11. Świadczenia pracownicze

Zasady rachunkowości

Grupa zobowiązana jest do wypłaty określonych świadczeń po okresie zatrudnienia (świadczeń emerytalnych z tytułu jednorazowych odpraw emerytalno-rentowych, odpraw pośmiertnych, ekwiwalentu węglowego) oraz innych długoterminowych świadczeń (w postaci nagród jubileuszowych), zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Wysokość zobowiązań z tytułu obu rodzajów świadczeń szacowana jest na koniec okresu sprawozdawczego przez niezależnego aktuariusza metodą prognozowanych świadczeń jednostkowych.

Wartość bieżącą zobowiązania z tytułu określonych świadczeń ustala się poprzez zdyskontowanie szacowanych przyszłych wypływów pieniężnych przy zastosowaniu stóp procentowych obligacji skarbowych wyrażonych w walucie przyszłej wypłaty świadczeń, o terminach zapadalności zbliżonych do terminów regulowania odnośnych zobowiązań. Zyski i straty aktuarialne

z wyceny określonych świadczeń po okresie zatrudnienia ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach w okresie, w którym powstały. Zyski i straty aktuarialne z wyceny pozostałych świadczeń (np. świadczenia z tytułu nagród jubileuszowych) ujmowane są w zysku lub stracie.

Ważne oszacowania i założenia

Zobowiązanie bilansowe z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych równe jest wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. Wysokość zobowiązania zależy od wielu czynników, które są wykorzystywane jako założenia w metodzie aktuarialnej. Wszelkie zmiany założeń mają wpływ na wartość bilansową zobowiązania. Jednym z podstawowych założeń dla ustalenia wysokości zobowiązania jest stopa procentowa. Na dzień kończący okres sprawozdawczy w oparciu o opinię niezależnego aktuariusza przyjmuje się odpowiednią stopę dyskonta dla podmiotów Grupy Kapitałowej, przy użyciu której ustala się wartość bieżącą szacowanych przyszłych wypływów pieniężnych z tytułu tych świadczeń. Przy ustalaniu stopy dyskontowej dla okresu sprawozdawczego aktuariusz ekstrapoluje wzdłuż krzywej rentowności bieżące stopy procentowe obligacji skarbowych wyrażonych w walucie przyszłej wypłaty świadczeń, aby uzyskać stopę dyskontową umożliwiającą dyskontowanie płatności o terminie realizacji dłuższym niż termin wykupu obligacji.

Pozostałe założenia makroekonomiczne wykorzystywane dla wyceny zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych, takie jak stopa inflacji czy najniższe wynagrodzenie, oparte są w części na obecnie panujących warunkach rynkowych. Założenia przyjęte do wyceny na 31 grudnia 2015 r. zostały ujawnione w Nocie 11.1.

Wrażliwość zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych na zmiany założeń została ustalona dla salda zobowiązań Jednostki Dominującej. W pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej, z uwagi na nieistotne salda zobowiązań z tego tytułu, wpływ zmian podstawowych parametrów przyjętych do kalkulacji rezerw na wysokość salda zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym byłby nieistotny.

Wpływ zmian wskaźników na saldo zobowiązań (Jednostki Dominującej)

 
2015
2014
wzrost stopy dyskonta o 1%
(248)
(260)
obniżenie stopy dyskonta o 1%
328
348
wzrost o 1% wskaźnika wzrostu cen węgla
i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń
324
335
obniżenie o 1% wskaźnika wzrostu cen węgla
i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń
(250)
(261)

Nota 11.1 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

XLSX

Składniki pozycji zobowiązań z tyt. świadczeń pracowniczych

   
2015
 
2014
Długoterminowe
1 979
 
2 011
Krótkoterminowe
126
 
135
Ogółem zobowiązania z tytułu programów przyszłych świadczeń pracowniczych
2 105
 
2 146
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
219
 
217
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne ( niewykorzystane urlopy, premie, inne)
415
 
413
Ogółem zobowiązania pracownicze
634
 
630
       

Koszty świadczeń pracowniczych

   
2015
 
2014
Koszty wynagrodzeń
3 475
 
3 442
Koszty ubezpieczeń społecznych
1 201
 
1 182
Koszty przyszłych świadczeń
30
 
80
Koszty świadczeń pracowniczych
4 706
 
4 704
         

Nota 11.2 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu programów przyszłych świadczeń pracowniczych

XLSX
   
Ogółem zobowiązania
Nagrody jubileuszowe
Odprawy emerytalno - rentowe
Ekwiwalent węglowy
Inne świadczenia
 
Stan na dzień 1 stycznia 2014
1 694
328
250
1 050
66
Łączna kwota kosztów ujęta w wyniku finansowym
192
100
24
63
5
 
Koszty odsetek
76
15
11
47
3
 
Koszty bieżącego zatrudnienia
57
26
13
16
2
 
Koszty przyszłego zatrudnienia
1
1
-
-
-
 
Straty aktuarialne ujmowane w wyniku finansowym
58
58
-
-
-
Straty aktuarialne ujmowane w innych całkowitych dochodach
372
-
40
318
14
 
Wypłacone świadczenia
(112)
(49)
(21)
(38)
(4)
 
Stan na dzień 31 grudnia 2014
2 146
379
293
1 393
81
Łączna kwota kosztów ujęta w wyniku finansowym
153
59
25
62
7
 
Koszty odsetek
61
10
8
38
5
 
Koszty bieżącego zatrudnienia
69
27
16
24
2
 
Koszty przyszłego zatrudnienia
4
3
1
-
-
 
Straty aktuarialne ujmowane w wyniku finansowym
19
19
-
-
-
(Zyski)/ straty aktuarialne ujmowane w innych całkowitych dochodach
(71)
-
7
(75)
(3)
 
Wypłacone świadczenia
(123)
(54)
(25)
(41)
(3)
 
Stan na dzień 31 grudnia 2015
2 105
384
300
1 339
82
               
Stan na dzień  31 grudnia
2015
2014
2013
2012
2011
Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
2 105
2 146
1 694
1 748
1 465
           
 
2016
2017
2018
2019
2020 i następne
- stopa dyskonta
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
- stopa wzrostu cen węgla
0,00%
2,30%
3,00%
3,00%
3,00%
- stopa wzrostu najniższego wynagrodzenia
0,00%
3,30%
4,00%
4,00%
4,00%
- przewidywana inflacja
1,70%
1,80%
2,50%
2,50%
2,50%
- przewidywany przyszły wzrost wynagrodzeń
1,50%
1,80%
2,50%
2,50%
2,50%
           

Główne przyjęte założenia aktuarialne na 31 grudnia 2014 r.:

 
2015
2016
2017
2018
2019 i następne
- stopa dyskonta
2,75%
2,75%
2,75%
2,75%
2,75%
- stopa wzrostu cen węgla
0,00%
2,80%
2,60%
3,00%
3,00%
- stopa wzrostu najniższego wynagrodzenia
0,00%
3,80%
3,60%
4,00%
4,00%
- przewidywana inflacja
1,20%
2,30%
2,10%
2,50%
2,50%
- przewidywany przyszły wzrost wynagrodzeń
1,50%
2,30%
2,10%
2,50%
2,50%
           

Zmiana wartości zysków/strat aktuarialnych spowodowana jest zmianą założeń w zakresie stopy wzrostu dyskonta, wzrostu cen węgla oraz wzrostu najniższych wynagrodzeń.

Do aktualizacji rezerwy na koniec bieżącego okresu przyjęto parametry na podstawie dostępnych prognoz inflacji, analizy wzrostu wskaźników cen węgla i najniższego wynagrodzenia oraz przewidywanej rentowności długoterminowych obligacji skarbowych.

Podział (zysków) / strat aktuarialnych na dzień 31 grudnia 2015 r. w stosunku do założeń przyjętych na 31 grudnia 2014 r.

Zmiana założeń finansowych
(200)
Zmiana założeń demograficznych
18
Pozostałe zmiany
129
Razem(zyski)/straty aktuarialne
(53)
   

Profil zapadalności zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych

Rok zapadalności:
Ogółem zobowiązania
nagrody jubileuszowe
odprawy emerytalno - rentowe
ekwiwalent węglowy
Inne świadczenia
2016
129
41
36
44
8
2017
160
36
70
49
5
2018
98
29
17
48
4
2019
93
26
15
48
4
2020
88
26
12
46
4
Pozostałe lata
1 537
216
162
1 105
54
Wartość zobowiązań w sprawozdaniu  z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015
2 105
374
312
1 340
79