4. Noty objaśniające do sprawozdania z wyniku i sprawozdania z pozostałych całkowitych dochodów

Nota 4.1 Koszty według rodzaju

XLS
   
2015
 
2014
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych*
2 015
 
1 635
Koszty świadczeń pracowniczych
4 706
 
4 704
 
Zużycie materiałów i energii
7 264
 
7 607
 
Usługi obce
2 110
 
1 813
Podatek od kopalin
1 439
 
1 520
Pozostałe podatki i opłaty
504
 
488
 
Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne
75
 
77
 
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe
31
 
31
 
Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
2 417
 
43
 
Pozostałe koszty
265
 
195
 
Razem koszty rodzajowe
20 826
 
18 113
 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+)
505
 
534
 
Zmiana stanu produktów, produkcji w toku  (+/-)
(4)
 
5
 
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-) (głównie koszty usuwania nadkładu w kopalniach odkrywkowych)
(1 825)
 
(1 513)
 
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i ogólnego zarządu w tym:
19 502
 
17 139
 
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
18 159
 
15 751
 
Koszty sprzedaży
413
 
390
 
Koszty ogólnego zarządu
930
 
998
         

*Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych ujęta w kosztach rodzajowych w kwocie 2 015 mln PLN została rozliczona w wynik finansowy w kwocie 1 943 mln PLN; pozostała kwota została ujęta w zapasach oraz rzeczowych i niematerialnych aktywach trwałych.

Nota 4.2 Pozostałe przychody i koszty operacyjne

XLS
   
2015
 
2014
Zyski z wyceny i realizacji instrumentów pochodnych
121
 
258
 
Zyski z różnic kursowych z wyceny zobowiązań innych niż zadłużenie
143
 
146
 
Pozostałe
216
 
236
 
Pozostałe przychody ogółem
480
 
640
Straty z wyceny i realizacji instrumentów pochodnych
361
 
430
Odpis z tytułu utraty wartości aktywów dostępnych do sprzedaży
265
 
14
 
Odpis z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowanie
292
 
1
 
Pozostałe
222
 
139
 
Pozostałe koszty ogółem
1 140
 
584
 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
(660)
 
56
         

Nota 4.3 Koszty finansowe

XLS
 
2015
 
2014
Odsetki od zadłużenia
156
 
123
Różnice kursowe z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia
29
 
126
Pozostałe
121
 
77
Koszty finansowe ogółem
306
 
326