Akcjonariat i rola akcjonariuszy

Dialog z interesariuszami, wśród których szczególną rolę odgrywają akcjonariusze, traktujemy jako kluczowy element efektywnego funkcjonowania Spółki. Dla Grupy KGHM jako firmy globalnej, działającej na trzech kontynentach, priorytetem jest umożliwienie równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom międzynarodowych rynków kapitałowych.

Spółka na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW)

KGHM Polska Miedź S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w lipcu 1997 r. Akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów WIG, WIG20 i WIG30. Ponadto wchodzą w skład indeksu sektorowego WIG-SUROWCE oraz indeksu WIGdiv.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. kapitał zakładowy KGHM Polska Miedź S.A. – zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego – wynosił 2 mld PLN i dzielił się na 200 000 000 akcji serii A, w pełni opłaconych, o wartości nominalnej 10 PLN każda. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie wyemitowała akcji uprzywilejowanych.

W 2015 r. KGHM Polska Miedź S.A. znalazła się w grupie 23 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, które tworzą Respect Index. Spółka uczestniczy w tym indeksie nieprzerwanie od 2009 r., co potwierdza stosowanie przez nią najwyższych standardów społecznej odpowiedzialności.

Respect Index, publikowany od 19 listopada 2009 r., to indeks giełdowy spółek odpowiedzialnych społecznie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Indeks grupuje w swoim portfelu spółki z warszawskiego parkietu działające zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR).

Zmiana kursu akcji KGHM Polska Miedź S.A. na tle indeksów WIG i FTSE 350 Mining
Źródło: KGHM

Respect Index wyróżnia spółki zarządzane w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, a przy okazji podkreśla ich atrakcyjność inwestycyjną. Składają się na nią jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich i przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego.

W 2015 r. spółki z sektora wydobywczego, w tym KGHM Polska Miedź S.A., były pod dużą presją czynników makroekonomicznych wynikających głównie ze słabnącego tempa rozwoju gospodarczego rynków azjatyckich (Chin), dynamicznego spadku notowań surowców oraz sytuacji geopolitycznej na świecie (Bliski Wschód). Efektem powyższego była tendencja do wyprzedaży akcji spółek z sektora wydobywczego przez inwestorów. Indeks spółek wydobywczych FTSE 350 Mining spadł w 2015 r. o 48,56 proc. FTSE 350 Mining jest indeksem giełdowym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Londynie (London Stock Exchange, LSE), w którego skład wchodzą spółki górnicze, m.in. Anglo–American, Antofagasta, BHP Billiton czy Rio Tinto.

Spadek notowań akcji KGHM Polska Miedź S.A. w 2015 r. był mniejszy niż średni spadek wyceny dla wszystkich spółek z grupy porównawczej (największe międzynarodowe spółki górnicze sektora miedziowego), który wyniósł ok. 50 proc.

Kurs akcji KGHM Polska Miedź S.A. obniżył się w ciągu 2015 r. o 41,67 proc., z poziomu 108,85 PLN odnotowanego 30 grudnia 2014 r. do 63,49 PLN na koniec 2015 r. W tym samym okresie indeksy giełdowe WIG, WIG20 oraz WIG30 spadły odpowiednio o 9,62, 19,72 oraz 16,56 proc.

Na koniec 2015 r. kapitalizacja Spółki osiągnęła poziom 12,7 mld PLN, a średni wolumen obrotu na sesję w 2015 r. wynosił 948 323 akcji. Kurs papierów KGHM Polska Miedź S.A. kształtował się w 2015 r. w przedziale od 59,07 (17 grudnia) do 131,00 PLN (13 maja), aby zakończyć rok na poziomie 63,49 PLN. W porównaniu z ostatnią sesją giełdową 2014 r. notowania KGHM Polska Miedź S.A. obniżyły się na koniec 2015 r. o 41,67 proc.

Kluczowe dane dotyczące notowań akcji Spółki na GPW w Warszawie S.A.
Symbol: KGH ISIN: PLKGHM000017   j.m.   2015   2014
Liczba akcji
Kapitalizacja Spółki na koniec roku
Średni wolumen obrotu na sesję
  mln sztuk
mld PLN
sztuk
  200
12,7
948 323
  200
21,8
883 361
Zmiana kursu akcji w stosunku do ostatniego kursu
roku poprzedzającego
Maksymalny kurs zamknięcia w roku
Minimalny kurs zamknięcia w roku
Kurs zamknięcia z ostatniego dnia notowań w roku
  %

PLN
PLN
PLN
  -41,67

131,00
59,07
63,49
  -7,75

138,00
99,90
108,85
Źródło: KGHM

Rola relacji inwestorskich i dialog z interesariuszami

Dialog z interesariuszami, wśród których szczególną rolę odgrywają akcjonariusze, traktujemy jako kluczowy element efektywnego funkcjonowania Spółki. Dla Grupy KGHM jako firmy globalnej, działającej na trzech kontynentach, priorytetem jest umożliwienie równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom międzynarodowych rynków kapitałowych. Działania Grupy KGHM mają na celu zapewnienie stałej komunikacji i przejrzystego dialogu z inwestorami oraz analitykami, jak również wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących aktów prawnych.

W KGHM Polska Miedź S.A. komunikację ze środowiskiem inwestorskim realizujemy za pomocą: raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez oficjalny system raportowania (ESPI), strony internetowej, spotkań one-on-one oraz uczestnictwa przedstawicieli Spółki w konferencjach inwestorskich, road-shows oraz spotkań z analitykami i zarządzającymi funduszami (podsumowanie działań IR w diagramie poniżej). W 2015 r. przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A. uczestniczyli w 9 konferencjach inwestorskich oraz w road-shows, odbywając około 180 spotkań z inwestorami i analitykami.

Główne narzędzia dialogu z rynkiem inwestorskim
Źródło: KGHM

Publikacji wyników finansowych KGHM Polska Miedź S.A. towarzyszy otwarta dla wszystkich interesariuszy konferencja, transmitowana na żywo w Internecie w języku polskim i angielskim. Zapisy wideo konferencji są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.kghm.com) w zakładce Inwestorzy. Dodatkową formą komunikacji Spółki z rynkiem są telekonferencje i wideokonferencje organizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony interesariuszy.

KGHM we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych zorganizował Dzień Inwestora Indywidualnego. Tego rodzaju wydarzenie odbyło się w Spółce po raz pierwszy i spotkało się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Inwestorzy mieli możliwość odwiedzenia Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. oraz wzięcia udziału w spotkaniach z kadrą zarządzającą. Uczestnicy wysoko ocenili poziom organizacyjny i merytoryczny wizyty oraz udostępnionych materiałów korporacyjnych i jednomyślnie poparli pomysł organizacji podobnych wydarzeń w przyszłości.

W 2015 r. uruchomiona została nowa strona internetowa KGHM Polska Miedź S.A. oraz rozpoczął działanie serwis relacji inwestorskich: www.kghm.com/pl/inwestorzy. Dostosowane są one do potrzeb inwestorów na całym świecie. Serwis IR zawiera dane o grupie kapitałowej, znajduje się w nim również szczegółowy opis aktywów KGHM Polska Miedź S.A. oraz Strategii Spółki. Zakładka Inwestorzy jest regularnie uzupełniana o informacje i dokumenty, m.in. raporty bieżące i okresowe, informacje o strukturze akcjonariatu, dokumenty związane z Walnymi Zgromadzeniami, ładem korporacyjnym oraz prezentacje i materiały wideo dla inwestorów. Inwestorzy mają możliwość zapoznania się z historycznymi danymi finansowymi, notowaniami giełdowymi, a także wskaźnikami KPI.

Wszystkie dane liczbowe prezentowane są w formie umożliwiającej ich eksport do arkusza kalkulacyjnego. Informacje niezbędne dla inwestorów pojawiają się na stronie równocześnie z ich oficjalną publikacją w systemie giełdowym. Serwis internetowy zawiera nie tylko bieżące informacje, ale i archiwum sięgające ponad 10 lat wstecz. Na stronie internetowej znajduje się ankieta dotycząca oceny sekcji relacji inwestorskich. Inwestorzy mają możliwość oceny systemu nawigacji, użyteczności informacji oraz jakości publikowanych materiałów. Wydział Relacji Inwestorskich systematycznie monitoruje oczekiwania środowiska inwestorskiego w zakresie ulepszenia zakładki IR.

Przykładowy wykres kursu akcji KGHM Polska Miedź S.A.
Źródło: KGHM
Przykładowy KPI: suma bilansowa KGHM Polska Miedź S.A.
Źródło: KGHM

Na stronie internetowej znajduje się również zakładka poświęcona uczestnictwu KGHM Polska Miedź S.A. w Programie Akcjonariat Obywatelski. Spółka od 2012 r. jest uczestnikiem tego programu i angażuje się w działania służące wzmocnieniu społecznej świadomości i akceptacji zasad oraz mechanizmów gospodarki rynkowej, w tym rynku kapitałowego. Akcjonariat Obywatelski to rozbudowany program edukacyjny realizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa, oparty na szkoleniach i warsztatach prowadzonych w całym kraju, współpracy z uczelniami wyższymi oraz platformie e-learningowej, z której korzystać mogą zarówno osoby dopiero mające zamiar inwestować na giełdzie, jak i bardziej dojrzali inwestorzy indywidualni. Partnerami ministerstwa w programie Akcjonariat Obywatelski są najważniejsze spółki giełdowe oraz instytucje działające na rynku kapitałowym. W 2015 r. Spółka kontynuowała wspieranie działań edukacyjnych mających na celu zachęcanie społeczeństwa do świadomego inwestowania w papiery wartościowe.

W roku 2015 raporty analityczne o KGHM Polska Miedź S.A. opracowywane były przez 16 analityków „sell-side” z Polski oraz 8 z zagranicy.

Wykaz instytucji finansowych wydających rekomendacje oraz raporty dotyczące akcji KGHM Polska Miedź S.A.
Z siedzibą na terytorium Polski
Deutsche Bank
DI Investors
Erste Group
JP Morgan
UBS
Société Générale
  DM Banku Handlowego
Haitong Bank
ING Securities
PKO Dom Maklerski
Pekao Investment Banking
  DI mBank
DM BZ WBK
IPOPEMA Securities
Trigon Dom Maklerski
DM BOŚ
Z siedzibą na terytorium Polski
Morgan Stanley
BMO
WOOD & Company
  Raiffeisen
Credit Suisse
Haitong
  Bank of America Merrill Lynch
Goldman Sachs
Źródło: KGHM

Dywidenda

Zgodnie z uchwałą nr 5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014 na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 800 mln PLN, co stanowi 4,00 PLN na jedną akcję. Dzień nabycia praw do dywidendy ustalono na 27 maja 2015 r., a wypłatę dywidendy zaplanowano w dwóch ratach: 18 czerwca 2015 r. – kwota 2,00 PLN na akcję i 19 października 2015 r. – kwota 2,00 PLN na akcję.

W dniu 26 stycznia 2015 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Dywidend w KGHM Polska Miedź S.A. Polityka Dywidend stanowi element zapewnienia równowagi pomiędzy wypłacaną kwotą dywidend a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych przez Spółkę środków.

Wypłata dywidendy w latach 2014 – 2015
Symbol: KGH ISIN: PLKGHM000017   j.m.   2015   2014
Dywidenda wypłacona w roku obrotowym
z podziału zysku za rok poprzedni
Stopa dywidendy*
  mln PLN
PLN/akcję
%
  800
4,00
6,3
  1 000
5,00
4,6
* dywidenda na jedną akcję wypłacona w danym roku obrotowym przez ostatni kurs akcji w danym roku obrotowym
Źródło: KGHM

Polityka Dywidend zakłada, iż Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do jednej trzeciej zysku netto KGHM Polska Miedź S.A. uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej. W szczególności Zarząd w swojej rekomendacji będzie brał pod uwagę przewidywane potrzeby kapitałowe Spółki na realizację programu rozwoju oraz bezpieczny poziom zadłużenia w Grupie Kapitałowej.

Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanych dywidend podejmuje Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka Dywidend zakłada, iż Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do jednej trzeciej zysku netto KGHM Polska Miedź S.A. uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej. W szczególności Zarząd w swojej rekomendacji będzie brał pod uwagę przewidywane potrzeby kapitałowe Spółki na realizację programu rozwoju oraz bezpieczny poziom zadłużenia w Grupie Kapitałowej.

Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanych dywidend podejmuje Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Informacja o strukturze właścicielskiej i wyemitowanych akcjach Spółki

Jedynym akcjonariuszem posiadającym zarówno na dzień 1 stycznia 2015 r., jak i na dzień 31 grudnia 2015 r., liczbę akcji uprawniającą do 5 proc. lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. był Skarb Państwa. Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiała się następująco:

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2015 r.
Akcjonariusz   Liczba akcji/głosów   Udział w kapitale zakładowym/
ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa*
Pozostali akcjonarikusze
  63 589 900
136 410 100
  31,79%
68,21%
Razem   200 000 000   100,00%
* na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z 12 stycznia 2010 r.
Źródło: KGHM

Pozostali akcjonariusze, których łączny udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów wynosi 68,21 proc., zdominowani są przez krajowych i zagranicznych akcjonariuszy instytucjonalnych.

Poniżej zaprezentowano geograficzną strukturę akcjonariatu Spółki. Dane opierają się o przeprowadzone w 2015 r. badanie struktury akcjonariatu Spółki.

Geograficzna struktura akcjonariatu KGHM Polska Miedź S.A.
Źródło: KGHM

W zestawieniu z wynikami analogicznego badania przeprowadzonego w 2014 r. udział inwestorów z Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii utrzymuje się na podobnym poziomie.

Spółka nie posiada akcji własnych.

Zarząd Spółki nie ma informacji o zawartych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Zgodnie z posiadanymi przez KGHM Polska Miedź S.A. informacjami stan akcji Spółki będących w posiadaniu Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

Akcje KGHM Polska Miedź S.A. w posiadaniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31 grudnia 2015 r.
Imię i nazwisko   Stanowisko/funkcja   Liczba akcji na dzień 31
grudnia 2015 r.
  Wartość nominalna
akcji w PLN
Herbert Wirth
Jarosław Romanowski
Marcin Chmielewski
Jacek Kardela
Mirosław Laskowski
  Prezes Zarządu
I Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
  3 639
3 650
3 743
3 664
1 715
  36 390
36 500
37 430
36 640
17 150
Józef Czyczerski
Leszek Hajdacki
  Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
  10
1
  100
10
Źródło: KGHM

W dniu 18 stycznia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Zgodnie z posiadanymi przez KGHM Polska Miedź S.A. informacjami stan akcji Spółki będących w posiadaniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień podpisania sprawozdania przedstawia się następująco:

Akcje KGHM Polska Miedź S.A. w posiadaniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień podpisania sprawozdania
Imię i nazwisko   Stanowisko/funkcja   Liczba akcji na dzień 31
grudnia 2015 r.
  Wartość nominalna
akcji w PLN
Krzysztof Skóra
Mirosław Laskowski
  Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
  5
1 717
  50
17 150
Józef Czyczerski
Leszek Hajdacki
  Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
  10
1
  100
10
Źródło: KGHM

Zgodnie z posiadanymi przez KGHM Polska Miedź S.A. informacjami Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie posiadali akcji/ udziałów jednostek powiązanych KGHM Polska Miedź S.A.

W 2015 r. Spółka nie prowadziła programu akcji pracowniczych.