensaty należności ze zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku dochodowego.

Nota 5.1.1 Odroczony podatek dochodowy

Zasady rachunkowości

Ważne oszacowania i założenia

Odroczony podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu stawek
 i przepisów podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać wtedy, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany
a rezerwa rozliczona, przyjmując za podstawę stawki i przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego.

 Zobowiązania i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzone są od różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań, a ich wartością bilansową w sprawozdaniu finansowym, za wyjątkiem różnic przejściowych wynikających
 z początkowego ujęcia aktywa czy zobowiązania w transakcji niestanowiącej połączenia przedsięwzięć.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi potrącenie różnic przejściowych lub wykorzystanie strat podatkowych.

Kompensaty aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego dokonuje się, gdy spółka posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł do przeprowadzenia kompensaty należności i zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz gdy aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego dotyczą podatku dochodowego nałożonego na daną jednostkę przez tę samą władzę podatkową.

Prawdopodobieństwo realizacji aktywów
z tytułu odroczonego podatku dochodowego
z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na budżetach spółek Grupy Kapitałowej. Spółki Grupy Kapitałowej ujęły w księgach aktywa
z tytułu odroczonego podatku dochodowego do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągną zysk do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.

Spółki Grupy Kapitałowej, które historycznie generowały straty i których projekcje finansowe nie przewidują osiągnięcia zysku do opodatkowania umożliwiającego potrącenie ujemnych różnic przejściowych, nie rozpoznają w swoich księgach aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

  2015   2014
Nadwyżka zobowiązań nad aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, z tego:
(1 141)
 
(1 275)
 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu
535
 
451
 
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu
(1 676)
 
(1 726)
Ujęcie w wyniku finansowym
1 008
 
221
Ujęcie w pozostałych całkowitych dochodów
96
 
105
Różnice kursowe z przeliczenia odroczonego podatku dochodowego jednostek zagranicznych
(120)
 
(192)
Nadwyżka zobowiązań nad aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, z tego:
(157)
 
(1 141)
 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu
557
 
535
 
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu
(714)
 
(1 676)
         

 Terminy realizacji aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego były następujące:

 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 
2015
2014
2015
2014
O okresie realizacji dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego
384
369
698
1 482
O okresie realizacji do 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego
173
166
16
194
Razem
557
535
714
1 676
         

Daty wygaśnięcia niewykorzystanych strat i ulg podatkowych, od których nie ujęto aktywa z tytułu podatku odroczonego w poszczególnych krajach zostały ujawnione w poniższej tabeli:

 
2015
 
2014
 
Niewykorzystane straty podatkowe
Data wygaśnięcia
Niewykorzystane ulgi podatkowe
Data wygaśnięcia
 
Niewykorzystane straty podatkowe
Data wygaśnięcia
Niewykorzystane ulgi podatkowe
Data wygaśnięcia
Luxemburg
708
2 020
-
-
 
546
2019
-
-
Chile
1 042
nieokreślona
-
-
 
880
nieokreślona
-
-
Kanada
990
2032-2035
55
2015-2021
 
20
2032-2033
-
-
Pozostałe
291
 
108
 
 
193
 
100
 
Razem
3 031
 
163
 
 
1 639
 
100
 
                   
1 stycznia 2014
Uznanie/(Obciążenie)
31 grudnia 2014
Uznanie/(Obciążenie)
31 grudnia 2015
Aktywa z tytytułu podatku odroczonego
wynik finansowy
pozostałe całkowite dochody
różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
wynik finansowy
pozostałe całkowite dochody
różnice kursowe  z przeliczenia jednostek zagranicznych
Rezerwa na likwidację kopalń i innych obiektów technologicznych
106
92
-
-
198
(21)
-
-
177
Wycena transakcji terminowych
310
(99)
-
-
211
(120)
-
-
91
Różnica pomiędzy księgowymi i podatkowymi stawkami amortyzacyjnymi rzeczowych aktywów trwałych
265
(57)
-
30
238
(204)
-
16
50
Zobowiązania na przyszłe świadczenia pracownicze
320
15
71
-
406
8
(14)
(2)
398
Pozostałe
315
93
3
19
430
170
28
77
705
Razem
1 316
44
74
49
1 483
(167)
14
91
1 421
1 stycznia 2014
(Uznanie)/Obciążenie
31 grudnia 2014
(Uznanie)/Obciążenie
31 grudnia 2015
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
wynik finansowy
zmiany stawki podatku dochodowego
pozostałe całkowite dochody
różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
wynik finansowy
pozostałe całkowite dochody
różnice kursowe  z przeliczenia jednostek zagranicznych
Wycena transakcji terminowych
163
(70)
-
-
-
93
(60)
-
-
33
Aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających
118
-
-
(55)
-
63
-
(63)
-
-
Różnica pomiędzy księgowymi i podatkowymi stawkami amortyzacyjnymi
602
356
-
-
(38)
920
(110)
9
294
1 113
Korekty z tytułu wyceny do wartości godziwej KGHM INTERNATIONAL LTD. z uwzględnieniem realizacji korekty do dnia kończącego okres sprawozdawczy
579
(11)
-
-
185
753
(472)
-
-
281
Różnica przejściowa od zysków do wypłacenia z inwestycji w Sierra Gorda (a)
831
-
(290)
-
(30)
511
(515)
-
4
-
Pozostałe
298
(162)
-
24
124
284
(18)
(28)
(87)
151
Razem
2 591
113
(290)
(31)
241
2 624
(1 175)
(82)
211
1 578

(a) W związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji w Sierra Gorda uznano wynik finansowy 2015 r. w kwocie 515 mln PLN (126 mln USD wg kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2015 r.) z tytułu różnicy przejściowej od zysków do wypłacenia z inwestycji Sierra Gorda. W związku ze zmianą stawek podatkowych w Chile w 2014 r. Jednostka Dominująca uznała zysk netto 2014 r. kwotą 290 mln PLN (91 mln USD wg kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2014 r.) z tytułu różnicy przejściowej od zysków do wypłacenia z inwestycji Sierra Gorda.

Nota 5.2 Pozostałe podatki i opłaty

W poniższej tabeli zaprezentowano Podatek od wydobycia niektórych kopalin, którym obciążona jest Jednostka Dominująca.

2015
2014
Podstawa kalkulacji podatku
Stawka podatku
Prezentacja w pozycji skonsolidowanego sprawozdania z wyniku
Podatek od wydobycia niektórych kopalin, z tego:
1 439
1 520
średnioważona stawka podatku obliczona dla każdego okresu sprawozdawczego*
Podatek od kopalin w kwedług rodzaju zaprezentowanych w nocie 4.1
- miedź
1 135
1 218
Ilość miedzi zawartej w wyprodukowanym koncentracie, wyrażona w tonach
- srebro
304
302
Ilość srebra zawartego w wyprodukowanym koncentracie, wyrażona w kilogramach

*Zgodnie z warunkami określonymi na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Podatek od wydobycia niektórych kopalin w Jednostce Dominującej naliczany jest od ilości miedzi i srebra zawartej w wyprodukowanym koncentracie i jego wysokość jest uzależniona od notowań tych metali i kursu USD/PLN. Podatek obciąża koszt wytworzenia produktu podstawowego, jednak nie stanowi kosztu uzyskania przychodów do celów kalkulacji obciążeń z tytułu CIT.

Pozostałe podatki i opłaty według lokalizacji prezentowały się następująco:

2015
2014
Polska
450
446
Podatek od nieruchomości
169
165
Podstawowa opłata za wydobycie kopalin
108
103
Podatek akcyzowy
48
52
Opłaty z tytułu ochrony środowiska
36
35
Inne podatki i opłaty
89
91
Pozostałe kraje
54
42
Razem
504
488

Nota 5.3 Należności i zobowiązania z tytułu podatków

Zasady rachunkowości

Należności z tytułu podatków obejmują należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz rozliczenia z tytułu podatku VAT.

Należności niestanowiące aktywów finansowych ujmuje się początkowo w wartości nominalnej i wycenia na dzień kończący okres sprawozdawczy w kwocie wymaganej zapłaty.

Zobowiązania z tytułu podatków obejmują zobowiązania Grupy wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w tym  podatku u źródła, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zobowiązania wobec Izby Celnej z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku akcyzowego.

Zobowiązania niezaliczone do zobowiązań finansowych wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

2015
2014
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych
137
87
Należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
405
358
Należności z tytułu podatków
542
445
2015
2014
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych
184
164
Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
578
587
Zobowiązania podatkowe
762
751