12. Inne noty

Nota 12.1 Transakcje z podmiotami powiązanymi

Zasady rachunkowości oraz ważne oszacowania i założenia zaprezentowane w Nocie 10 mają zastosowanie do transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi.

Transakcje Grupy z jednostkami powiązanymi obejmują transakcje z:

 • wspólnym przedsięwzięciem Sierra Gorrda,
 • jednostkami, nad którymi Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub wywiera na nie znaczący wpływ,
 • zarządem oraz organem nadzorującym (wynagrodzenia) – Nota 12.11.

Przychody operacyjne od jednostek powiązanych

XLS
 
2015
2014
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
17
50
Przychody odsetkowe od pożyczki dla wspólnego przedsięwzięcia
466
282
Przychody z innych transakcji
104
17
 
587
349

Zakup od jednostek powiązanych

XLS
 
2015
2014
Zakup usług, towarów i materiałów
85
17
Inne transakcje zakupu
2
2
 
87
19

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności od podmiotów powiązanych

XLS
 
2015
2014
Od  wspólnego przedsięwzięcia  Sierra Gorda S.C.M. (pożyczki)
7 504
6 231
Od  wspólnego przedsięwzięcia  Sierra Gorda S.C.M. (pozostałe)
312
7
Od pozostałych podmiotów powiązanych
2
2
 
7 818
6 240

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

 
2015
2014
Wobec współnych przedsięwzięć
75
-
Wobec pozostałych podmiotów powiązanych
1
2

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano indywidualnych transakcji przeprowadzonych między Grupą Kapitałową a rządem oraz jednostkami, nad którymi ten rząd sprawuje kontrolę, współkontrolę lub wywiera na nie znaczący wpływ, które byłyby znaczące ze względu na nietypowy zakres i kwotę.

Pozostałe transakcje zawarte przez Grupę Kapitałową z rządem oraz jednostkami, nad którymi ten rząd sprawuje kontrolę lub współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ, które były znaczące zbiorowo, wchodziły w zakres normalnych, codziennych operacji gospodarczych, przeprowadzonych na zasadach rynkowych. Transakcje te dotyczyły:

 • zakupu materiałów i usług na potrzeby bieżącej działalności operacyjnej (paliwa, energia, usługi transportowe). Obroty z tytułu tych transakcji w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wyniosły 645 mln PLN (od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 749 mln PLN), nierozliczone salda zobowiązań z tytułu tych transakcji na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 241 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2014 r. 241 mln PLN),
 • sprzedaży do Spółek Skarbu Państwa. Obroty z tej sprzedaży w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wyniosły 119 mln PLN (od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 82 mln PLN), nierozliczone salda należności z tytułu tych transakcji na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 8 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2014 r. 7 mln PLN),
 • otrzymanych dywidend od Spółek Skarbu Państwa w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015r. w wartości 27 mln PLN (od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 35 mln PLN).

Nota 12.2 Dywidendy wypłacone

Zgodnie z Uchwałą Nr 5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału zysku Jednostki Dominującej za rok obrotowy 2014, na dywidendę dla akcjonariuszy z zysku za rok obrotowy 2014 przeznaczono kwotę 800 mln PLN, co stanowi 4 PLN na jedną akcję.

Dzień dywidendy ustalono na 27 maja 2015 r., a wypłatę dywidendy w dwóch ratach: 18 czerwca 2015 r.
kwota 2,00 PLN na akcję i 19 października 2015 r. kwota 2,00 PLN na akcję.

Wszystkie akcje Jednostki Dominującej są akcjami zwykłymi.

Zgodnie z Uchwałą Nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie podziału zysku Jednostki Dominującej za rok obrotowy 2013, na dywidendę dla akcjonariuszy z zysku za rok obrotowy 2013 przeznaczono kwotę 1 000 mln zł, co stanowi 5 zł na jedną akcję.

Nota 12.3 Pozostałe aktywa

XLSX

Zasady rachunkowości

Należności niestanowiące aktywów finansowych ujmuje się początkowo w wartości nominalnej i wycenia na dzień kończący okres sprawozdawczy w kwocie wymaganej zapłaty.

Zasady rachunkowości dotyczące aktywów finansowych zostały opisane w Nocie 7.

 
2015
2014
Rozliczenia międzyokresowe czynne
73
177
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – krótkoterminowe
84
57
Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytułu umów długoterminowych o budowę
38
52
Inne
285
199
Pozostałe aktywa
480
485

Nota 12.4 Pozostałe zobowiązania

XLSX

Zasady rachunkowości

Pozostałe zobowiązania finansowe ujmuje się początkowo w wartości godziwej pomniejszonej o koszty transakcyjne i wycenia się na dzień kończący okres sprawozdawczy w wartości zamortyzowanego kosztu.

 
2015
2014
Zobowiązania z tytułu umowy na dostawę metali  do Franco Nevada (a)
670
731
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
180
175
Inne
115
113
Pozostałe zobowiązania - długoterminowe
965
1 019
Fundusze specjalne
269
255
Rezerwa na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych oraz koszty likwidacji środków trwałych - część krótkoterminowa
35
58
Rezerwa na sprawy w toku i postępowaniu sądowym oraz pozostałe rezerwy
77
56
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
129
35
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów
319
285
Inne zobowiązania finansowe
103
122
Inne
132
166
Pozostałe zobowiązania - krótkoterminowe
1 064
977
     

(a) zobowiązanie to jest ujęte w wartości godziwej odpowiadającej obowiązkowi wykonania przyszłych świadczeń wynikających z umowy, które rozliczane będzie  w przyszłości zgodnie z wielkością wykonanego świadczenia

Nota 12.5 Aktywa, zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

XLS

Wartości pozycji aktywów, zobowiązań warunkowych oraz innych zobowiązań nieujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej ustalone zostały na podstawie szacunków.

 
2015
2014
Aktywa warunkowe
635
474
otrzymane gwarancje
310
223
należności wekslowe
168
109
pozostałe tytuły
157
142
Zobowiązania warunkowe
1 780
1 720
zlecenia udzielenia gwarancji i poręczeń, w tym:
1 281
1 429
 
akredytywa udzielona jako zabezpieczenie należytego wykonania długoterminowego kontraktu na dostawę energii elektrycznej dla wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M
536
482
 
gwarancje ustanowione jako dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania umów leasingu zawartych przez wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda S.C.M.
319
341
 
gwarancja zabezpieczająca należyte wykonanie przyszłych zobowiązań środowiskowych Jednostki Dominującej związanych z obowiązkiem rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji obiektu „Żelazny Most”
64
320
 
akredytywa zabezpieczająca należyte wykonanie przez KGHM INTERNATIONAL LTD. przyszłych zobowiązań środowiskowych związanych z rekultywacją terenu po zakończeniu eksploatacji kopalni Robinson, Podolsky oraz projektu Victoria
324
272
zobowiązanie wekslowe zabezpieczające należyte wykonanie przyszłych zobowiązań środowiskowych Spółki związanych z obowiązkiem rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji obiektu „Żelazny Most”
256
-
zobowiązania z tytułu umów wdrożeniowych i racjonalizatorskich
91
154
pozostałe tytuły
152
137
Inne zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
172
244
Zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego w związku z rozbudową zbiornika odpadów produkcyjnych
118
120
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego
54
124

Nota 12.6 Umowne zobowiązania inwestycyjne związane z aktywami rzeczowymi i niematerialnymi

XLS

Umowne zobowiązania inwestycyjne zaciągnięte w okresie sprawozdawczym, ale nieujęte jeszcze w sprawozdaniu z sytuacji finansowej miały następującą wartość (stan na 31 grudnia danego roku):

2015
2014
Umowne zobowiązania z tytułu nabycia:
 
rzeczowych aktywów trwałych
2 111
2 855
wartości niematerialnych
29
34
Umowne zobowiązania inwestycyjne, razem:
2 140
2 889

Udział Grupy Kapitałowej w umownych zobowiązaniach inwestycyjnych wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności (projekt Sierra Gorda) został przedstawiony w Nocie 6.1 [Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności].

Nota 12.7 Prawo wieczystego użytkowania gruntów

XLS

Jednostka Dominująca oraz polskie jednostki zależne Grupy Kapitałowej otrzymały prawa wieczystego użytkowania gruntów w większości nieodpłatnie z mocy obowiązujących przepisów prawnych. Grunty będące przedmiotem prawa wieczystego użytkowania stanowią tereny przemysłowe związane z podstawową działalnością produkcyjną, w tym również tereny stref ochronnych, na których przekroczone zostały standardy jakości środowiska na skutek prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z charakterem użytkowania powyższych gruntów Grupa Kapitałowa nie dysponuje wartościami godziwymi praw wieczystego użytkowania.

W tabeli poniżej umieszczono informację na temat przyszłych opłat z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów.

 
2015
2014
Poniżej jednego roku
14
13
Od jednego roku do pięciu lat
57
55
Powyżej pięciu lat
732
703
Łączna wartość przyszłych warunkowych opłat z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów
803
771

Zobowiązania Grupy Kapitałowej z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zostały oszacowane na podstawie rocznych stawek opłat wynikających z ostatnich decyzji administracyjnych oraz okresu użytkowania gruntów objętych tym prawem.

Nota 12.8 Struktura zatrudnienia

XLS
 
2015
2014
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych
10 285
10 190
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
23 313
23 907
Razem (w przeliczeniu na pełne etaty)
33 598
34 097

Nota 12.9 Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

XLS
 
2015
2014
Zmiana stanu aktywów / zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych
509
723
Przekwalifikowanie innych całkowitych dochodów do wyniku w związku z realizacją instrumentów pochodnych zabezpieczających
(482)
(531)
Różnice kursowe
(190)
27
Pozostałe
31
53
Razem
(132)
272

Nota 12.10 Wynagrodzenie członków kluczowego personelu kierowniczego

XLS
Wynagrodzenie członków Zarządu (w tys. PLN)
Okres pełnienia funkcji w 2015
Okres pełnienia funkcji w 2014
Wynagrodzenie stałe 2015
Wynagrodzenia stałe 2014
Pozostałe 2015
Pozostałe 2014
Łączne dochody w 2015
Łączne dochody w 2014
Członkowie Zarządu pełniący funkcję
               
Herbert Wirth
01.01-31.12
01.01-31.12
1 490
1 442
948
835
2 438
2 277
Jarosław Romanowski
01.01-31.12
01.01-31.12
1 340
1 297
858
426
2 198
1 723
Wojciech Kędzia
01.01-31.01
01.01-31.12
99
1 153
757
670
856
1 823
Jacek Kardela
01.01-31.12
01.01-31.12
1 192
1 153
732
349
1 924
1 502
Marcin Chmielewski
01.01-31.12
01.01-31.12
1 185
1 154
718
368
1 903
1 522
Mirosław Laskowski
01.02-31.12
-
1 093
-
184
-
1 277
-
pozostali Członkowie Zarządu
               
Włodzimierz Kiciński
-
-
-
324
-
611
-
935
Adam Sawicki
-
-
-
288
-
403
-
691
Dorota Włoch
-
-
-
288
-
381
-
669
     
6 399
7 099
4 197
4 043
10 596
11 142
Wartości w kolumnach „Wynagrodzenia stałe” oraz „Pozostałe” zawierają wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia.
                 
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej (w tys. PLN)
Okres pełnienia funkcji w 2015
Okres pełnienia funkcji w 2014
Wynagrodzenie za czas pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej 2015
Wynagrodzenie za czas pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej 2014
Pozostałe 2015
Pozostałe 2014
Łączne dochody 2015
Łączne dochody 2014
Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję
               
Krzysztof Kaczmarczyk
-
01.01-23.06
-
52
-
4
-
56
Aleksandra Magaczewska
-
01.01-23.06
-
59
-
2
-
61
Jacek Poświata
01.01-31.12
01.01-31.12
100
97
1
2
101
99
Bogusław Szarek
01.01-31.12
01.01-31.12
100
96
240
226
340
322
Andrzej Kidyba
01.01-31.12
01.01-31.12
100
96
411
356
511
452
Iwona Zatorska-Pańtak
-
01.01-23.06
-
48
-
-
-
48
Marek Panfil
-
01.01-23.06
-
48
-
23
-
71
Tomasz Cyran
-
23.06-31.12
110
54
4
10
114
64
Barbara Wartelecka-Kwater
01.01-31.12
23.06-31.12
100
49
-
3
100
52
Marcin Moryń
01.01-31.12
23.06-31.12
125
60
-
3
125
63
Józef Czyczerski
01.01-31.12
23.06-31.12
100
49
108
76
208
125
Bogusław Stanisław Fiedor
01.01-31.12
23.06-31.12
100
49
2
3
102
52
Leszek Hajdacki
01.01-31.12
23.06-31.12
100
49
175
90
275
139
     
935
806
941
798
1 876
1 604
XLS
 
2015
2014
Wynagrodzenia i inne świadczenia członków pozostałego kluczowego personelu kierowniczego
6 806
5 412

Na podstawie definicji kluczowego personelu kierowniczego zgodnie z MSR 24 oraz analizy uprawnień i zakresu odpowiedzialności członków organów zarządczych Grupy Kapitałowej wynikających z dokumentów korporacyjnych oraz umów o zarządzanie, za pozostały kluczowy personel kierowniczy Grupy Kapitałowej uznano członków Rady Dyrektorów KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz Prezesa Zarządu KGHM INTERNATIONAL LTD.

Nota 12.11 Wynagrodzenie podmiotu badającego sprawozdanie finansowe i podmiotów z nim powiązanych w tys. PLN

XLS
2015
2014
Spółki grupy PricewaterhouseCoopers
8 739
6 047
Z tytułu umowy o przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdań    finansowych, w tym:
4 366
3 999
badanie rocznych sprawozdań finansowych
3 741
3 283
przegląd sprawozdań finansowych
625
716
Z realizacji innych umów
4 373
2 048

Nota 12.12 Skład Grupy Kapitałowej

Procentowy udział Grupy na dzień
Nazwa jednostki
Siedziba
2015
2014
"BIOWIND" sp. z o.o. w likwidacji
Lubin
-
100
BIPROMET S.A.
Katowice
100
66
CBJ sp. z o.o.
Lubin
100
100
CENTROZŁOM WROCŁAW S.A.
Wrocław
99,65
99,54
CUPRUM Nieruchomości sp. z o.o.
Wrocław
100
100
"Energetyka" sp. z o.o.
Lubin
100
100
Fermat 1 S.á r. l.
Luksemburg
100
100
Fermat 2 S.á r. l.
Luksemburg
100
100
Fermat 3 S.á r. l.
Luksemburg
100
100
Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o.
Wrocław
100
100
Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. S.K.A.
Wrocław
100
100
INOVA Spółka z o.o.
Lubin
100
100
INTERFERIE  S.A.
Lubin
67,71
67,71
Interferie Medical SPA Sp. z o.o.
Lubin
89,46
89,46
KGHM CUPRUM  sp. z o.o. - CBR
Wrocław
100
100
CUPRUM DEVELOPMENT sp. z o.o.
Wrocław
100
100
KGHM Kupfer AG
Berlin
100
100
KGHM I FIZAN
Wrocław
100
100
KGHM III FIZAN
Wrocław
100
100
KGHM IV FIZAN
Wrocław
100
100
KGHM V FIZAN
Wrocław
100
100
Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A.
Legnica
-
84,93
Metraco S.A.
Legnica
100
100
KGHM (SHANGHAI) COPPER TRADING CO., LTD.
Shanghai
100
100
KGHM TFI S.A.
Wrocław
100
100
KGHM ZANAM S.A. (wcześniej KGHM ZANAM Sp. z o.o.)
Polkowice
100
100
"MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A.
Lubin
100
100
NITROERG S.A.
Bieruń
85
85
NITROERG SERWIS Sp. z o.o.
Wilków
85
85
PeBeKa S.A.
Lubin
100
100
PeBeKa Canada Inc.
Vancouver
100
-
PB Katowice S.A. w likwidacji
Katowice
88,09
58,14
MERCUS Logistyka sp. z o.o. (wcześniej PHP "MERCUS" sp. z o.o.)
Polkowice
100
100
PHU "Lubinpex" Sp. z o.o.
Lubin
100
100
Staropolanka Sp. z o.o.
Polanica Zdrój
100
-
PMT Linie Kolejowe 2 Sp. z o.o.
Owczary
100
-
Future 1 Sp. z o.o.
Lubin
100
-
Future 2 Sp. z o.o.
Lubin
100
-
Future 3 Sp. z o.o.
Lubin
100
-
Future 4 Sp. z o.o.
Lubin
100
-
Future 5 Sp. z o.o.
Lubin
100
-
Future 6 Sp. z o.o.
Lubin
100
-
Future 7 Sp. z o.o.
Lubin
100
-
PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.
Owczary
100
100
POL-MIEDŹ TRANS  Sp. z o.o.
Lubin
100
100
Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o.
Wrocław
100
100
Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o. S.K.A. w likwidacji
Warszawa
100
100
"Uzdrowisko Cieplice" Sp. z o.o.-Grupa PGU
Jelenia Góra
98,29
97,87
Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU
Polanica Zdrój
100
99,31
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.
Połczyn Zdrój
100
98,42
Uzdrowisko "Świeradów-Czerniawa" Sp. z o.o.-Grupa PGU
Świeradów Zdrój
98,95
98,65
WFP Hefra S.A.
Warszawa
100
100
WMN "ŁABĘDY" S.A.
Gliwice
84,96
84,96
WPEC w Legnicy S.A.
Legnica
100
85,2
Zagłębie Lubin S.A.
Lubin
100
100
0929260 B.C U.L.C.
Vancouver
-
100
Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD.
KGHM INTERNATIONAL LTD.
Vancouver
100
100
KGHM AJAX MINING INC.
Vancouver
80
80
Sugarloaf Ranches Limited
Vancouver
100*
100*
Malmbjerg Molybdenum A/S
Grenlandia
100
100
KGHMI (Barbados) Holdings Ltd.
Barbados
100
100
Quadra FNX Chile (Barbados) Ltd.
Barbados
100
100
Quadra FNX Holdings Chile Limitada
Chile
100
100
Quadra FNX SG (Barbados) Ltd.
Barbados
100
100
Aguas de la Sierra Limitada
Chile
100
100
Quadra FNX FFI Ltd.
Barbados
100
100
Robinson Holdings (USA) Ltd.
Nevada, USA
100
100
Wendover Bulk Transhipment Company
Nevada, USA
100
100
Robinson Nevada Mining Company
Nevada, USA
100
100
Carlota Holdings Company
Arizona, USA
100
100
Carlota Copper Company
Arizona, USA
100
100
FNX Mining Company Inc.
Ontario, Kanada
100
100
DMC Mining Services Ltd.
Ontario, Kanada
100
100
Quadra FNX Holdings Partnership
Kolumbia Brytyjska, Kanada
100
100
Raise Boring Mining Services, S.A. de C.V.
Meksyk
100
100
FNX Mining Company USA Inc.
USA
100
100
DMC Mining Services Corporation
USA
100
100
Centenario Holdings Ltd.
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
100
100
Minera Carrizalillo Limitada
Chile
100
100
Mineria y Exploraciones KGHM International SpA
Chile
100
100
Franke Holdings Ltd. (dawniej Frankie (BVI) Ltd.)
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
100
100
Sociedad Contractual Minera Franke
Chile
100
100
0899196 B.C. Ltd.
Kolumbia Brytyjska, Kanada
100
100

Zmiany struktury Grupy Kapitałowej dokonane w 2015 r. nie miały istotnego wpływu na wyniki skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Szczegóły przedstawiono w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w punkcie 6.1.

Nota 12.13 Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy

Podatkowa Grupa Kapitałowa KGHM

Dnia 1 stycznia 2016 r. rozpoczął się pierwszy rok podatkowy Podatkowej Grupy Kapitałowej KGHM.

Umowa o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej KGHM, w rozumieniu przepisów ustawy o CIT, została zawarta w dniu 18 września 2015 r. Umowa została zarejestrowana przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego decyzją wydaną w dniu 22 października 2015 r. Spółką reprezentującą Podatkową Grupę Kapitałową jest KGHM Polska Miedź S.A.

W skład Podatkowej Grupy Kapitałowej wchodzą następujące Spółki:

 • KGHM Polska Miedz S.A,
 • INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o.
 • „Energetyka” sp. z o.o.,
 • KGHM CUPRUM sp. z o.o. - Centrum Badawczo Rozwojowe,
 • Future 1 Sp. z o.o.,
 • Future 2 Sp. z o.o.
 • Future 3 Sp. z o.o.,
 • Future 4 Sp. z o.o.,
 • Future 5 Sp. z o.o.,
 • Future 6 Sp. z o.o.,
 • Future 7 Sp. z o.o.,
 • PMT Linie Kolejowe 2 sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.,
 • KGHM ZANAM S.A.,
 • „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A.,
 • Zagłębie Lubin S.A,
 • Metraco S.A.

Zmiany w składzie Zarządu Jednostki Dominującej

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. na posiedzeniu dnia 3 lutego 2016 r. zmieniła skład Zarządu Jednostki Dominującej. Szczegółowe informacje przedstawiono w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w punkcie 2.

Zmniejszenie limitu kwoty dostępnego kredytu

Dnia 21 stycznia 2016 r. Jednostka Dominująca podpisała aneks do umowy o kredyt z Bankiem Handlowym S.A. w Warszawie, na mocy którego zmniejszony został limit dostępnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym z 280 mln PLN do kwoty 250 mln PLN. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR/ LIBOR powiększoną o marżę. Termin spłaty zobowiązania upływa z dniem 12 października 2018 r.

Podpisanie umów o finansowanie

Dnia 5 lutego 2016 r. Jednostka Dominująca zawarła umowę o kredyt w wysokości 100 mln USD z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę LIBOR powiększoną o marżę. Umowa została zawarta na czas oznaczony 3 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 3 miesięczne okresy kredytowania.

Dnia 29 lutego 2016 r. Jednostka Dominująca podpisała umowę o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w Warszawie na kwotę 50 mln USD. Umowa z dnia 29 lutego 2016 r. zastępuje dotychczasową umowę na finansowanie z BZ WBK S.A. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę LIBOR powiększoną o marżę. Okres dostępności kredytu upływa dnia 28 lutego 2017 r.

Wystawienie gwarancji korporacyjnej

Dnia 12 lutego 2016 r. Jednostka Dominująca wystawiła na rzecz Banco de Chile gwarancję korporacyjną na kwotę 63 mln USD. Gwarancja stanowi zabezpieczenie spłaty krótkoterminowego kredytu obrotowego udzielonego przez Banco de Chile spółce Sierra Gorda S.C.M. Termin obowiązywania gwarancji upływa 12 lutego 2017 r.

Wydłużenie terminu spłaty kredytu

Dnia 29 lutego 2016 r. Jednostka Dominująca wydłużyła termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym w HSBC Bank Polska S.A. w wysokości 100 mln PLN. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR/LIBOR powiększoną o marżę. Termin spłaty zobowiązania upływa dnia 29 sierpnia 2017 r.

Zastrzeżenia chilijskiego regulatora środowiskowego

W dniu 8 marca 2016 r. regulator środowiskowy w Chile (Chilean Environmental Enforcement Agency) w opublikowanej informacji publicznej wskazał obszary, w których mogły wystąpić naruszenia przez kopalnię Sierra Gorda zakresu przyznanego pozwolenia środowiskowego. Obecnie prowadzone są prace związane z analizą opublikowanego dokumentu.

Znacząca umowa handlowa

W dniu 11 marca 2016 r. Jednostka Dominująca zawarła aneks do umowy z dnia 28 kwietnia 2014 r. z nkt cables group GmbH na sprzedaż walcówki miedzianej. W wyniku podpisania niniejszego aneksu, łączna szacowana wartość umowy na sprzedaż walcówki miedzianej w latach 2014 – 2016  wynosi od 3 342 mln PLN do 3 441 mln PLN w zależności od wykorzystania opcji ilościowej. Umowa zawiera opcję wydłużenia okresu jej obowiązywania na rok 2017.

Prognoza wyników na 2016 rok

W dniu 15 marca 2016 r. Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej zatwierdziła, przedłożony przez Zarząd Budżet KGHM Polska Miedź S.A. na 2016 r. (szczegółowe dane dotyczące przyjętego budżetu znajdują się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w rozdziale 7.12).