List Prezesa Zarządu Krzysztofa Skóry

Wyznaczone cele osiągamy dzięki najwyższym standardom, które od lat sukcesywnie wdrażamy w Grupie KGHM. Nasze niezmienne wartości – bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga – pozwoliły nam dobrze przygotować się na trudne czasy

Kim jesteśmy

Jesteśmy jednym z czołowych producentów miedzi i srebra na świecie. Unikalna kompleksowość procesów, innowacyjność i stabilność finansowa pozwalają nam oferować produkty najwyższej jakości. W Polsce dzięki naszym zakładom dziesiątki tysięcy osób ma pracę, a kolejne tysiące mogą rozwijać swój biznes, kooperując z KGHM. Do budżetu państwa wpłacamy najwyższy CIT w Polsce.

To był rok pełen wyzwań

Ubiegły rok był kolejnym trudny dla producentów surowców. Tendencja spadkowa cen materiałów była kontynuowana, a jej dynamika uległa przyśpieszeniu. Jednak według prognoz CRU International w 2016 r. dynamika wzrostu zapotrzebowania na miedź na świecie przyśpieszy, do 1,8 proc., a w kolejnych latach przyrost osiągnie wielkość 2,2 proc. 

Produkujemy dla zmieniającego się świata

Rozwijamy naszą bazę zasobową oraz zwiększamy moce wytwórcze Kluczowym elementem strategii jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału pracowników. Rozumiemy również naszą odpowiedzialność za stan środowiska i minimalizujemy nasze oddziaływanie na przyrodę. Dbamy o relacje ze społecznościami lokalnymi.

Pracujemy na jasnych zasadach

Ramy ładu korporacyjnego naszej Grupy tworzą regulacje prawne, Statut Spółki oraz Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarząd Spółki KGHM Polska Miedź S.A. jest zaangażowany na rzecz stosowania dobrych praktyk ładu korporacyjnego, a Rada Nadzorcza to stale nadzoruje wszystkie dziedziny działalności. 

Finanse pod kontrolą

Nasze sprawozdania finansowe sporządzane są wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości przyjętych przez Unię Europejską. Pełne sprawozdanie, wraz z opinią o raportem z badania biegłego rewidenta, dostępne jest na stronie internetowej www.kghm.com.