10. Kapitał obrotowy

Nota 10.1 Zapasy

Zasady rachunkowości

Ważne oszacowania i założenia

Grupa dokonuje wyceny zapasów według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych niż cena sprzedaży pomniejszona o koszty dokończenia produkcji i doprowadzenia sprzedaży do skutku.

Wyceny bilansowej rozchodu składnika zapasów dokonuje się według średniej ważonej ceny nabycia oraz średnioważonego rzeczywistego kosztu wytworzenia.

 W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ilość zapasów Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. powstających w procesie ługowania, jest określana w oparciu o szacowany odzysk metalu z rudy. Natura procesu wypłukiwania miedzi
z rudy ogranicza precyzyjne monitorowanie poziomu zapasów powstających w wyniku tego procesu. W kolejnych okresach sprawozdawczych, dokonuje się korekty szacowanego w danym okresie sprawozdawczym odzysku miedzi z ługowanej rudy do poziomu produkcji osiągniętej w kolejnym okresie.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość zapasów ustalona prowizorycznie wyniosła 196 mln PLN  (na 31 grudnia 2014 r. 309 mln PLN). W roku 2015 korekta wartości zapasów powstających w procesie ługowania wycenianych prowizorycznie w poprzednich okresach sprawozdawczych wyniosła 107 mln PLN  (w 2014 r. 88 mln PLN).

XLS
 
2015
2014
Materiały
787
682
Półprodukty i produkty w toku
1 870
1 933
Produkty gotowe
560
547
Towary
165
200
Razem wartość netto zapasów
3 382
3 362
     

Odpis aktualizujący wartość zapasów ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku w 2015 r. wyniósł 163 mln PLN (w 2014 r. 91 mln PLN).

Nota 10.2 Należności od odbiorców

Zasady rachunkowości

Należności od odbiorców ujmuje się początkowo w wartości godziwej. Po początkowym ujęciu należności te wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości

XLS
 
2015
2014
Należności od odbiorców krótkoterminowe
1 541
1 890
     

Na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz 2014 r. nie występowały istotne salda należności od odbiorców, które były przeterminowane, lecz nie stwierdzono utraty wartości. Odpisy z tytułu utraty wartości należności od odbiorców (kumulatywne oraz ujęte w okresie) są nieznaczące zarówno w okresie sprawozdawczym jak i w okresie porównawczym ( Odpis aktualizujący wartość należności od odbiorców wyniósł 9 mln PLN (w 2014 r. 6 mln PLN)).

Grupa narażona jest na ryzyko kredytowe oraz ryzyko walutowe wynikające z należności od odbiorców. Zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz ocena jakości kredytowej należności przedstawiono w Nocie 7.5.2.3 Informacje na temat zmian kursów walutowych przedstawiono w Nocie 7.5.1.3 Wartość godziwa należności od odbiorców zbliżona jest od wartości bilansowej.

Nota 10.3 Zobowiązania wobec dostawców

Zasady rachunkowości

Zobowiązania wobec dostawców ujmuje się początkowo w wartości godziwej  wycenia się na dzień kończący okres sprawozdawczy w wartości zamortyzowanego kosztu.

XLS
 
2015
2014
Zobowiązania wobec dostawców długoterminowe
180
175
Zobowiązania wobec dostawców krótkoterminowe
1 418
1 209
Zobowiązania wobec dostawców
1 598
1 384
     

W pozycji zobowiązań wobec dostawców zawarte zostały zobowiązania z tytułu zakupu, budowy środków trwałych i wartości niematerialnych wynoszące na 31 grudnia 2015 r. w części długoterminowej 172 mln PLN zł, a w części krótkoterminowej 521 mln PLN (na 31 grudnia 2014 r. odpowiednio 168 mln PLN i 407 mln PLN).

Grupa narażona jest na ryzyko walutowe wynikające ze zobowiązań wobec dostawców oraz ryzyko płynności. Informacje na temat ryzyka walutowego przedstawiono w Nocie 7.5.1.3 oraz ryzyko płynności w Nocie 8.3.1 Wartość godziwa zobowiązań wobec dostawców zbliżona jest od wartości bilansowej.

Nota 10.4 Zmiana stanu kapitału obrotowego

XLSX
 
Zapasy
Należności od odbiorców
Zobowiązania wobec dostawców
Kapitał obrotowy
Stan na 31 grudnia 2014 r.
(3 362)
(1 890)
1 384
(3 868)
Stan na 31 grudnia 2015 r.
(3 382)
(1 541)
1 598
(3 325)
Zmiana stanu w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
(20)
349
214
543
Korekty
99
32
(108)
23
Zmiana stanu ujęta w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
79
381
106
566
         
         
 
Zapasy
Należności od odbiorców
Zobowiązania wobec dostawców
Kapitał obrotowy
Stan na 31 grudnia 2013 r.
(3 397)
(2 279)
1 291
(4 385)
Stan na 31 grudnia 2014 r.
(3 362)
(1 890)
1 384
(3 868)
Zmiana stanu w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
35
389
93
517
Korekty
83
52
(133)
2
Zmiana stanu ujęta w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
118
441
(40)
519
         

Największa wartość korekt zmiany stanu pozycji bilansowych kapitału obrotowego dotyczy różnicy wynikającej ze zmiany stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych, która wynosi (92) mln PLN w 2015 r., (107) mln PLN w 2014 r.