3. Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych oraz przedsięwzięć

Ocena ryzyka utraty wartości aktywów Grupy Kapitałowej w kontekście kapitalizacji giełdowej

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości KGHM Polska Miedź S.A. uznaje jako przesłankę do przeprowadzenia testów na utratę wartości bilansowej aktywów Grupy znaczący (tj. o ponad 20%) lub przedłużający się (tj. utrzymujący się przez okres co najmniej 12 miesięcy) spadek kapitalizacji giełdowej w stosunku do wartości bilansowej skonsolidowanych aktywów netto. Wycena giełdowa Jednostki Dominującej w 2015 r. kształtowała się poniżej wartości bilansowej aktywów netto Grupy Kapitałowej, a spadek kursu akcji pomiędzy 31 grudnia 2014 r. a 31 grudnia 2015 r. był znaczący i wyniósł 42%. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość kapitalizacji giełdowej kształtowała się znacznie poniżej wartości bilansowej aktywów netto Grupy i wyniosła 62,2% aktywów netto Grupy.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadził analizę czynników mających największy wpływ na spadek kapitalizacji giełdowej. Jednym z kluczowych elementów, który negatywnie wpłynął na  kapitalizację giełdową Grupy był spadek notowań surowców. Wśród analizowanych czynników można wskazać również takie, które korzystnie wpływają na zyskowność prowadzonej działalności a tym samym na wartość majątku Grupy. Wśród nich wymienić należy: osłabienie kursu PLN w relacji do USD towarzyszące spadkowi notowań surowców, stabilny poziom produkcji oraz dużą zasobność złóż posiadanych przez KGHM Polska Miedź S.A.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki Zarząd Jednostki Dominującej przeprowadził testy na utratę wartości dla poniższych aktywów wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, które są narażone na spadek cen surowców.

Testowane aktywa

Wartość odzyskiwalna

Wartość bilansowa na 31 grudnia 2015 r.

Wartość odzyskiwalna na 31 grudnia 2015 r.

Odpis z tytułu utraty wartości

Aktywa górniczo-hutnicze KGHM Polska Miedź S.A.

Wartość użytkowa

12 517

Wartość odzyskiwalna wyższa od wartości bilansowej

-

Aktywa górnicze Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD.

Wartość godziwa pomniejszona o koszty doprowadzenia do zbycia

9 914

3 611

6 443

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE PRZYJĘTE W TEŚCIE NA UTRATĘ WARTOŚCI Ośrodka Wypracowującego Środki Pieniężne (OWSP) – Aktywa górniczo-hutnicze KGHM Polska Miedź S.A.

Założenie

Poziom przyjęty w teście

Notowania cen miedzi

Ścieżka cenowa dla miedzi została przyjęta na podstawie wewnętrznych założeń makroekonomicznych opracowanych na podstawie dostępnych wieloletnich prognoz instytucji finansowych i analitycznych. Szczegółowa prognoza jest przygotowywana dla okresu 2016 – 2020, natomiast od 2021 r. jest przyjmowana na poziomie stałej prognozy długoterminowej w wysokości 7 075 USD/t.

Notowania cen srebra

Ścieżka cenowa dla srebra została przyjęta na podstawie wewnętrznych założeń makroekonomicznych opracowanych na podstawie dostępnych wieloletnich prognoz instytucji finansowych i analitycznych. Szczegółowa prognoza jest przygotowywana dla okresu 2016 – 2018, natomiast od 2019 r. jest przyjmowana na poziomie stałej prognozy długoterminowej w wysokości 16 USD/troz.

Stopa dyskonta

7,5%  -  jest to poziom realnej stopy dyskonta przed opodatkowaniem,

z uwagi na to, że przepływy środków pieniężnych przyjęte w modelu zostały przyjęte w ujęciu realnym.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA OPERACYJNE W OKRESIE PROGNOZY ORAZ PO OKRESIE PROGNOZY

Założenie

Poziom przyjęty  w teście

Okres prognozy

Przyjęto 5-letni okres szczegółowej prognozy przypadający na lata 2016-2020, w oparciu o założenia Budżetu KGHM Polska Miedź S.A. na 2016 r. oraz założenia produkcyjne do 2020 r.

Średnia koszt gotówkowy produkcji miedzi w koncentracie C1*

1,66 USD/funt (średnia w okresie szczegółowej prognozy w latach 2016-2020)

Poziom nakładów inwestycyjnych odtworzeniowych

Łączny poziom nakładów odtworzeniowych przyjętych do testu w okresie szczegółowej prognozy (lata 2016-2020) wynosi 6 246 mln PLN.

Stopa wzrostu / spadku po okresie prognozy

-2%, co wynika z planowanego spadku produkcji miedzi w koncentratach własnych w okresie życia kopalni (do 2055 r.)

* Jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczo-rafinacyjną (TC/RC)

W wyniku przeprowadzonego testu dla aktywów  OWSP KGHM Polska Miedź S.A. ustalona wartość odzyskiwalna przekroczyła wartość bilansową testowanych aktywów, co nie dało podstaw do dokonania odpisu z tytułu utraty wartości.

Przeprowadzona analiza wrażliwości wartości odzyskiwalnej aktywów operacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. pokazuje, że kluczowymi założeniami przyjętymi do testu na utratę wartości są przyjęte ścieżki cenowe oraz stopa dyskonta. Założenia dotyczące ścieżek cenowych, jak i stopy dyskonta zostały przyjęte z uwzględnieniem profesjonalnej oceny Zarządu co do kształtowania się tych wielkości w przyszłości, co zostało odzwierciedlone
w kalkulacji wartości odzyskiwalnej.

Dla potrzeb monitorowania ryzyka utraty wartości aktywów operacyjnych w kolejnych okresach sprawozdawczych stwierdzono, że wartość odzyskiwalna osiągnęłaby wartość równą wartości bilansowej aktywów w sytuacji gdy stopa dyskonta wzrosłaby o około 3,5 punktu procentowego w odniesieniu do przyjętych założeń lub gdy cena miedzi zarówno w okresie jak i poza okresem szczegółowej prognozy byłaby niższa o około 8% w odniesieniu do przyjętych założeń.

Test na utratę wartości aktywów Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD.

Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. jest produkcja górnicza metali (m.in. miedzi, złota, niklu, platyny) w kopalniach eksploatowanych na terenie USA, Kanady, Chile, z których największe to kopalnia Robinson, Morrison, Franke i Carlota oraz projekty górnicze w fazie przedoperacyjnej, z których najistotniejsze to Sierra Gorda w Chile oraz Victoria w Kanadzie. Oprócz tego, w związku z połączeniem spółek 0929260 B.C U.L.C. i KGHM INTERNATIONAL LTD. w dniu 31 grudnia 2015 r., w skład utworzonej po połączeniu Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. na dzień 31 grudnia 2015 r. wszedł także projekt górniczy w fazie przedoperacyjnej Ajax realizowany poprzez spółkę KGHM AJAX MINING INC.

Kluczową przesłanką do przeprowadzenia testów na utratę wartości był spadek rynkowych cen miedzi, srebra, molibdenu i innych surowców.

Dla potrzeb oszacowania wartości godziwej aktywów Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. wyodrębniono następujące ośrodki generujące środki pieniężne (OWSP):

  • Kopalnia Robinson,
  • Zagłębie Sudbury, w skład którego wchodzi kopalnia Morrison, kopalnia McCreedy oraz projekt w fazie przedoperacyjnej Victoria,
  • Kopalnia Franke,
  • Kopalnia Carlota,
  • Zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda (test na utratę wartości przeprowadzono na dwóch poziomach tj. na poziomie aktywów Sierra Gorda a następnie na poziomie inwestycji Grupy w Sierra Gorda S.C.M.)
  • Projekt Ajax, realizowany przez spółkę KGHM AJAX MINING INC.

Na potrzeby ustalenia wartości odzyskiwalnej aktywów w poszczególnych OWSP w przeprowadzonym teście dokonano ich wyceny do wartości godziwej (pomniejszonej o koszty sprzedaży) wykorzystując podejście dochodowe tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Wartość godziwa została zaklasyfikowana do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE PRZYJĘTE DO WYLICZENIA WARTOŚCI GODZIWEJ AKTYWÓW KGHM INTERNATIONAL LTD. W TEŚCIE NA UTRATĘ WARTOŚCI

Założenie

Poziom przyjęty w teście

Notowania cen miedzi

Ścieżka cenowa dla miedzi została przyjęta na podstawie wewnętrznych założeń makroekonomicznych opracowanych na podstawie dostępnych wieloletnich prognoz instytucji finansowych i analitycznych. Szczegółowa prognoza jest przygotowywana dla okresu 2016 – 2020, natomiast od 2021 r. jest przyjmowana na poziomie stałej prognozy długoterminowej w wysokości 7 075 USD/t.

POZOSTAŁE KLUCZOWE ZAŁOŻENIA DLA SZACOWANIA WARTOŚCI GODZIWEJ AKTYWÓW OWSP

Założenie
Robinson
Sudbury
Franke
Carlota
Sierra Gorda
KGHM AJAX
Okres życia kopalni / okres prognozy
11 lat
19 lat
4 lata
5 lat
40 lat
21 lat
Poziom produkcji miedzi w okresie życia kopalni (tys. t)
531
378
66
14
10 750
1 090
Średnia marża operacyjna w okresie życia kopalni
33,60%
62,30%
(9,10%)
27,40%
41,80%
41,90%
Poziom nakładów inwestycyjnych do poniesienia w okresie życia kopalni (mln USD)
805
1 446
5
-
5 623 (głównie do poniesienia w latach 2017-2020)
1 544
Zastosowana stopa dyskonta po opodatkowaniu dla aktywów w fazie operacyjnej
9%
8%
11%
10%
8%
-
Zastosowana stopa dyskonta po opodatkowaniu dla aktywów w fazie przedoperacyjnej
-
12%
-
-
11%
9%
Koszty doprowadzenia do sprzedaży
2%

Wyniki przeprowadzonego testu na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

OWSP
Segment (Nota 2)
Wartość bilansowa
Wartość odzyskiwalna
Odpis z tytułu utraty wartości
USD
PLN
USD
PLN
USD
PLN
Robinson
KGHM INTERNATIONAL LTD.
342
1 334
130
507
212
827
Sudbury
690
2 692
453
1 767
237
925
Franke
59
230
-
-
59
230
Carlota
-
-
26
101
-
-
KGHM AJAX MINING INC.
170
663
180
702
-
-
Sierra Gorda (55%)
KGHM INTERNATIONAL LTD.
309
1 205
137
534
172
671
Sierra Gorda S.C.M.
972
3 790
-
-
972
3 790
Razem
1 652
6 443

Odpisy ujęto w następujących pozycjach:

Koszt własny sprzedanych produktów, towarów i materiałów
2 386
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
66
Odpisy z tytułu utraty wartości udziałów we wspólnym przedsięwzięciu
671
Odpis ujęty w ramach udziału w stracie wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności
4 399
Podatek dochodowy od rozpoznanych odpisów aktualizujących
(1 079)
Łączne odpisy aktualizujące netto
6 443
   

Przeprowadzona analiza wrażliwości wartości godziwej pokazuje, że kluczowymi założeniami przyjętymi do testu na utratę wartości są przyjęte ścieżki cenowe oraz stopa dyskonta. Założenia dotyczące ścieżek cenowych, jak i stopy dyskonta zostały przyjęte z uwzględnieniem profesjonalnej oceny Zarządu Jednostki Dominującej co do kształtowania się tych wielkości w przyszłości, co zostało odzwierciedlone w kalkulacji wartości odzyskiwalnej. Dla potrzeb monitorowania ryzyka utraty wartości testowanych aktywów w kolejnych okresach sprawozdawczych stwierdzono, że przyjęcie stóp dyskonta na poziomie wyższym średnio o 1 punkt procentowy skutkowałoby kwotą odpisu z tytułu utraty wartości: dla OWSP Sierra Gorda na poziomie 5 895 mln PLN, dla pozostałych OWSP na poziomie 2 723 mln PLN, natomiast przyjęcie ścieżek cenowych na poziomie niższym średnio o 1% skutkowałoby kwotą odpisu z tytułu utraty wartości: dla OWSP Sierra Gorda na poziomie 5 897 mln PLN, dla pozostałych OWSP na poziomie 2 220 mln PLN.