2. Segmenty działalności i informacja na temat przychodów

Nota 2.1 Informacje dotyczące segmentów działalności

Identyfikowane w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. segmenty operacyjne wynikają ze struktury Grupy, sposobu zarządzania Grupą oraz poszczególnymi jednostkami wchodzącymi w skład Grupy oraz regularnego raportowania do Zarządu Jednostki Dominującej.

W celu dopasowania struktury segmentów do zmian w strukturze Grupy Kapitałowej w trakcie roku obrotowego, a w związku z tym zmian w sposobie zarządzania tą strukturą, w porównaniu do roku ubiegłego zaktualizowano podział na segmenty operacyjne. Zaktualizowano również prezentację segmentów operacyjnych za rok ubiegły. Zmiany te nie wpływają w sposób istotny na przekazywane informacje o funkcjonowaniu i wynikach poszczególnych segmentów.

W związku z połączeniem spółki KGHM INTERNATIONAL LTD. ze spółką 0929260 B.C U.L.C. projekt Ajax realizowany przez spółkę KGHM AJAX MINING INC. – jednostkę zależną spółki 0929260 B.C. U.L.C., znajduje się obecnie w segmencie KGHM INTERNATIONAL LTD. Ponadto z uwagi na podjęcie decyzji o zaprzestaniu realizacji projektu Weisswasser przez KGHM Kupfer AG, nie było zasadne dalsze prezentowanie segmentu „Rozwój bazy zasobowej”. Dodatkowo, z uwagi na nieistotność segmentu „Wsparcie ciągu technologicznego” z punktu widzenia kryteriów agregacji zgodnie z MSSF 8, segment ten został połączony z segmentem „Pozostałe segmenty”.

W ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. identyfikuje się obecnie następujące segmenty sprawozdawcze, które powstały na podstawie agregacji segmentów operacyjnych, z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w MSSF 8:

Segment sprawozdawczy

Segmenty operacyjne zagregowane w danym segmencie sprawozdawczym

Przesłanki podobieństwa charakterystyki ekonomicznej segmentów uwzględnione przy dokonywaniu agregacji 

KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A.

Nie dotyczy (segment operacyjny jest tożsamy ze sprawozdawczym)

KGHM INTERNATIONAL LTD.

Spółki Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD., gdzie segmentami operacyjnymi są następujące kopalnie, złoża lub obszary wydobywcze: Zagłębie Sudbury, Robinson, Carlota, Franke, Ajax.

Segmenty operacyjne funkcjonujące
w strukturach Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. zlokalizowane są
w Ameryce Północnej i Południowej. Zarząd analizuje wyniki działalności dla następujących segmentów operacyjnych: Zagłębie Sudbury, Robinson, Carlota, Franke, Ajax oraz pozostałych. Dodatkowo otrzymuje i dokonuje analizy raportów sprawozdawczych dla całej Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. Przedmiotem działalności segmentów operacyjnych jest działalność poszukiwawcza i eksploracyjna złóż miedzi, molibdenu, srebra, złota, niklu.

Segmenty operacyjne zostały zagregowane na podstawie podobieństwa długoterminowych marż realizowanych przez poszczególne segmenty, podobnych produktów, procesu i metod produkcji.

Sierra Gorda S.C.M.

Projekt Sierra Gorda (wspólne przedsięwzięcie)

Nie dotyczy (segment operacyjny jest tożsamy ze sprawozdawczym)

Pozostałe segmenty

W ramach tej pozycji uwzględniono pozostałe spółki Grupy Kapitałowej (każda spółka stanowi oddzielny segment operacyjny).

Agregacji dokonano z uwagi na to, że nie zostały spełnione kryteria wymagające wydzielenia z tej grupy odrębnego dodatkowego segmentu sprawozdawczego.

Informacje na temat przedmiotu działalności poszczególnych spółek wchodzących w skład wyżej wymienionych segmentów operacyjnych zostały przedstawione w Załączniku nr 3 do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015.

Do żadnego z wyżej wymienionych segmentów nie zostały zaklasyfikowane spółki:

  • Fermat 1 S. á r. l., Fermat 2 S. á r. l. oraz Fermat 3 S. á r. l., które funkcjonują w ramach struktury holdingowej utworzonej w celu nabycia KGHM INTERNATIONAL LTD.,
  • Future 1 Sp. z o.o., Future 2 Sp. z o.o., Future 3 Sp. z o.o., Future 4 Sp. z o.o., Future 5 Sp. z o.o., Future 6 Sp. z o.o., Future 7 Sp. z o.o., które funkcjonują w ramach struktury związanej z utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej.

 

Spółki te nie prowadzą działalności operacyjnej mającej wpływ na wyniki osiągane przez poszczególne segmenty, w związku z czym ich uwzględnienie mogłoby zaburzać dane prezentowane w ramach tej części skonsolidowanego sprawozdania finansowego, z uwagi na istotne wartości rozrachunków wewnętrznych z pozostałymi podmiotami Grupy Kapitałowej.

Segmenty KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz Sierra Gorda S.C.M. posiadają oddzielny Zarząd, który raportuje wyniki prowadzonej działalności bezpośrednio do Prezesa Zarządu Jednostki Dominującej.

W skład segmentu KGHM Polska Miedź S.A. wchodzi tylko Jednostka Dominująca, a w skład segmentu Sierra Gorda S.C.M. wchodzi tylko projekt Sierra Gorda (wspólne przedsięwzięcie). Poniżej przedstawiono pozostałe spółki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w podziale na segmenty: KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz Pozostałe segmenty.

SEGMENT KGHM INTERNATIONAL LTD.
Lokalizacja
Nazwa Spółki
Stany Zjednoczone
Carlota Copper Company
Carlota Holdings Company
DMC Mining Services Corporation
FNX Mining Company USA Inc.
Robinson Holdings (USA) Ltd.
Robinson Nevada Mining Company
Wendover Bulk Transhipment Company
Chile
Aguas de la Sierra Limitada
Minera Carrizalillo Limitada
Minera y Exploraciones KGHM International SpA
Quadra FNX Holdings Chile Limitada
Sociedad Contractual Minera Franke
Kanada
KGHM INTERNATIONAL LTD.
0899196 B.C. Ltd.
Centenario Holdings Ltd.
DMC Mining Services Ltd.
FNX Mining Company Inc.
Franke Holdings Ltd.
KGHM AJAX MINING INC.
KGHMI Holdings Ltd.
Quadra FNX Chile Ltd.
Quadra FNX Holdings Partnership
Quadra FNX SG Ltd.
Sugarloaf Ranches Ltd.
Grenlandia
Malmbjerg Molybdenum A/S
Meksyk
Raise Boring Mining Services S.A. de C.V.
Barbados
Quadra FNX FFI Ltd.
   
POZOSTAŁE SEGMENTY
Rodzaj działalności
Nazwa Spółki
Wsparcie głównego ciągu technologicznego
BIPROMET S.A.
CBJ sp. z o.o.
Energetyka sp. z o.o.
INOVA Spółka z o.o.
KGHM CUPRUM  sp. z o.o. – CBR
KGHM ZANAM S.A.
Metraco S.A.
PeBeKa S.A.
POL-MIEDŹ TRANS  Sp. z o.o.
WPEC w Legnicy S.A.
Działalność uzdrowiskowa, usługi hotelarskie
Interferie Medical SPA Sp. z o.o.
INTERFERIE S.A.
Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.
Uzdrowisko Świeradów - Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU
Fundusze inwestycyjne, działaność finansowa
Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o.
Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. S.K.A.
KGHM TFI S.A.
KGHM I FIZAN
KGHM III FIZAN
KGHM IV FIZAN
KGHM V FIZAN
Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o.
Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o. S.K.A. w likwidacji
Pozostała działalność
CENTROZŁOM WROCŁAW S.A.
CUPRUM Development sp. z o.o.
CUPRUM Nieruchomości sp. z o.o.
KGHM (SHANGHAI) COPPER TRADING CO., LTD.
KGHM Kupfer AG
PB Katowice S.A. w likwidacji
MERCUS Logistyka sp. z o.o.
MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA S.A.
NITROERG S.A.
NITROERG SERWIS Sp. z o.o.
PeBeKa Canada Inc.
PHU "Lubinpex" Sp. z o.o.
PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.
PMT Linie Kolejowe 2 Sp. z o.o.
Staropolanka Sp. z o.o.
WFP Hefra SA
WMN "ŁABĘDY" S.A.
Zagłębie Lubin S.A.
   

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi działalność w skali międzynarodowej. Poniżej zostało przedstawione zróżnicowanie geograficzne prowadzonej działalności w podziale na segmenty sprawozdawcze biorąc pod uwagę siedziby spółek prowadzących działalność produkcyjną lub usługową, które wchodzą w skład segmentu.

Zasadniczy wpływ na strukturę aktywów i generowanie przychodów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ma Jednostka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD. (grupa kapitałowa niższego szczebla). Działalność KGHM Polska Miedź S.A. skoncentrowana jest na przemyśle wydobywczym w Polsce, natomiast działalność Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. skoncentrowana jest na przemyśle wydobywczym zlokalizowanym w krajach Ameryki Północnej i Południowej. Profil działalności większości pozostałych spółek zależnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. odbiega od głównego profilu działalności Jednostki Dominującej.

Zarząd Jednostki Dominującej monitoruje wyniki operacyjne oddzielnie dla poszczególnych segmentów w celu podejmowania decyzji o alokowaniu zasobów Grupy Kapitałowej oraz oceny osiąganych wyników finansowych.

Dane finansowe przygotowywane dla celów sprawozdawczości zarządczej oparte są na tych samych zasadach rachunkowości, jakie stosuje się przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy, przy czym dane finansowe poszczególnych segmentów sprawozdawczych stanowią wartości pochodzące z odpowiednich sprawozdań finansowych przed uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych na poziomie Grupy KGHM Polska Miedz S.A. tj.:  

  • Segment KGHM Polska Miedz S.A.  - stanowi dane z jednostkowego sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej sporządzonego wg MSSF. W jednostkowym sprawozdaniu finansowym udziały w spółkach zależnych (w tym udziały w KGHM INTERNATIONAL LTD.) ujmowane są według kosztu. 
  • Segment KGHM INTERNATIONAL LTD. – stanowią dane skonsolidowane Grupy KGHM INTERNATIONAL  LTD. sporządzone wg MSSF z uwzględnieniem korekt z wycen do wartości godziwej z rozliczenia przejęcia tej Grupy przez KGHM Polska Miedz S.A. w 2012 r. W tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zaangażowanie w Sierra Gorda S.C.M. ujęte jest metodą praw własności,
  • Segment Sierra Gorda S.C.M – stanowi 55% udziału w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach tego przedsięwzięcia z jednostkowego sprawozdania finansowego Sierra Gorda S.C.M. po uwzględnieniu korekt z wycen do wartości godziwej dotyczących aktywów i zobowiązań tego  przedsięwzięcia ustalonych w ramach rozliczenia przejęcia Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. w roku 2012. 
  • Pozostałe segmenty – stanowią dane zagregowane poszczególnych spółek zależnych przed dokonywaniem wyłączeń transakcji i sald pomiędzy nimi.

Miarą wyników segmentów analizowaną przez Zarząd Jednostki Dominującej jest Skorygowana EBITDA oraz wynik finansowy netto.

Grupa definiuje skorygowaną EBITDA jako zysk/stratę netto za okres ustalone zgodnie z MSSF, z wyłączeniem podatku dochodowego (bieżącego i odroczonego), kosztów finansowych, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, straty z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności, odpisów z tytułu utraty wartości udziałów we wspólnym przedsięwzięciu, amortyzacji, odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych zaliczonych do kosztów działalności podstawowej. Skorygowana EBITDA nie stanowi miernika wyniku zdefiniowanego przez MSSF. Skorygowana EBITDA nie stanowi miernika zestandaryzowanego i sposób wyliczenia skorygowanej EBITDA może różnić się pomiędzy podmiotami, a w związku z tym prezentacja i kalkulacja skorygowanej EBITDA stosowana przez Grupę może nie być porównywalna do stosowanych przez inne podmioty na rynku. 

Aktywa niealokowane do segmentów obejmują środki pieniężne oraz należności od odbiorców. Zobowiązania niealokowane do segmentów obejmują zobowiązania wobec dostawców oraz zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego.

Nota 2.2 Wyniki finansowe segmentów sprawozdawczych

2015
Pozycje uzgadniające do danych skonsolidowanych
KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM INTERNATIONAL LTD.
Sierra Gorda  S.C.M.*
Pozostałe segmenty
Eliminacja danych segmentu Sierra Gorda S.C.M
Korekty konsolidacyjne
Skonsolidowane  sprawozdanie  finansowe
Przychody ze sprzedaży
15 939
2 577
608
6 594
(608)
(5 102)
20 008
Przychody ze sprzedaży do innych segmentów
262
-
38
4 863
(38)
(5 125)
-
Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych
15 677
2 577
570
1 731
(570)
23
20 008
Wynik segmentu
(2 788)
(7 731)
(4 455)
(49)
4 455
5 559
(5 009)
Informacje dodatkowe dotyczące istotnych pozycji kosztów/przychodów segmentu
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym
(875)
(850)
(369)
(228)
369
10
(1 943)
Odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych
(5 272)
(2 562)
(4 399)
(88)
4 399
4 952
(2 970)
w tym: Odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w spółki zależne
(4 928)
-
-
(23)
-
4 951
-
Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności
-
(4 455)
-
-
-
(2)
(4 457)
Odpis z tytułu utraty wartości udziałów we wspólnym przedsięwzięciu
-
(671)
-
-
-
-
(671)
Podatek odroczony dotyczący odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych
52
479
609
18
(609)
-
549
2015
Aktywa, w tym:
33 120
14 071
12 568
5 327
(12 568)
(15 754)
36 764
Aktywa segmentu
33 120
14 071
12 568
5 327
(12 568)
(15 754)
36 764
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności
-
534
-
-
-
28
562
Aktywa niealokowane do segmentów
1
Zobowiązania, w tym:
12 841
14 937
11 253
1 825
(11 253)
(13 253)
16 350
Zobowiązania segmentu
12 841
14 937
11 253
1 825
(11 253)
(13 253)
16 350
Zobowiązania niealokowane do segmentów
134
Inne informacje
2015
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne
2 481
1 101
1 119
327
(1 119)
30
3 939
Dane produkcyjne i kosztowe
2015
Miedź płatna (tys. t)
574,3
97,6
25,2
Srebro (t)
1 283,2
1,6
7,7
TPM (tys. troz)
86,9
95,3
12,8
Koszt gotówkowy produkcji miedzi w koncentracie C1 (USD/funt)**
1,47
1,87
2,58
Skorygowana EBITDA
4 163
369
(101)
279
-
-
4 710

* 55% udziału Grupy Kapitałowej w przychodach, kosztach, aktywach, zobowiązaniach Sierra Gorda S.C.M. dla danych dotyczących wyniku i wydatków oraz danych bilansowych. Dane, za wyjątkiem wydatków na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, dotyczą okresu od rozpoczęcia produkcji komercyjnej, tj. od lipca 2015 r.

** Jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych.

Eliminacje konsolidacyjne wynikają z korekt konsolidacyjnych, danych finansowych spółek nieprzypisanych do żadnego segmentu oraz danych finansowych wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M., które jest konsolidowane metodą praw własności, w związku z czym aktywa, zobowiązania i wyniki wspólnego przedsięwzięcia nie są uwzględniane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i w sprawozdaniu z wyniku Grupy Kapitałowej, za wyjątkiem pozycji „Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności” oraz „Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia”.

Uzgodnienie EBITDA skorygowana

2015
KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM INTERNATIONAL LTD.
Sierra Gorda S.C.M.
Pozostałe segmenty
Strata netto
(2 788)
(7 731)
(4 455)
(49)
[‐]  Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności
-
(4 455)
-
-
[‐]  Odpis z tytułu utraty wartości udziałów we wspólnym przedsięwzięciu
-
(671)
-
-
[‐]  Podatek dochodowy bieżący i odroczony
(850)
662
792
(17)
[‐]  Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym
(875)
(850)
(369)
(228)
[‐]  Koszty finansowe
(158)
(629)
(354)
(12)
[‐]  Pozostałe przychody i koszty operacyjne
(5 064)
254
(38)
(73)
[=] EBITDA
4 159
(2 042)
(4 486)
281
[‐]  Odpisy/odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej
(4)
(2 411)
(4 385)
2
Skorygowana EBITDA
4 163
369
(101)
279
2015
Zysk/(strata) netto ze sprzedaży
3 284
(2 892)
(4 855)
53
[‐]  Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym
(875)
(850)
(369)
(228)
[=] EBITDA
4 159
(2 042)
(4 486)
281
[‐]  Odpisy/odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej
(4)
(2 411)
(4 385)
2
[=] Skorygowana EBITDA
4 163
369
(101)
279

Wyniki finansowe segmentów sprawozdawczych za okres porównywalny

2014
Pozycje uzgadniające do danych skonsolidowanych
KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM INTERNATIONAL LTD.
Sierra Gorda S.C.M.*
Pozostałe segmenty
Eliminacja danych segmentu Sierra Gorda S.C.M
Korekty konsolidacyjne
Skonsolidowane  sprawozdanie  finansowe
Przychody ze sprzedaży
16 633
2 280
-
6 867
-
(5 288)
20 492
Przychody ze sprzedaży do innych segmentów
264
-
-
5 011
(5 275)
-
Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych
16 369
2 280
-
1 856
(13)
20 492
Wynik segmentu
2 414
(283)
-
26
294
2 451
Informacje dodatkowe dotyczące istotnych pozycji kosztów/przychodów segmentu
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym
(818)
(596)
-
(230)
9
(1 635)
Odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych
(33)
(36)
-
(3)
(9)
(81)
Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności
-
(251)
-
-
(16)
(267)
Podatek odroczony dotyczący odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych
-
13
-
-
-
-
13
2014
Aktywa, w tym:
32 312
18 666
14 285
5 166
(14 285)
(15 770)
40 374
Aktywa segmentu
32 312
18 666
14 285
5 166
(14 285)
(15 770)
40 374
Inwestycje wyceniane metodą praw własności
-
4 333
-
-
-
30
4 363
Aktywa niealokowane do segmentów
1
Zobowiązania, w tym:
8 035
13 745
9 655
1 717
(9 655)
(8 653)
14 844
Zobowiązania segmentu
8 035
13 745
9 655
1 717
(9 655)
(8 653)
14 844
Zobowiązania niealokowane do segmentów
87
Inne informacje
2014
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne
2 203
924
2 745
275
(2 745)
32
3 434
Dane produkcyjne i kosztowe
2014
Miedź płatna (tys. t)
576,9
86,0
Srebro (t)
1 256,0
1,9
TPM (tys. troz)
82,8
70,1
Koszt gotówkowy produkcji miedzi w koncentracie C1 (USD/funt)**
1,82
2,26
Skorygowana EBITDA
4 331
415
-
144
-
-
4 890

Uzgodnienie EBITDA skorygowana

2014
KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM INTERNATIONAL LTD.
Sierra Gorda S.C.M.
Pozostałe segmenty
Zysk/(strata) netto
2 414
(283)
-
26
[‐]  Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności
-
(251)
-
-
[‐]  Podatek dochodowy bieżący i odroczony
(948)
364
-
(31)
[‐]  Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym
(818)
(596)
-
(230)
[‐]  Koszty finansowe
(183)
(476)
-
(12)
[‐]  Pozostałe przychody i ]koszty operacyjne
32
297
-
153
[=] EBITDA
4 331
379
-
146
[‐]  Odpisy/odwrócenie odpisów z ]tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej
-
(36)
-
2
Skorygowana EBITDA
4 331
415
-
144
2014
Zysk/(strata) netto ze sprzedaży
3 513
(217)
-
(84)
[‐]  Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym
(818)
(596)
-
(230)
[=] EBITDA
4 331
379
-
146
[‐]  Odpisy/odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej
-
(36)
-
2
[=] Skorygowana EBITDA
4 331
415
-
144

Nota 2.3 Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej od klientów zewnętrznych – podział według asortymentu

Zasady rachunkowości

Grupa generuje przychody głównie ze sprzedaży: miedzi, srebra i złota. Pozostałe mniejsze strumienie przychodów pochodzą ze sprzedaży usług oraz pozostałych produktów, towarów i materiałów. Przychody ze sprzedaży ujmuje się w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług.

W przypadku transakcji sprzedaży metali, w tym głównie produktów miedzianych i srebra, dla których cena zostanie ustalona po dniu ujęcia sprzedaży w księgach rachunkowych, przychody ujmuje się w wartości ustalonej na bazie cen terminowych z daty rozpoznania sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży miedzi korygowane są o wynik z rozliczenia instrumentów pochodnych zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne z przyszłych prognozowanych transakcji sprzedaży (zasady rachunkowości przedstawione w Nocie 7.2).

Grupa rozpoznaje przychody ze sprzedaży metali, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności zostały przekazane nabywcy, kwotę przychodów i kosztów można wycenić wiarygodnie, oraz ściągalność należności jest prawdopodobna. Przekazanie ryzyk i korzyści w przypadku sprzedaży metali następuje najczęściej wg jednej z następujących formuł: z chwilą umieszczenia towaru na pokładzie wskazanego przez sprzedającego statku (w przypadku transportu morskiego) [CIF, CFR], postawienia w uzgodnionym miejscu towaru do dyspozycji kupującego (w przypadku transportu lądowego) [DAP], lub załadowania na środek transportu podstawiony przez kupującego [FCA].

2015
Pozycje uzgadniające do danych skonsolidowanych
KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM INTERNATIONAL LTD.
Sierra Gorda S.C.M.*
Pozostałe segmenty
Eliminacja danych segmentu Sierra Gorda S.C.M.
Korekty konsolidacyjne
Dane skonsolidowane
Miedź
12 498
1 904
500
1
(500)
419
14 822
Srebro
2 394
19
15
-
(15)
15
2 428
Złoto
373
247
60
-
(60)
60
680
Usługi
86
467
-
509
-
(58)
1 004
Pozostałe
588
213
101
6 084
(101)
(5 538)
1 347
Premie**
-
(273)
(68)
-
68
-
(273)
RAZEM
15 939
2 577
608
6 594
(608)
(5 102)
20 008
2014
Pozycje uzgadniające do danych skonsolidowanych
KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM INTERNATIONAL LTD.
Sierra Gorda S.C.M.*
Pozostałe segmenty
Eliminacja danych segmentu Sierra Gorda S.C.M.
Korekty konsolidacyjne
Dane skonsolidowane
Miedź
13 217
1 694
-
9
-
(84)
14 836
Srebro
2 471
-
-
-
-
-
2 471
Złoto
327
86
-
-
-
-
413
Usługi
83
390
-
516
-
(56)
933
Pozostałe
535
311
-
6 342
-
(5 148)
2 040
Premie**
-
(201)
-
-
-
-
(201)
RAZEM
16 633
2 280
-
6 867
-
(5 288)
20 492

* 55% udziału Grupy Kapitałowej w przychodach Sierra Gorda S.C.M.

** Premie przerobowe fazy hutniczej

Nota 2.4 Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej (od klientów zewnętrznych) – podział geograficzny według lokalizacji finalnych odbiorców

2015
2014
Europa
Polska
4 912
4 797
Niemcy
2 885
3 570
Wielka Brytania
1 444
1 639
Czechy
1 347
1 422
Włochy
726
712
Węgry
656
596
Francja
619
712
Szwajcaria
481
455
Austria
271
253
Belgia
138
183
Słowacja
101
107
Rumunia
92
142
Inne kraje (sprzedaż rozdrobniona)
326
359
Ameryka Północna i Południowa
Stany Zjednoczone Ameryki
1 721
587
Kanada
691
784
Inne kraje (sprzedaż rozdrobniona)
83
5
Australia
Australia
115
414
Azja
Chiny
2 847
2 916
Turcja
181
498
Korea Południowa
137
21
Inne kraje (sprzedaż rozdrobniona)
232
309
Afryka
3
11
RAZEM
20 008
20 492

Nota 2.5 Główni klienci

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz w okresie porównywalnym z żadnym odbiorcą nie zrealizowano przychodów przekraczających 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej.

Nota 2.6 Aktywa trwałe – podział geograficzny

 
Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i nieruchomości inwestycyjne
 
2015
2014
Polska
16 154
14 587
Kanada
3 210
3 420
Stany Zjednoczone Ameryki
557
1 302
Chile
437
528
Inne kraje
-
763
RAZEM
20 358
20 600
     

W saldzie aktywów trwałych zostały ujęte ponadto: wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności, pochodne instrumenty finansowe, inne instrumenty wyceniane do wartości godziwej, pozostałe aktywa finansowe i niefinansowe oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Nota 2.7 Omówienie wyników segmentów

Segment KGHM Polska Miedź S.A.

Skorygowany wskaźnik EBITDA segmentu KGHM Polska Miedź S.A. w 2015 r. wyniósł 4 163 mln PLN, co oznacza zmniejszenie w relacji do roku poprzedniego o 168 mln PLN, tj. 4%.

Pogorszenie wyniku operacyjnego wynika przede wszystkim z niekorzystnych warunków makroekonomicznych: niższych notowań miedzi (-20%) oraz srebra (-18%), które zostały jedynie częściowo zrekompensowane przez korzystniejszy dla Jednostki Dominującej kurs walutowy USD/PLN (+20%). W efekcie przychody ze sprzedaży były o 694 mln PLN niższe niż w 2014 r.

Z drugiej strony te same czynniki skutkowały niższym kosztem zużycia wsadów obcych o 336 mln PLN  oraz podatkiem od wydobycia niektórych kopalin (spadek o 143 mln PLN), co w efekcie spowodowało zmniejszenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej o 464 mln PLN.

Na wynik finansowy Jednostki Dominującej 2015 r. poza sytuacją makroekonomiczną decydujący wpływ miały odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych (5 272) mln PLN, dotyczące głównie udziałów w jednostkach zależnych (4 928) mln PLN oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (262) mln PLN.  W efekcie wynik finansowy netto segmentu wyniósł (2 788) mln PLN, co oznacza spadek w relacji do 2014 r. o 5 202 mln PLN.

Wyniki produkcyjne i finansowe  KGHM Polska Miedź S.A. zostały szerzej zaprezentowane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy w 2015 r. w rozdziale 7.4.

Segment KGHM INTERNATIONAL LTD.

Skorygowany wskaźnik EBITDA segmentu KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2015 r. wyniósł 369 mln PLN, a tym samym uległ zmniejszeniu o 46 mln PLN w relacji do roku ubiegłego.

Wpływ na wyniki operacyjne segmentu miało obniżenie notowań metali, które po przeliczeniu sprawozdań KGHM INTERNATIONAL LTD. z waluty funkcjonalnej (USD) na walutę prezentacji (PLN) częściowo zostało zrekompensowane przez wzrost wolumenów sprzedaży oraz korzystny kurs walutowy USD/PLN .

Na wynik finansowy segmentu w 2015 r. (7 731) mln PLN główny wpływ miało uwzględnienie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, straty z wyceny oraz odpisu z tytułu utraty wartości przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M. wycenianego metodą praw własności, w łącznej kwocie (7 688) mln PLN przed podatkiem oraz netto (7 209) mln PLN.

Wyniki produkcyjne i finansowe Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. zostały szerzej zaprezentowane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy w 2015 r. w rozdziale 7.4.

Segment Sierra Gorda S.C.M.

Skorygowana EBITDA segmentu Sierra Gorda  wyniosła (101) mln PLN i dotyczy drugiego półrocza 2015 r. tj. okresu od rozpoczęcia produkcji na poziomie komercyjnym.

Negatywna wartość wskaźnika jest skutkiem niskich notowań metali, w tym molibdenu, którego ceny uległy obniżeniu w większym stopniu niż miedzi. Pomimo spadku notowań w ostatnim kwartale 2015 r. zanotowano wzrost przychodów ze sprzedaży w relacji do poziomu przychodów osiągniętych w trzecim kwartale. Poprawa była efektem większego wolumenu sprzedaży koncentratu miedzi i molibdenu.

W 2015 r. kopalnia nadal znajdowała się w trakcie rozruchu, co miało istotny wpływ na poziom wskaźników technologicznych produkcji, a tym samym również na poziom kosztów.

Segment zanotował stratę netto, której wartość po uwzględnieniu posiadanych przez Grupę udziałów w spółce Sierra Gorda S.C.M. (55%) wyniosła (4 455) mln PLN. Głównym czynnikiem wpływającym na poziom wyniku netto, oprócz przesłanek wymienionych powyżej, stanowił dokonany odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych. Proporcjonalnie do posiadanego udziału w spółce, odpis wyniósł odpowiednio (4 399) mln PLN przed podatkiem oraz netto (3 790) mln PLN. Wyniki finansowe segmentu uwzględniają korekty z tytułu ostatecznego rozliczenia ceny nabycia Quadra FNX LTD.

Wyniki produkcyjne i finansowe Sierra Gorda S.C.M. zostały szerzej zaprezentowane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy w 2015 r. w rozdziale 7.4.